نسخه آزمایشی
پایگاه جامع مصوبات و قوانین شهرداری مشهد

مديريت امور شوراي اسلامي شهر و شهرداري مشهد مقدس

فهرست مصوبات و قوانین

1

شماره مصوبه : 5/97/4392/ش

تاریخ تصویب : 1397/04/23

تاریخ اجرا :

حوزه های مرتبط : معاونت اداری و مالی معاونت خدمات و محیط زیست شهری
2

شماره مصوبه : 5/97/5554/ش

تاریخ تصویب : 1397/04/12

تاریخ اجرا :

3

شماره مصوبه : 5/97/5559/ش

تاریخ تصویب : 1397/04/12

تاریخ اجرا :

4

شماره مصوبه : 5/97/5561/ش

تاریخ تصویب : 1397/04/12

تاریخ اجرا :

حوزه های مرتبط : معاونت شهرسازی و معماری
5

شماره مصوبه : 5/97/5558/ش

تاریخ تصویب : 1397/04/12

تاریخ اجرا :

6

شماره مصوبه : 5/97/4428/ش

تاریخ تصویب : 1397/03/23

تاریخ اجرا :

7

شماره مصوبه : 5/97/4367/ش

تاریخ تصویب : 1397/03/22

تاریخ اجرا :

حوزه های مرتبط : معاونت شهرسازی و معماری
8

شماره مصوبه : 5/97/3701/ش

تاریخ تصویب : 1397/03/08

تاریخ اجرا :

11

شماره مصوبه : 5/97/3700/ش

تاریخ تصویب : 1397/03/08

تاریخ اجرا :

12

شماره مصوبه : 5/97/3707/ش

تاریخ تصویب : 1397/03/08

تاریخ اجرا :

13

شماره مصوبه : 5/97/3501/ش

تاریخ تصویب : 1397/03/06

تاریخ اجرا :

14

شماره مصوبه : 5/97/3441/ش

تاریخ تصویب : 1397/03/05

تاریخ اجرا :

15

شماره مصوبه : 5/97/2868/ش

تاریخ تصویب : 1397/02/26

تاریخ اجرا : 1397/02/26

کلمات کلیدی : فرهنگ سازی
16

شماره مصوبه : 5/97/2892/ش

تاریخ تصویب : 1397/02/26

تاریخ اجرا : 1397/02/26

کلمات کلیدی : مناقصه
17

شماره مصوبه : 5/97/2783/ش

تاریخ تصویب : 1397/02/25

تاریخ اجرا : 1397/02/25

حوزه های مرتبط : شورا گروه تشکیلات گروه پژوهش و نوآوری
18

شماره مصوبه : 5/97/2772/ش

تاریخ تصویب : 1397/02/25

تاریخ اجرا : 1397/02/25

کلمات کلیدی : بهای خدمات پروانه
حوزه های مرتبط : شورا کمک-‍پرداخت-خسارت-هبه
20

شماره مصوبه : 1055732

تاریخ تصویب : 1397/02/16

تاریخ اجرا : 1397/02/16

کلمات کلیدی :

صفحه 1 از 466