181

شماره مصوبه : 5/96/13398/ش

تاریخ تصویب : 1396/08/09

تاریخ اجرا : 1396/08/09

کلمات کلیدی : تهاتر مالی مطالبات منابع نماینده
حوزه های مرتبط : بهره برداری قطار شهری شورا
182

شماره مصوبه : RE-027-003

تاریخ تصویب : 1396/08/09

تاریخ اجرا : 1396/08/16

کلمات کلیدی : اصلاح الگوی مصرف اوراق مشارکت بخشنامه بدهی تهاتر حاشیه شهر ساماندهی سرمایه گذاری مالی مخابرات مشارکت مطالبات منابع نظارت
183

شماره مصوبه : 5/96/13401/ش

تاریخ تصویب : 1396/08/09

تاریخ اجرا : 1396/08/09

کلمات کلیدی : تبلیغات شهرآرا قیمت مناقصه نصب نماینده
حوزه های مرتبط : شورا اداره رسانه
184

شماره مصوبه : 5/96/13403/ش

تاریخ تصویب : 1396/08/09

تاریخ اجرا : 1396/08/09

کلمات کلیدی : آموزش و پرورش آموزشگاه حاشیه شهر منابع نماینده
حوزه های مرتبط : سازمان فرهنگی تفریحی شورا
185

شماره مصوبه : 5/96/13412/ش

تاریخ تصویب : 1396/08/09

تاریخ اجرا : 1396/08/09

کلمات کلیدی : نامگذاری
حوزه های مرتبط : سازمان فرهنگی تفریحی شورا
186

شماره مصوبه : 5/96/13406/ش

تاریخ تصویب : 1396/08/09

تاریخ اجرا : 1396/08/09

کلمات کلیدی : بانک بهای خدمات محیط زیست منابع نماینده
حوزه های مرتبط : مدیریت گردشگری و امور زایرین شورا
187

شماره مصوبه : 5/96/13400/ش

تاریخ تصویب : 1396/08/09

تاریخ اجرا : 1396/08/09

کلمات کلیدی : خسارت فرهنگی و اجتماعی منابع نماینده
حوزه های مرتبط : شورا کمک-‍پرداخت-خسارت-هبه
188

شماره مصوبه : 5/96/13410/ش

تاریخ تصویب : 1396/08/09

تاریخ اجرا : 1396/08/09

کلمات کلیدی : صدور پروانه منابع نماینده پایانکار
حوزه های مرتبط : شورا گروه تشکیلات
189

شماره مصوبه : 1036225

تاریخ تصویب : 1396/08/08

تاریخ اجرا : 1396/08/08

کلمات کلیدی : کاربری
حوزه های مرتبط : سازمان پارک ها و فضای سبز سازمان زمین و مسکن
190

شماره مصوبه : 1049996

تاریخ تصویب : 1396/08/08

تاریخ اجرا : 1396/10/16

کلمات کلیدی : احداث اعضا بانک بهره برداری تقاطع دستورالعمل طراحی شهری فرهنگی و اجتماعی مشاور نظارت پارک
حوزه های مرتبط : اداره تحقق پذیری طرح های شهری گروه زیبا سازی
192

شماره مصوبه : 5/96/13138/ش

تاریخ تصویب : 1396/08/06

تاریخ اجرا : 1396/08/06

کلمات کلیدی : اعزام نظارت
حوزه های مرتبط : شورا اداره امور کارکنان
193

شماره مصوبه : 5/96/12826/ش

تاریخ تصویب : 1396/08/01

تاریخ اجرا : 1396/08/01

کلمات کلیدی : نماینده
حوزه های مرتبط : شورا
194

شماره مصوبه : 1041848

تاریخ تصویب : 1396/07/30

تاریخ اجرا : 1396/10/10

کلمات کلیدی : اصناف بانک دستورالعمل ساماندهی ضوابط و مقررات مساعدت نظارت
حوزه های مرتبط : اداره نظارت بر ساماندهی مشاغل شهری(بند 20)
195

شماره مصوبه : 1041845

تاریخ تصویب : 1396/07/30

تاریخ اجرا : 1396/10/12

کلمات کلیدی : احداث اصلاح الگوی مصرف بازیافت تعرفه ساخت و ساز مالی محیط زیست منابع
حوزه های مرتبط : گروه نظارت بر ضوابط و مقررات ملی ساختمان
196

شماره مصوبه : 5/96/12290/ش

تاریخ تصویب : 1396/07/24

تاریخ اجرا : 1396/07/24

کلمات کلیدی : تصویب نامه خرید قیمت منابع نماینده
حوزه های مرتبط : سایر شورا
197

شماره مصوبه : 5/96/12292/ش

تاریخ تصویب : 1396/07/24

تاریخ اجرا : 1396/07/24

کلمات کلیدی : سرمایه گذاری مالی مشارکت معاملات نماینده کمیسیون عالی معاملات
حوزه های مرتبط : مدیریت اداری مالی و پشتیبانی شورا
198

شماره مصوبه : 5/96/12289/ش

تاریخ تصویب : 1396/07/24

تاریخ اجرا : 1396/07/24

کلمات کلیدی : تقدیر نماینده
حوزه های مرتبط : سایر شورا
199

شماره مصوبه : 5/96/12293/ش

تاریخ تصویب : 1396/07/24

تاریخ اجرا : 1396/07/24

کلمات کلیدی : بانک منابع نماینده
حوزه های مرتبط : شورا
200

شماره مصوبه : 5/96/12288/ش

تاریخ تصویب : 1396/07/24

تاریخ اجرا : 1396/07/24

کلمات کلیدی : تهاتر مالی مطالبات منابع نماینده
حوزه های مرتبط : بهره برداری قطار شهری شورا

صفحه 10 از 464