پایگاه جامع مصوبات و قوانین شهرداری مشهد

فهرست مصوبات و قوانین

61

شماره مصوبه : 4/96/6739/ش

تاریخ تصویب : 1396/05/02

تاریخ اجرا : 1396/05/02

کلمات کلیدی : بار کمیسیون
حوزه های مرتبط : سازمان بار درون شهری شورا
62

شماره مصوبه : 4/96/6512/ش

تاریخ تصویب : 1396/04/27

تاریخ اجرا : 1396/04/27

کلمات کلیدی : اختیارات و تفویض اختیار اصلاح بار دوچرخه و موتورسیکلت واگذاری کمیسیون
حوزه های مرتبط : شورا سازمان تاکسیرانی سازمان بار درون شهری
63

شماره مصوبه : 4/96/6513/ش

تاریخ تصویب : 1396/04/27

تاریخ اجرا : 1396/04/27

کلمات کلیدی : اعتبار بودجه زمین کمیسیون
حوزه های مرتبط : شورا گروه بهبود روشها
64

شماره مصوبه : 4/96/6517/ش

تاریخ تصویب : 1396/04/27

تاریخ اجرا : 1396/04/27

کلمات کلیدی : اجتماعی پروانه کمک کمیسیون
حوزه های مرتبط : شورا کمک-‍پرداخت-خسارت-هبه اداره شناسایی وتشخیص منابع درآمدی
65

شماره مصوبه : 4/96/6516/ش

تاریخ تصویب : 1396/04/27

تاریخ اجرا : 1396/04/27

کلمات کلیدی : اجتماعی اصلاح اعتبار بودجه مساجد کمیسیون
حوزه های مرتبط : شورا مدیریت برنامه ریزی و نظارت بر امور فرهنگی واجتماعی
66

شماره مصوبه : 4/96/6514/ش

تاریخ تصویب : 1396/04/27

تاریخ اجرا : 1396/04/27

کلمات کلیدی : بهای خدمات بهای خدمات پارکینگ حاشیه ای و پارکینگ غیرحاشیه ای کمیسیون
حوزه های مرتبط : اداره شناسایی وتشخیص منابع درآمدی مدیریت گردشگری و امور زایرین شورا
67

شماره مصوبه : 4/96/6510/ش

تاریخ تصویب : 1396/04/27

تاریخ اجرا : 1396/04/27

کلمات کلیدی : اعتبار پروانه
حوزه های مرتبط : شورا نظارت بر ضوابط و مقررات شهرسازی اداره شناسایی وتشخیص منابع درآمدی
68

شماره مصوبه : 4/96/6515/ش

تاریخ تصویب : 1396/04/27

تاریخ اجرا : 1396/04/27

کلمات کلیدی : آموزش اجتماعی املاک تخلفات ساختمانی عوارض پارکینگ حاشیه ای و پارکینگ غیرحاشیه ای کمیسیون
حوزه های مرتبط : شورا سازمان میادین و تره بار
69

شماره مصوبه : 4/96/6511/ش

تاریخ تصویب : 1396/04/27

تاریخ اجرا : 1396/04/27

کلمات کلیدی : آیین نامه و دستورالعمل کمیسیون
حوزه های مرتبط : اداره تحقق پذیری طرح های شهری سایر شورا
70

شماره مصوبه : 3853/2/2132

تاریخ تصویب : 1396/04/26

تاریخ اجرا : 1396/04/26

کلمات کلیدی : اختیارات و تفویض اختیار کمیسیون
حوزه های مرتبط : شورا اداره تحقق پذیری طرح های شهری
71

شماره مصوبه : 4/96/6222/ش

تاریخ تصویب : 1396/04/25

تاریخ اجرا : 1396/04/25

حوزه های مرتبط : شورا اداره جذب مشارکت ها و سرمایه گذاری
72

شماره مصوبه : 4/96/6250/ش

تاریخ تصویب : 1396/04/25

تاریخ اجرا : 1396/04/25

کلمات کلیدی : پروانه
حوزه های مرتبط : شورا نظارت بر ضوابط و مقررات شهرسازی سازمان زمین و مسکن
73

شماره مصوبه : 3853/2/2079

تاریخ تصویب : 1396/04/24

تاریخ اجرا : 1396/04/24

کلمات کلیدی : آیین نامه و دستورالعمل بهره برداری
حوزه های مرتبط : شورا سازمان پارک ها و فضای سبز
74

شماره مصوبه : 3853/2/2094

تاریخ تصویب : 1396/04/24

تاریخ اجرا : 1396/04/24

حوزه های مرتبط : سایر شورا
75

شماره مصوبه : 3853/7/2063

تاریخ تصویب : 1396/04/22

تاریخ اجرا : 1396/04/22

کلمات کلیدی : عوارض
حوزه های مرتبط : شورا اداره شناسایی وتشخیص منابع درآمدی اداره وصول مطالبات و جذب درآمدهای عمومی ودبیر کمیسیون ماده 8 نوسازی
77

شماره مصوبه : 3853/2/2024

تاریخ تصویب : 1396/04/20

تاریخ اجرا : 1396/04/20

کلمات کلیدی : آموزش آیین نامه و دستورالعمل اختیارات و تفویض اختیار اصلاح بهای خدمات بهای خدمات خدمات شهری سرویس مدارس عوارض واگذاری کمک
حوزه های مرتبط : کمک-‍پرداخت-خسارت-هبه شورا
78

شماره مصوبه : 4/96/5926/ش

تاریخ تصویب : 1396/04/20

تاریخ اجرا : 1396/04/20

کلمات کلیدی : آموزش اجتماعی بهای خدمات بهای خدمات مطالبات کمیسیون
حوزه های مرتبط : شورا سازمان تاکسیرانی
79

شماره مصوبه : 4/96/5932/ش

تاریخ تصویب : 1396/04/20

تاریخ اجرا : 1396/04/20

کلمات کلیدی : اجتماعی تفریحی کمیسیون
حوزه های مرتبط : شورا سازمان فرهنگی تفریحی
80

شماره مصوبه : 4/96/5927/ش

تاریخ تصویب : 1396/04/20

تاریخ اجرا : 1396/04/20

کلمات کلیدی : اجتماعی کمیسیون
حوزه های مرتبط : شورا اداره جذب مشارکت ها و سرمایه گذاری

صفحه 4 از 440