نسخه آزمایشی
پایگاه جامع مصوبات و قوانین شهرداری مشهد

مديريت امور شوراي اسلامي شهر و شهرداري مشهد مقدس

فهرست مصوبات و قوانین

181

شماره مصوبه : 5/96/14236/ش

تاریخ تصویب : 1396/08/23

تاریخ اجرا : 1396/08/23

کلمات کلیدی :
حوزه های مرتبط : شورا مدیریت اجرایی طرح ساخت و ساز مساجد مدیریت اجرایی پروژه طرح انتقال پادگان ها مدیریت اجرایی پروژه عامل مدیریت اجرایی پروژه نوسازی بافت فرسوده آبکوه مدیریت اجرایی پروژه میدان شهدا
182

شماره مصوبه : 5/96/14237/ش

تاریخ تصویب : 1396/08/23

تاریخ اجرا : 1396/08/23

حوزه های مرتبط : شورا گروه پژوهش و نوآوری
183

شماره مصوبه : 5/96/13956/ش

تاریخ تصویب : 1396/08/17

تاریخ اجرا : 1396/08/17

حوزه های مرتبط : شورا اداره ساماندهی بافت های فرسوده و تاریخی
184

شماره مصوبه : 1038452

تاریخ تصویب : 1396/08/17

تاریخ اجرا : 1396/08/27

حوزه های مرتبط : گروه برنامه ریزی و نظارت بر امور اداری و مالی اداره امور کارکنان
185

شماره مصوبه : 5/96/13933/ش

تاریخ تصویب : 1396/08/17

تاریخ اجرا : 1396/08/17

کلمات کلیدی :
حوزه های مرتبط : شورا مدیریت اجرایی پروژه میدان شهدا
186

شماره مصوبه : 1038379

تاریخ تصویب : 1396/08/17

تاریخ اجرا : 1396/08/22

حوزه های مرتبط : شورا
187

شماره مصوبه : 5/96/13938/ش

تاریخ تصویب : 1396/08/17

تاریخ اجرا : 1396/08/17

کلمات کلیدی : در مسیر
حوزه های مرتبط : شورا اداره جذب مشارکت ها و سرمایه گذاری
188

شماره مصوبه : 5/96/13884/ش

تاریخ تصویب : 1396/08/16

تاریخ اجرا : 1396/08/16

کلمات کلیدی : در مسیر
حوزه های مرتبط : شورا اداره جذب مشارکت ها و سرمایه گذاری
189

شماره مصوبه : 5/96/13930/ش

تاریخ تصویب : 1396/08/16

تاریخ اجرا : 1396/08/16

کلمات کلیدی : بودجه تخلفات ساختمانی ترمینال
حوزه های مرتبط : شورا بهره برداری قطار شهری
191

شماره مصوبه : 29/96/ 154993

تاریخ تصویب : 1396/08/14

تاریخ اجرا : 1396/08/14

192

شماره مصوبه : 1036376

تاریخ تصویب : 1396/08/10

تاریخ اجرا : 1396/08/10

حوزه های مرتبط : شورا
193

شماره مصوبه : 5/96/13398/ش

تاریخ تصویب : 1396/08/09

تاریخ اجرا : 1396/08/09

کلمات کلیدی : کرایه
حوزه های مرتبط : شورا بهره برداری قطار شهری
194

شماره مصوبه : 5/96/13401/ش

تاریخ تصویب : 1396/08/09

تاریخ اجرا : 1396/08/09

کلمات کلیدی : سرمایه گذاری
حوزه های مرتبط : شورا اداره رسانه
195

شماره مصوبه : RE-027-003

تاریخ تصویب : 1396/08/09

تاریخ اجرا : 1396/08/16

کلمات کلیدی : اوراق صکوک و بهادار بودجه ترمینال مساجد کرایه
196

شماره مصوبه : 5/96/13412/ش

تاریخ تصویب : 1396/08/09

تاریخ اجرا : 1396/08/09

کلمات کلیدی :
حوزه های مرتبط : شورا سازمان فرهنگی تفریحی
197

شماره مصوبه : 5/96/13406/ش

تاریخ تصویب : 1396/08/09

تاریخ اجرا : 1396/08/09

کلمات کلیدی : تخلفات ساختمانی
حوزه های مرتبط : شورا مدیریت گردشگری و امور زایرین
198

شماره مصوبه : 5/96/13400/ش

تاریخ تصویب : 1396/08/09

تاریخ اجرا : 1396/08/09

کلمات کلیدی :
حوزه های مرتبط : شورا کمک-‍پرداخت-خسارت-هبه
199

شماره مصوبه : 5/96/13403/ش

تاریخ تصویب : 1396/08/09

تاریخ اجرا : 1396/08/09

کلمات کلیدی : مساجد پروانه
حوزه های مرتبط : شورا سازمان فرهنگی تفریحی
200

شماره مصوبه : 5/96/13410/ش

تاریخ تصویب : 1396/08/09

تاریخ اجرا : 1396/08/09

کلمات کلیدی : خطوط
حوزه های مرتبط : شورا گروه تشکیلات

صفحه 10 از 466