پایگاه جامع مصوبات و قوانین شهرداری مشهد

فهرست مصوبات و قوانین

41

شماره مصوبه : 3853/7/2451

تاریخ تصویب : 1396/05/11

تاریخ اجرا : 1396/05/11

حوزه های مرتبط : شورا اداره تحقق پذیری طرح های شهری
42

شماره مصوبه : 4/96/7430/ش

تاریخ تصویب : 1396/05/11

تاریخ اجرا : 1396/05/11

کلمات کلیدی : بهای خدمات بهای خدمات
حوزه های مرتبط : شورا اداره جذب مشارکت ها و سرمایه گذاری گروه نظارت بر احداث معابر و تقاطع عای غیر همسطح
45

شماره مصوبه : 4/96/7433/ش

تاریخ تصویب : 1396/05/11

تاریخ اجرا : 1396/05/11

کلمات کلیدی : اجتماعی نگهداری کمک کمیسیون
حوزه های مرتبط : شورا کمک-‍پرداخت-خسارت-هبه
46

شماره مصوبه : 4/96/7434/ش

تاریخ تصویب : 1396/05/11

تاریخ اجرا : 1396/05/11

کلمات کلیدی : کاربری کاربری
حوزه های مرتبط : شورا سازمان اتوبوسرانی
47

شماره مصوبه : 4/96/7228/ش

تاریخ تصویب : 1396/05/09

تاریخ اجرا : 1396/05/09

کلمات کلیدی : تفریحی سرمایه گذاری
حوزه های مرتبط : شورا اداره جذب مشارکت ها و سرمایه گذاری
49

شماره مصوبه : 4/96/6903/ش

تاریخ تصویب : 1396/05/03

تاریخ اجرا : 1396/05/03

کلمات کلیدی : اصلاح پروانه کمک
حوزه های مرتبط : شورا کمک-‍پرداخت-خسارت-هبه
50

شماره مصوبه : 4/96/6920/ش

تاریخ تصویب : 1396/05/03

تاریخ اجرا : 1396/05/03

کلمات کلیدی : اعتبار واگذاری
حوزه های مرتبط : شورا سایر
51

شماره مصوبه : 4/96/6909/ش

تاریخ تصویب : 1396/05/03

تاریخ اجرا : 1396/05/03

کلمات کلیدی : آموزش طراحی
حوزه های مرتبط : شورا گروه آموزش
52

شماره مصوبه : 4/96/6906/ش

تاریخ تصویب : 1396/05/03

تاریخ اجرا : 1396/05/03

کلمات کلیدی : اصلاح پارکینگ حاشیه ای و پارکینگ غیرحاشیه ای
حوزه های مرتبط : شورا سایر اداره وصول مطالبات و جذب درآمدهای عمومی ودبیر کمیسیون ماده 8 نوسازی
53

شماره مصوبه : 4/96/6902/ش

تاریخ تصویب : 1396/05/03

تاریخ اجرا : 1396/05/03

کلمات کلیدی : اصلاح پارکینگ حاشیه ای و پارکینگ غیرحاشیه ای
حوزه های مرتبط : اداره وصول مطالبات و جذب درآمدهای عمومی ودبیر کمیسیون ماده 8 نوسازی سایر شورا
56

شماره مصوبه : 4/96/6912/ش

تاریخ تصویب : 1396/05/03

تاریخ اجرا : 1396/05/03

کلمات کلیدی : محدوده
حوزه های مرتبط : اداره تحقق پذیری طرح های شهری شورا
57

شماره مصوبه : 4/96/6919/ش

تاریخ تصویب : 1396/05/03

تاریخ اجرا : 1396/05/03

کلمات کلیدی : اجتماعی بهره برداری تفریحی
حوزه های مرتبط : شورا سازمان پارک ها و فضای سبز
58

شماره مصوبه : 3853/1/2237

تاریخ تصویب : 1396/05/02

تاریخ اجرا : 1396/05/02

کلمات کلیدی : آیین نامه و دستورالعمل
حوزه های مرتبط : کمک-‍پرداخت-خسارت-هبه شورا
59

شماره مصوبه : 3853/1/2238

تاریخ تصویب : 1396/05/02

تاریخ اجرا : 1396/05/02

کلمات کلیدی : آیین نامه و دستورالعمل اراضی
حوزه های مرتبط : شورا سازمان زمین و مسکن
60

شماره مصوبه : 3853/1/2245

تاریخ تصویب : 1396/05/02

تاریخ اجرا : 1396/05/02

کلمات کلیدی : اختیارات و تفویض اختیار کاربری کاربری کمیسیون
حوزه های مرتبط : شورا اداره جذب مشارکت ها و سرمایه گذاری

صفحه 3 از 440