41

شماره مصوبه : 3853/1/7767

تاریخ تصویب : 1396/12/27

تاریخ اجرا : 1396/12/27

کلمات کلیدی : اصناف اعزام
حوزه های مرتبط : سازمان تاکسیرانی شورا
42

شماره مصوبه : 21/96/247221

تاریخ تصویب : 1396/12/27

تاریخ اجرا : 1396/12/27

کلمات کلیدی : بدهی تخفیف مالی مساعدت مطالبات مودیان چک
حوزه های مرتبط : شورا اداره وصول مطالبات و جذب درآمدهای عمومی ودبیر کمیسیون ماده 8 نوسازی
43

شماره مصوبه : 5/96/22507/ش

تاریخ تصویب : 1396/12/26

تاریخ اجرا : 1396/12/26

کلمات کلیدی : معابر نامگذاری
حوزه های مرتبط : سازمان فرهنگی تفریحی شورا
44

شماره مصوبه : 5/96/22292/ش

تاریخ تصویب : 1396/12/22

تاریخ اجرا : 1396/12/22

کلمات کلیدی : بخشنامه تخفیف خرید مطالبات معاملات منابع کمیسیون تخصصی
حوزه های مرتبط : سایر شورا گروه بودجه
45

شماره مصوبه : 5/96/22282/ش

تاریخ تصویب : 1396/12/22

تاریخ اجرا : 1396/12/22

کلمات کلیدی : اصناف بهای خدمات تخفیف عوارض قرارداد محیط زیست منابع نماینده پسماند
حوزه های مرتبط : سازمان پسماند شورا
46

شماره مصوبه : 5/96/22293/ش

تاریخ تصویب : 1396/12/22

تاریخ اجرا : 1396/12/22

کلمات کلیدی : افزایش سرمایه بخشنامه سرمایه گذاری مطالبات معاملات منابع کمیسیون تخصصی
حوزه های مرتبط : مدیریت گردشگری و امور زایرین شورا گروه بودجه
47

شماره مصوبه : 5/96/22287/ش

تاریخ تصویب : 1396/12/22

تاریخ اجرا : 1396/12/22

کلمات کلیدی : آتش نشانی بخشنامه خرید مطالبات معاملات منابع کمیسیون تخصصی
حوزه های مرتبط : سازمان آتش نشانی شورا گروه بودجه
48

شماره مصوبه : 5/96/22297/ش

تاریخ تصویب : 1396/12/22

تاریخ اجرا : 1396/12/22

کلمات کلیدی : بخشنامه بهای خدمات تعرفه مطالبات معاملات منابع نماینده کمیسیون تخصصی
حوزه های مرتبط : سازمان بار درون شهری شورا گروه بودجه
49

شماره مصوبه : 5/96/22288/ش

تاریخ تصویب : 1396/12/22

تاریخ اجرا : 1396/12/22

کلمات کلیدی : اوراق مشارکت بخشنامه قرارداد مشارکت مطالبات معاملات منابع کمیسیون تخصصی
حوزه های مرتبط : شرکت قطار شهری (احداث) شورا گروه بودجه
50

شماره مصوبه : 5/96/22283/ش

تاریخ تصویب : 1396/12/22

تاریخ اجرا : 1396/12/22

کلمات کلیدی : بخشنامه ساماندهی مشاغل شهری مطالبات معاملات منابع میوه و تره بار کمیسیون تخصصی
حوزه های مرتبط : شورا گروه بودجه
51

شماره مصوبه : 5/96/22285/ش

تاریخ تصویب : 1396/12/22

تاریخ اجرا : 1396/12/22

کلمات کلیدی : بخشنامه فضای سبز مطالبات معاملات منابع پارک پارک و فضای سبز کمیسیون تخصصی
حوزه های مرتبط : شورا سازمان پارک ها و فضای سبز گروه بودجه
52

شماره مصوبه : 5/96/22289/ش

تاریخ تصویب : 1396/12/22

تاریخ اجرا : 1396/12/22

کلمات کلیدی : بخشنامه بهای خدمات مطالبات معاملات منابع واگذاری کمیسیون تخصصی
حوزه های مرتبط : سازمان اتوبوسرانی شورا گروه بودجه
53

شماره مصوبه : 5/96/22286/ش

تاریخ تصویب : 1396/12/22

تاریخ اجرا : 1396/12/22

کلمات کلیدی : بخشنامه ساماندهی مطالبات معاملات منابع کمیسیون تخصصی
حوزه های مرتبط : سازمان فردوس ها شورا گروه بودجه
54

شماره مصوبه : 5/96/22296/ش

تاریخ تصویب : 1396/12/22

تاریخ اجرا : 1396/12/22

کلمات کلیدی : بانک بخشنامه بهره برداری مطالبات معاملات منابع کمیسیون تخصصی
حوزه های مرتبط : شورا سازمان حمل و نقل و ترافیک گروه بودجه
55

شماره مصوبه : 5/96/22300/ش

تاریخ تصویب : 1396/12/22

تاریخ اجرا : 1396/12/22

کلمات کلیدی : بخشنامه مطالبات معاملات منابع نماینده کمیسیون تخصصی
حوزه های مرتبط : شورا سازمان فرهنگی تفریحی گروه بودجه
56

شماره مصوبه : 5/96/22295/ش

تاریخ تصویب : 1396/12/22

تاریخ اجرا : 1396/12/22

کلمات کلیدی : احداث بخشنامه مطالبات معاملات منابع پارک کمیسیون تخصصی
حوزه های مرتبط : شورا سازمان پایانه مسافربری گروه بودجه
57

شماره مصوبه : 5/96/22291/ش

تاریخ تصویب : 1396/12/22

تاریخ اجرا : 1396/12/22

کلمات کلیدی : بخشنامه زمین و مسکن مطالبات معاملات منابع کمیسیون تخصصی
حوزه های مرتبط : سازمان زمین و مسکن شورا گروه بودجه
58

شماره مصوبه : 5/96/22294/ش

تاریخ تصویب : 1396/12/22

تاریخ اجرا : 1396/12/22

کلمات کلیدی : بخشنامه بهای خدمات مطالبات معاملات منابع نظارت کمیسیون تخصصی
حوزه های مرتبط : سازمان تاکسیرانی شورا گروه بودجه
59

شماره مصوبه : 5/96/22301/ش

تاریخ تصویب : 1396/12/22

تاریخ اجرا : 1396/12/22

کلمات کلیدی : بخشنامه بهای خدمات تخفیف تعرفه شهرآرا مطالبات معاملات منابع نماینده کمیسیون تخصصی
حوزه های مرتبط : شورا گروه بودجه اداره رسانه
60

شماره مصوبه : 5/96/22298/ش

تاریخ تصویب : 1396/12/22

تاریخ اجرا : 1396/12/22

کلمات کلیدی : بخشنامه بهای خدمات بهره برداری مطالبات معاملات منابع انسانی نماینده واگذاری کمیسیون تخصصی
حوزه های مرتبط : بهره برداری قطار شهری شورا گروه بودجه

صفحه 3 از 464