21

شماره مصوبه : 5/97/955/ش

تاریخ تصویب : 1397/01/28

تاریخ اجرا : 1397/01/28

کلمات کلیدی : نماینده
حوزه های مرتبط : سایر شورا
23

شماره مصوبه : 5/97/957/ش

تاریخ تصویب : 1397/01/28

تاریخ اجرا : 1397/01/28

کلمات کلیدی : بدهی مستحدثات
حوزه های مرتبط : شورا کمک-‍پرداخت-خسارت-هبه
24

شماره مصوبه : 201397

تاریخ تصویب : 1397/01/22

تاریخ اجرا : 1397/01/22

کلمات کلیدی : آموزش و پرورش اجاره اوراق مشارکت بانک بدهی تفکیک دستورالعمل ساماندهی ضوابط و مقررات قیمت مالی متقاضی مشارکت مطالبات معاملات منابع نظارت واگذاری
حوزه های مرتبط : گروه بودجه
25

شماره مصوبه : 1054699

تاریخ تصویب : 1397/01/22

تاریخ اجرا : 1397/02/10

کلمات کلیدی : احداث بازسازی مالی منابع
حوزه های مرتبط : گروه بودجه
26

شماره مصوبه : 5/97/648/ش

تاریخ تصویب : 1397/01/21

تاریخ اجرا : 1397/01/21

کلمات کلیدی : نامگذاری
حوزه های مرتبط : شورا سازمان فرهنگی تفریحی
27

شماره مصوبه : 5/97/598/ش

تاریخ تصویب : 1397/01/21

تاریخ اجرا : 1397/01/21

کلمات کلیدی : احداث بدهی بهای خدمات تبلیغات تخلف حفاری ساماندهی صدور پروانه ضوابط و مقررات قرارداد متقاضی محیط زیست مشاغل شهری معابر نماینده
حوزه های مرتبط : شورا گروه نظارت بر حفاری ها
28

شماره مصوبه : 5/97/601/ش

تاریخ تصویب : 1397/01/21

تاریخ اجرا : 1397/01/21

کلمات کلیدی : بهای خدمات تعرفه خارج از محدوده محیط زیست منابع نماینده
حوزه های مرتبط : سازمان آتش نشانی شورا اداره وصول مطالبات و جذب درآمدهای عمومی ودبیر کمیسیون ماده 8 نوسازی
29

شماره مصوبه : 5/97/641/ش

تاریخ تصویب : 1397/01/21

تاریخ اجرا : 1397/01/21

کلمات کلیدی : بهای خدمات حسابرس منابع نماینده
حوزه های مرتبط : سازمان اتوبوسرانی شورا
30

شماره مصوبه : 5/97/605/ش

تاریخ تصویب : 1397/01/21

تاریخ اجرا : 1397/01/21

کلمات کلیدی : انعقاد قرارداد بدهی تهاتر سرمایه گذاری قرارداد قیمت مشارکت منابع نماینده واگذاری
حوزه های مرتبط : شورا
31

شماره مصوبه : 5/97/606/ش

تاریخ تصویب : 1397/01/21

تاریخ اجرا : 1397/01/21

کلمات کلیدی : بازسازی تخفیف حسابرس خسارت مالی مشارکت منابع نماینده واگذاری پروژه مشارکتی
حوزه های مرتبط : شورا اداره جذب مشارکت ها و سرمایه گذاری
32

شماره مصوبه : 5/97/647/ش

تاریخ تصویب : 1397/01/21

تاریخ اجرا : 1397/01/21

کلمات کلیدی : احداث تبلیغات مشارکت نماینده واگذاری
حوزه های مرتبط : مدیریت گردشگری و امور زایرین شورا
33

شماره مصوبه : 5/97/604/ش

تاریخ تصویب : 1397/01/21

تاریخ اجرا : 1397/01/21

کلمات کلیدی : معاملات منابع نماینده واگذاری
حوزه های مرتبط : شورا
34

شماره مصوبه : 5/97/600/ش

تاریخ تصویب : 1397/01/21

تاریخ اجرا : 1397/01/21

کلمات کلیدی : بافت فرسوده خدمات شهری ساخت و ساز ساماندهی فضای سبز مشارکت منابع نظارت نماینده پارک و فضای سبز
حوزه های مرتبط : شورا گروه طراحی شهری
35

شماره مصوبه : 5/97/609/ش

تاریخ تصویب : 1397/01/21

تاریخ اجرا : 1397/01/21

کلمات کلیدی : بهره برداری متکدیان منابع نماینده
حوزه های مرتبط : شورا کمک-‍پرداخت-خسارت-هبه
36

شماره مصوبه :

تاریخ تصویب : 1397/01/01

تاریخ اجرا : 1397/01/01

کلمات کلیدی : انعقاد قرارداد تصویب نامه قرارداد مالی
حوزه های مرتبط : شورا
37

شماره مصوبه :

تاریخ تصویب : 1397/01/01

تاریخ اجرا :

38

شماره مصوبه :

تاریخ تصویب : 1397/01/01

تاریخ اجرا : 1397/01/01

کلمات کلیدی : اعضا دستورالعمل
حوزه های مرتبط : شورا
39

شماره مصوبه :

تاریخ تصویب : 1397/01/01

تاریخ اجرا :

کلمات کلیدی :
40

شماره مصوبه : 3853/1/7767

تاریخ تصویب : 1396/12/27

تاریخ اجرا : 1396/12/27

کلمات کلیدی : اصناف اعزام
حوزه های مرتبط : سازمان تاکسیرانی شورا

صفحه 2 از 464