نسخه آزمایشی
پایگاه جامع مصوبات و قوانین شهرداری مشهد

مديريت امور شوراي اسلامي شهر و شهرداري مشهد مقدس

فهرست مصوبات و قوانین

41

شماره مصوبه : 5/97/604/ش

تاریخ تصویب : 1397/01/21

تاریخ اجرا : 1397/01/21

کلمات کلیدی :
حوزه های مرتبط : شورا
42

شماره مصوبه : 5/97/641/ش

تاریخ تصویب : 1397/01/21

تاریخ اجرا : 1397/01/21

کلمات کلیدی : مشاغل شهری
حوزه های مرتبط : شورا سازمان اتوبوسرانی
43

شماره مصوبه : 5/97/605/ش

تاریخ تصویب : 1397/01/21

تاریخ اجرا : 1397/01/21

کلمات کلیدی : ترمینال کرایه
حوزه های مرتبط : شورا
44

شماره مصوبه : 5/97/648/ش

تاریخ تصویب : 1397/01/21

تاریخ اجرا : 1397/01/21

کلمات کلیدی :
حوزه های مرتبط : شورا سازمان فرهنگی تفریحی
45

شماره مصوبه : 5/97/606/ش

تاریخ تصویب : 1397/01/21

تاریخ اجرا : 1397/01/21

کلمات کلیدی : در مسیر مشاغل شهری پروژه های مشارکتی
حوزه های مرتبط : شورا اداره جذب مشارکت ها و سرمایه گذاری
46

شماره مصوبه : 5/97/598/ش

تاریخ تصویب : 1397/01/21

تاریخ اجرا : 1397/01/21

کلمات کلیدی : اتوبوس ومینی بوس ومیدل باس سرمایه گذاری ضوابط پارکینگ مطالبات
حوزه های مرتبط : شورا گروه نظارت بر حفاری ها
47

شماره مصوبه : 5/97/647/ش

تاریخ تصویب : 1397/01/21

تاریخ اجرا : 1397/01/21

کلمات کلیدی : اتوبوس ومینی بوس ومیدل باس سرمایه گذاری
حوزه های مرتبط : شورا مدیریت گردشگری و امور زایرین
48

شماره مصوبه : 5/97/600/ش

تاریخ تصویب : 1397/01/21

تاریخ اجرا : 1397/01/21

کلمات کلیدی :
حوزه های مرتبط : شورا گروه طراحی شهری
51

شماره مصوبه :

تاریخ تصویب : 1397/01/01

تاریخ اجرا : 1397/01/01

کلمات کلیدی :
حوزه های مرتبط : شورا
52

شماره مصوبه : 1049795

تاریخ تصویب : 1396/12/27

تاریخ اجرا : 1396/12/26

کلمات کلیدی : اتوبوس ومینی بوس ومیدل باس ارزش معاملاتی املاک تاکسی تخلفات ساختمانی تراکم ترمینال جوی و جدول حریم حسینیه ها و امورخیریه،مسجد سمینار ضوابط پارکینگ فناوری اطلاعات و ارتباطات ورزشی پارکینگ حاشیه ای و پارکینگ غیرحاشیه ای پروانه پروژه های مشارکتی کرایه
حوزه های مرتبط : گروه برنامه ریزی و نظارت بر امور خدمات و محیط زیست شهری بهره برداری قطار شهری گروه نظارت بر حمل ونقل سازمان پسماند گروه بودجه گروه نظارت بر احداث معابر و تقاطع عای غیر همسطح اداره وصول مطالبات و جذب درآمدهای عمومی ودبیر کمیسیون ماده 8 نوسازی نظارت بر ضوابط و مقررات شهرسازی اداره امور کارکنان
54

شماره مصوبه : 3853/1/7767

تاریخ تصویب : 1396/12/27

تاریخ اجرا : 1396/12/27

کلمات کلیدی : اوراق مشارکت
حوزه های مرتبط : شورا سازمان تاکسیرانی
55

شماره مصوبه : 5/96/22507/ش

تاریخ تصویب : 1396/12/26

تاریخ اجرا : 1396/12/26

کلمات کلیدی :
حوزه های مرتبط : شورا سازمان فرهنگی تفریحی
56

شماره مصوبه : 5/96/22300/ش

تاریخ تصویب : 1396/12/22

تاریخ اجرا : 1396/12/22

کلمات کلیدی :
حوزه های مرتبط : شورا سازمان فرهنگی تفریحی گروه بودجه
57

شماره مصوبه : 5/96/22295/ش

تاریخ تصویب : 1396/12/22

تاریخ اجرا : 1396/12/22

کلمات کلیدی : اتوبوس ومینی بوس ومیدل باس
حوزه های مرتبط : شورا سازمان پایانه مسافربری گروه بودجه
58

شماره مصوبه : 5/96/22291/ش

تاریخ تصویب : 1396/12/22

تاریخ اجرا : 1396/12/22

کلمات کلیدی :
حوزه های مرتبط : شورا سازمان زمین و مسکن گروه بودجه
59

شماره مصوبه : 5/96/22301/ش

تاریخ تصویب : 1396/12/22

تاریخ اجرا : 1396/12/22

کلمات کلیدی :
حوزه های مرتبط : شورا گروه بودجه اداره رسانه
60

شماره مصوبه : 5/96/22294/ش

تاریخ تصویب : 1396/12/22

تاریخ اجرا : 1396/12/22

کلمات کلیدی :
حوزه های مرتبط : شورا سازمان تاکسیرانی گروه بودجه

صفحه 3 از 466