پایگاه جامع مصوبات و قوانین شهرداری مشهد

فهرست مصوبات و قوانین

1

شماره مصوبه : 1041854

تاریخ تصویب : 1396/10/03

تاریخ اجرا : 1396/10/10

کلمات کلیدی : بودجه مزاحم و آلاینده
حوزه های مرتبط : گروه بودجه اداره اموال،انبار و اوراق بهادار اداره شناسایی وتشخیص منابع درآمدی
2

شماره مصوبه : 29/96/ 154993

تاریخ تصویب : 1396/08/14

تاریخ اجرا : 1396/08/14

حوزه های مرتبط : مدیریت طرح های توسعه شهری
3

شماره مصوبه : RE-027-003

تاریخ تصویب : 1396/08/09

تاریخ اجرا : 1396/08/16

کلمات کلیدی : اصلاح اوراق مشارکت برنامه ریزی بودجه تهاتر سرمایه گذاری مطالبات پروژه های عمرانی
حوزه های مرتبط : مدیریت برنامه و بودجه
4

شماره مصوبه : 373

تاریخ تصویب : 1396/06/27

تاریخ اجرا : 1396/06/27

کلمات کلیدی : اراضی
حوزه های مرتبط : شورا اداره تحقق پذیری طرح های شهری مدیریت املاک سازمان زمین و مسکن دیوان عدالت عمومی شهر مشهد
5

شماره مصوبه : 239

تاریخ تصویب : 1396/06/23

تاریخ اجرا : 1396/06/23

کلمات کلیدی : آیین نامه و دستورالعمل پروانه
حوزه های مرتبط : دیوان عدالت عمومی شهر مشهد شورا نظارت بر ضوابط و مقررات شهرسازی
6

شماره مصوبه : 3853/1/2716

تاریخ تصویب : 1396/05/22

تاریخ اجرا : 1396/05/22

کلمات کلیدی : آیین نامه و دستورالعمل
حوزه های مرتبط : شورا سازمان اتوبوسرانی
7

شماره مصوبه : 3853/1/2717

تاریخ تصویب : 1396/05/22

تاریخ اجرا : 1396/05/22

حوزه های مرتبط : کمک-‍پرداخت-خسارت-هبه شورا
8

شماره مصوبه : 3853/1/2715

تاریخ تصویب : 1396/05/22

تاریخ اجرا : 1396/05/22

کلمات کلیدی : بودجه زمین واگذاری
حوزه های مرتبط : شورا کمک-‍پرداخت-خسارت-هبه
9

شماره مصوبه : 4/96/8071/ش

تاریخ تصویب : 1396/05/17

تاریخ اجرا : 1396/05/17

کلمات کلیدی : اصلاح املاک تسهیلات کمیسیون
حوزه های مرتبط : شورا سازمان زمین و مسکن
10

شماره مصوبه : 4/96/8086/ش

تاریخ تصویب : 1396/05/17

تاریخ اجرا : 1396/05/17

کلمات کلیدی : کمیسیون
حوزه های مرتبط : شورا اداره شناسایی وتشخیص منابع درآمدی اداره امور قراردادها
11

شماره مصوبه : 4/96/8081/ش

تاریخ تصویب : 1396/05/17

تاریخ اجرا : 1396/05/17

کلمات کلیدی : تعریض کمیسیون
حوزه های مرتبط : اداره جذب مشارکت ها و سرمایه گذاری شورا
12

شماره مصوبه : 4/96/8095/ش

تاریخ تصویب : 1396/05/17

تاریخ اجرا : 1396/05/17

کلمات کلیدی : اصلاح املاک بازگشایی کمیسیون
حوزه های مرتبط : شورا گروه نظارت بر احداث معابر و تقاطع عای غیر همسطح
13

شماره مصوبه : 4/96/8074/ش

تاریخ تصویب : 1396/05/17

تاریخ اجرا : 1396/05/17

کلمات کلیدی : اصلاح املاک بهای خدمات بهای خدمات تسهیلات تهاتر عوارض فضای سبز پروانه کاربری کاربری کمیسیون
حوزه های مرتبط : اداره ساماندهی بافت های فرسوده و تاریخی شورا
14

شماره مصوبه : 4/96/8085/ش

تاریخ تصویب : 1396/05/17

تاریخ اجرا : 1396/05/17

کلمات کلیدی : اجتماعی املاک تسهیلات پروانه کمک کمیسیون
حوزه های مرتبط : شورا نظارت بر ضوابط و مقررات شهرسازی مدیریت گردشگری و امور زایرین
15

شماره مصوبه : 4/96/8094/ش

تاریخ تصویب : 1396/05/17

تاریخ اجرا : 1396/05/17

کلمات کلیدی : اتوبوس ومینی بوس ومیدل باس اعتبار بهای خدمات بهای خدمات بودجه خطوط کرایه کمیسیون
حوزه های مرتبط : شورا سازمان اتوبوسرانی
16

شماره مصوبه : 4/96/8091/ش

تاریخ تصویب : 1396/05/17

تاریخ اجرا : 1396/05/17

کلمات کلیدی : اصلاح مسکن پروانه کمیسیون
حوزه های مرتبط : شورا اداره جذب مشارکت ها و سرمایه گذاری
17

شماره مصوبه : 4/96/7874/ش

تاریخ تصویب : 1396/05/15

تاریخ اجرا : 1396/05/15

کلمات کلیدی : کمیسیون
حوزه های مرتبط : شورا اداره جذب مشارکت ها و سرمایه گذاری
18

شماره مصوبه : 4/96/7767/ش

تاریخ تصویب : 1396/05/12

تاریخ اجرا : 1396/05/12

کلمات کلیدی : آیین نامه و دستورالعمل اختیارات و تفویض اختیار اصلاح اعتبار بودجه مطالبات کمیسیون
حوزه های مرتبط : شورا گروه بودجه سازمان حمل و نقل و ترافیک
19

شماره مصوبه : 4/96/7764/ش

تاریخ تصویب : 1396/05/12

تاریخ اجرا : 1396/05/12

کلمات کلیدی : آیین نامه و دستورالعمل اختیارات و تفویض اختیار اصلاح اعتبار بودجه فناوری اطلاعات و ارتباطات کمیسیون
حوزه های مرتبط : شورا گروه بودجه سازمان فناوری و اطلاعات
20

شماره مصوبه : 4/96/7768/ش

تاریخ تصویب : 1396/05/12

تاریخ اجرا : 1396/05/12

کلمات کلیدی : آیین نامه و دستورالعمل اختیارات و تفویض اختیار اصلاح اعتبار بودجه خطوط مطالبات کمیسیون
حوزه های مرتبط : شورا گروه بودجه سازمان پایانه مسافربری

صفحه 1 از 440