1

شماره مصوبه : 5/97/2868/ش

تاریخ تصویب : 1397/02/26

تاریخ اجرا : 1397/02/26

کلمات کلیدی :
2

شماره مصوبه : 5/97/2892/ش

تاریخ تصویب : 1397/02/26

تاریخ اجرا : 1397/02/26

کلمات کلیدی :
3

شماره مصوبه : 5/97/2783/ش

تاریخ تصویب : 1397/02/25

تاریخ اجرا : 1397/02/25

کلمات کلیدی : اساسنامه نماینده
حوزه های مرتبط : شورا گروه تشکیلات گروه پژوهش و نوآوری
4

شماره مصوبه : 5/97/2772/ش

تاریخ تصویب : 1397/02/25

تاریخ اجرا : 1397/02/25

کلمات کلیدی : آموزش و پرورش ایاب و ذهاب منابع نظارت نماینده
حوزه های مرتبط : شورا کمک-‍پرداخت-خسارت-هبه
5

شماره مصوبه : 5/97/2764/ش

تاریخ تصویب : 1397/02/25

تاریخ اجرا : 1397/02/25

کلمات کلیدی : ایثارگران تخفیف ساماندهی محیط زیست مشاغل شهری منابع میوه و تره بار نماینده کمیسیون ویژه
حوزه های مرتبط : شورا گروه بودجه
6

شماره مصوبه : 1055732

تاریخ تصویب : 1397/02/16

تاریخ اجرا : 1397/02/16

کلمات کلیدی : تصویب نامه مالی مزایده معاملات
7

شماره مصوبه : 5/97/1470/ش

تاریخ تصویب : 1397/02/04

تاریخ اجرا : 1397/02/04

کلمات کلیدی : آتش نشانی بهای خدمات تعرفه خارج از محدوده عوارض محیط زیست منابع نماینده
حوزه های مرتبط : سازمان آتش نشانی شورا اداره وصول مطالبات و جذب درآمدهای عمومی ودبیر کمیسیون ماده 8 نوسازی
8

شماره مصوبه : 5/97/1404/ش

تاریخ تصویب : 1397/02/04

تاریخ اجرا : 1397/02/04

کلمات کلیدی : آب و فاضلاب بازسازی فاضلاب منابع نماینده
حوزه های مرتبط : سایر شورا
9

شماره مصوبه : 5/97/1473/ش

تاریخ تصویب : 1397/02/04

تاریخ اجرا : 1397/02/04

کلمات کلیدی : احداث انعقاد قرارداد بدهی تهاتر صدور پروانه ضوابط و مقررات فاضلاب قرارداد مشارکت مطالبات منابع نماینده پارک
حوزه های مرتبط : شورا نظارت بر ضوابط و مقررات شهرسازی
10

شماره مصوبه : 5/97/1406/ش

تاریخ تصویب : 1397/02/04

تاریخ اجرا : 1397/02/04

کلمات کلیدی : بدهی بهای خدمات عوارض مساعدت مطالبات منابع مودیان نماینده چک
حوزه های مرتبط : شورا اداره وصول مطالبات و جذب درآمدهای عمومی ودبیر کمیسیون ماده 8 نوسازی
11

شماره مصوبه : 5/97/1408/ش

تاریخ تصویب : 1397/02/04

تاریخ اجرا : 1397/02/04

کلمات کلیدی : قرارداد منابع واگذاری کتابخانه
حوزه های مرتبط : شورا کمک-‍پرداخت-خسارت-هبه
12

شماره مصوبه : 3853/7/679

تاریخ تصویب : 1397/02/03

تاریخ اجرا : 1397/02/03

کلمات کلیدی : حفاری
حوزه های مرتبط : شورا گروه مطالعات آبهای سطحی
14

شماره مصوبه : 3853/1/565

تاریخ تصویب : 1397/02/01

تاریخ اجرا : 1397/02/01

کلمات کلیدی : آتش نشانی بهای خدمات حریم شهر خارج از محدوده
حوزه های مرتبط : شورا سازمان آتش نشانی اداره وصول مطالبات و جذب درآمدهای عمومی ودبیر کمیسیون ماده 8 نوسازی
15

شماره مصوبه : 1051193

تاریخ تصویب : 1397/01/29

تاریخ اجرا : 1397/01/29

کلمات کلیدی : آموزش و پرورش احداث استخدام اعزام اوراق مشارکت ایاب و ذهاب ایثارگران بازسازی بازگشایی بانک بدهی بیمه تفکیک تکریم حریم شهر حقوق و مزایا خرید دستورالعمل ساماندهی قرارداد مالی محیط زیست مشارکت مطالبات مقاومت بسیج منابع مکاتبات نظارت واگذاری پاداش کاربری کمک هزینه
حوزه های مرتبط : گروه برنامه ریزی و نظارت بر امور خدمات و محیط زیست شهری سازمان پارک ها و فضای سبز گروه بودجه اداره امور کارکنان اداره حسابداری
16

شماره مصوبه : 5/97/939/ش

تاریخ تصویب : 1397/01/28

تاریخ اجرا : 1397/01/28

کلمات کلیدی : اصناف ساماندهی معابر
حوزه های مرتبط : شورا گروه نظارت بر احداث معابر و تقاطع عای غیر همسطح
17

شماره مصوبه : 5/97/957/ش

تاریخ تصویب : 1397/01/28

تاریخ اجرا : 1397/01/28

کلمات کلیدی : بدهی مستحدثات
حوزه های مرتبط : شورا کمک-‍پرداخت-خسارت-هبه
18

شماره مصوبه : 5/97/943/ش

تاریخ تصویب : 1397/01/28

تاریخ اجرا : 1397/01/28

کلمات کلیدی : احداث قرارداد
حوزه های مرتبط : شورا اداره نظارت بر طرح های موضعی و موضوعی
19

شماره مصوبه : 5/97/955/ش

تاریخ تصویب : 1397/01/28

تاریخ اجرا : 1397/01/28

کلمات کلیدی : نماینده
حوزه های مرتبط : سایر شورا

صفحه 1 از 464