نسخه آزمایشی
پایگاه جامع مصوبات و قوانین شهرداری مشهد

مديريت امور شوراي اسلامي شهر و شهرداري مشهد مقدس

فهرست مصوبات و قوانین

24

شماره مصوبه : 5/97/1473/ش

تاریخ تصویب : 1397/02/04

تاریخ اجرا : 1397/02/04

کلمات کلیدی : اتوبوس ومینی بوس ومیدل باس ترمینال کرایه
حوزه های مرتبط : شورا نظارت بر ضوابط و مقررات شهرسازی
26

شماره مصوبه : 3853/7/679

تاریخ تصویب : 1397/02/03

تاریخ اجرا : 1397/02/03

کلمات کلیدی : مطالبات
حوزه های مرتبط : شورا گروه مطالعات آبهای سطحی
28

شماره مصوبه : 3853/1/565

تاریخ تصویب : 1397/02/01

تاریخ اجرا : 1397/02/01

کلمات کلیدی : مسکن پایان کار
حوزه های مرتبط : شورا سازمان آتش نشانی اداره وصول مطالبات و جذب درآمدهای عمومی ودبیر کمیسیون ماده 8 نوسازی
29

شماره مصوبه : 1051193

تاریخ تصویب : 1397/01/29

تاریخ اجرا : 1397/01/29

کلمات کلیدی : اتوبوس ومینی بوس ومیدل باس املاک بهای خدمات بودجه تخلفات ساختمانی ترمینال حسینیه ها و امورخیریه،مسجد فناوری اطلاعات و ارتباطات مسکن معاینه فنی نگهداری پروانه پروژه های مشارکتی پسماند و بازیافت
حوزه های مرتبط : سازمان پارک ها و فضای سبز گروه برنامه ریزی و نظارت بر امور خدمات و محیط زیست شهری گروه بودجه اداره امور کارکنان اداره حسابداری
31

شماره مصوبه : 5/97/957/ش

تاریخ تصویب : 1397/01/28

تاریخ اجرا : 1397/01/28

کلمات کلیدی : ارزش معاملاتی ترمینال
حوزه های مرتبط : شورا کمک-‍پرداخت-خسارت-هبه
33

شماره مصوبه : 5/97/955/ش

تاریخ تصویب : 1397/01/28

تاریخ اجرا : 1397/01/28

حوزه های مرتبط : سایر شورا
34

شماره مصوبه : 5/97/942/ش

تاریخ تصویب : 1397/01/28

تاریخ اجرا : 1397/01/28

کلمات کلیدی : تخلفات ساختمانی سرمایه گذاری
حوزه های مرتبط : شورا معاونت خدمات و محیط زیست شهری معاونت خدمات و محیط زیست شهری اداره وصول مطالبات و جذب درآمدهای عمومی ودبیر کمیسیون ماده 8 نوسازی
35

شماره مصوبه : 5/97/940/ش

تاریخ تصویب : 1397/01/28

تاریخ اجرا : 1397/01/28

کلمات کلیدی : خطوط
حوزه های مرتبط : شورا اداره نقشه برداری،GIS،پیاده سازی طرح ها
36

شماره مصوبه : 5/97/943/ش

تاریخ تصویب : 1397/01/28

تاریخ اجرا : 1397/01/28

کلمات کلیدی : اتوبوس ومینی بوس ومیدل باس
حوزه های مرتبط : شورا اداره نظارت بر طرح های موضعی و موضوعی
37

شماره مصوبه : 5/97/939/ش

تاریخ تصویب : 1397/01/28

تاریخ اجرا : 1397/01/28

کلمات کلیدی : اوراق مشارکت
حوزه های مرتبط : شورا گروه نظارت بر احداث معابر و تقاطع عای غیر همسطح
38

شماره مصوبه : 201397

تاریخ تصویب : 1397/01/22

تاریخ اجرا : 1397/01/22

کلمات کلیدی : بودجه تخلفات ساختمانی پروانه
حوزه های مرتبط : گروه بودجه
39

شماره مصوبه : 1054699

تاریخ تصویب : 1397/01/22

تاریخ اجرا : 1397/02/10

کلمات کلیدی : اتوبوس ومینی بوس ومیدل باس پروژه های مشارکتی
حوزه های مرتبط : گروه بودجه
40

شماره مصوبه : 5/97/609/ش

تاریخ تصویب : 1397/01/21

تاریخ اجرا : 1397/01/21

حوزه های مرتبط : شورا کمک-‍پرداخت-خسارت-هبه

صفحه 2 از 466