پایگاه جامع مصوبات و قوانین شهرداری مشهد

فهرست مصوبات و قوانین

21

شماره مصوبه : 4/96/7772/ش

تاریخ تصویب : 1396/05/12

تاریخ اجرا : 1396/05/12

کلمات کلیدی : آیین نامه و دستورالعمل اختیارات و تفویض اختیار اصلاح اعتبار املاک بودجه زمین مسکن کمیسیون
حوزه های مرتبط : شورا گروه بودجه سازمان زمین و مسکن
22

شماره مصوبه : 4/96/7778/ش

تاریخ تصویب : 1396/05/12

تاریخ اجرا : 1396/05/12

کلمات کلیدی : آتش نشانی آیین نامه و دستورالعمل اختیارات و تفویض اختیار اصلاح اعتبار بودجه مطالبات کمیسیون
حوزه های مرتبط : شورا گروه بودجه سازمان آتش نشانی
23

شماره مصوبه : 4/96/7773/ش

تاریخ تصویب : 1396/05/12

تاریخ اجرا : 1396/05/12

کلمات کلیدی : آیین نامه و دستورالعمل اختیارات و تفویض اختیار اصلاح اعتبار بودجه کمیسیون
حوزه های مرتبط : شورا گروه بودجه
24

شماره مصوبه : 4/96/7776/ش

تاریخ تصویب : 1396/05/12

تاریخ اجرا : 1396/05/12

کلمات کلیدی : آیین نامه و دستورالعمل اختیارات و تفویض اختیار اصلاح اعتبار بودجه قطار شهری کمیسیون
حوزه های مرتبط : گروه بودجه بهره برداری قطار شهری شورا
25

شماره مصوبه : 4/96/7769/ش

تاریخ تصویب : 1396/05/12

تاریخ اجرا : 1396/05/12

کلمات کلیدی : آیین نامه و دستورالعمل اختیارات و تفویض اختیار اصلاح اعتبار بودجه نگهداری کمیسیون
حوزه های مرتبط : شورا گروه بودجه مدیریت گردشگری و امور زایرین
26

شماره مصوبه : 4/96/7780/ش

تاریخ تصویب : 1396/05/12

تاریخ اجرا : 1396/05/12

کلمات کلیدی : آیین نامه و دستورالعمل اختیارات و تفویض اختیار اصلاح اعتبار بار بودجه کمیسیون
حوزه های مرتبط : گروه بودجه شورا سازمان بار درون شهری
27

شماره مصوبه : 4/96/7774/ش

تاریخ تصویب : 1396/05/12

تاریخ اجرا : 1396/05/12

کلمات کلیدی : آیین نامه و دستورالعمل اختیارات و تفویض اختیار اصلاح اعتبار بودجه کمیسیون
حوزه های مرتبط : شورا گروه بودجه سازمان تاکسیرانی
28

شماره مصوبه : 4/96/7768/ش

تاریخ تصویب : 1396/05/12

تاریخ اجرا : 1396/05/12

کلمات کلیدی : آیین نامه و دستورالعمل اختیارات و تفویض اختیار اصلاح اعتبار بودجه خطوط مطالبات کمیسیون
حوزه های مرتبط : شورا گروه بودجه سازمان پایانه مسافربری
29

شماره مصوبه : 4/96/7783/ش

تاریخ تصویب : 1396/05/12

تاریخ اجرا : 1396/05/12

کلمات کلیدی : اصلاح بهای خدمات بهای خدمات بودجه تفریغ تهاتر زمین عوارض پارکینگ حاشیه ای و پارکینگ غیرحاشیه ای پروانه کمیسیون
حوزه های مرتبط : شورا گروه بودجه
30

شماره مصوبه : 4/96/7779/ش

تاریخ تصویب : 1396/05/12

تاریخ اجرا : 1396/05/12

کلمات کلیدی : آیین نامه و دستورالعمل اختیارات و تفویض اختیار اصلاح اعتبار بودجه کمیسیون
حوزه های مرتبط : گروه بودجه شورا سازمان فردوس ها
31

شماره مصوبه : 4/96/7782/ش

تاریخ تصویب : 1396/05/12

تاریخ اجرا : 1396/05/12

کلمات کلیدی : اجتماعی اصلاح اعتبار بودجه زمین واگذاری کمیسیون
حوزه های مرتبط : کمک-‍پرداخت-خسارت-هبه شورا
32

شماره مصوبه : 4/96/7771/ش

تاریخ تصویب : 1396/05/12

تاریخ اجرا : 1396/05/12

کلمات کلیدی : آیین نامه و دستورالعمل اختیارات و تفویض اختیار اصلاح اعتبار بودجه فضای سبز کمیسیون
حوزه های مرتبط : گروه بودجه سازمان پارک ها و فضای سبز شورا
33

شماره مصوبه : 4/96/7766/ش

تاریخ تصویب : 1396/05/12

تاریخ اجرا : 1396/05/12

کلمات کلیدی : آیین نامه و دستورالعمل اجتماعی اختیارات و تفویض اختیار اصلاح اعتبار بودجه تفریحی تفریغ کمیسیون
حوزه های مرتبط : شورا گروه بودجه سازمان فرهنگی تفریحی
34

شماره مصوبه : 4/96/7770/ش

تاریخ تصویب : 1396/05/12

تاریخ اجرا : 1396/05/12

کلمات کلیدی : آیین نامه و دستورالعمل اختیارات و تفویض اختیار اصلاح اعتبار بودجه کمیسیون
حوزه های مرتبط : شورا گروه بودجه سازمان عمران
35

شماره مصوبه : 4/96/7765/ش

تاریخ تصویب : 1396/05/12

تاریخ اجرا : 1396/05/12

کلمات کلیدی : آیین نامه و دستورالعمل اختیارات و تفویض اختیار اصلاح اعتبار بودجه مشاغل شهری میادین کمیسیون
حوزه های مرتبط : گروه بودجه شورا سازمان میادین و تره بار
36

شماره مصوبه : 4/96/7775/ش

تاریخ تصویب : 1396/05/12

تاریخ اجرا : 1396/05/12

کلمات کلیدی : آیین نامه و دستورالعمل اختیارات و تفویض اختیار اصلاح اعتبار بودجه پسماند و بازیافت کمیسیون
حوزه های مرتبط : شورا گروه بودجه سازمان پسماند
37

شماره مصوبه : 4/96/7434/ش

تاریخ تصویب : 1396/05/11

تاریخ اجرا : 1396/05/11

کلمات کلیدی : کاربری کاربری
حوزه های مرتبط : شورا سازمان اتوبوسرانی
40

شماره مصوبه : 3853/7/2451

تاریخ تصویب : 1396/05/11

تاریخ اجرا : 1396/05/11

حوزه های مرتبط : شورا اداره تحقق پذیری طرح های شهری

صفحه 2 از 440