نسخه آزمایشی
پایگاه جامع مصوبات و قوانین شهرداری مشهد

مديريت امور شوراي اسلامي شهر و شهرداري مشهد مقدس

فهرست مصوبات و قوانین

61

شماره مصوبه : 5/96/22295/ش

تاریخ تصویب : 1396/12/22

تاریخ اجرا : 1396/12/22

کلمات کلیدی : اتوبوس ومینی بوس ومیدل باس
حوزه های مرتبط : شورا سازمان پایانه مسافربری گروه بودجه
62

شماره مصوبه : 5/96/22291/ش

تاریخ تصویب : 1396/12/22

تاریخ اجرا : 1396/12/22

کلمات کلیدی :
حوزه های مرتبط : شورا سازمان زمین و مسکن گروه بودجه
63

شماره مصوبه : 5/96/22301/ش

تاریخ تصویب : 1396/12/22

تاریخ اجرا : 1396/12/22

کلمات کلیدی :
حوزه های مرتبط : شورا گروه بودجه اداره رسانه
64

شماره مصوبه : 5/96/22294/ش

تاریخ تصویب : 1396/12/22

تاریخ اجرا : 1396/12/22

کلمات کلیدی :
حوزه های مرتبط : شورا سازمان تاکسیرانی گروه بودجه
65

شماره مصوبه : 5/96/22298/ش

تاریخ تصویب : 1396/12/22

تاریخ اجرا : 1396/12/22

کلمات کلیدی : تفکیک
حوزه های مرتبط : شورا بهره برداری قطار شهری گروه بودجه
66

شماره مصوبه : 5/96/22293/ش

تاریخ تصویب : 1396/12/22

تاریخ اجرا : 1396/12/22

کلمات کلیدی :
حوزه های مرتبط : شورا مدیریت گردشگری و امور زایرین گروه بودجه
67

شماره مصوبه : 5/96/22297/ش

تاریخ تصویب : 1396/12/22

تاریخ اجرا : 1396/12/22

کلمات کلیدی :
حوزه های مرتبط : شورا سازمان بار درون شهری گروه بودجه
68

شماره مصوبه : 5/96/22296/ش

تاریخ تصویب : 1396/12/22

تاریخ اجرا : 1396/12/22

کلمات کلیدی : تخلفات ساختمانی
حوزه های مرتبط : شورا سازمان حمل و نقل و ترافیک گروه بودجه
69

شماره مصوبه : 5/96/22287/ش

تاریخ تصویب : 1396/12/22

تاریخ اجرا : 1396/12/22

کلمات کلیدی : پایان کار
حوزه های مرتبط : شورا سازمان آتش نشانی گروه بودجه
70

شماره مصوبه : 5/96/22300/ش

تاریخ تصویب : 1396/12/22

تاریخ اجرا : 1396/12/22

کلمات کلیدی :
حوزه های مرتبط : شورا سازمان فرهنگی تفریحی گروه بودجه
71

شماره مصوبه : 5/96/22299/ش

تاریخ تصویب : 1396/12/22

تاریخ اجرا : 1396/12/22

کلمات کلیدی :
حوزه های مرتبط : شورا سازمان فناوری و اطلاعات گروه بودجه
72

شماره مصوبه : 5/96/22290/ش

تاریخ تصویب : 1396/12/22

تاریخ اجرا : 1396/12/22

کلمات کلیدی :
حوزه های مرتبط : شورا سازمان عمران گروه بودجه
73

شماره مصوبه : 5/96/22292/ش

تاریخ تصویب : 1396/12/22

تاریخ اجرا : 1396/12/22

کلمات کلیدی :
حوزه های مرتبط : سایر شورا گروه بودجه
74

شماره مصوبه : 5/96/22282/ش

تاریخ تصویب : 1396/12/22

تاریخ اجرا : 1396/12/22

کلمات کلیدی : اوراق مشارکت
حوزه های مرتبط : شورا سازمان پسماند
75

شماره مصوبه : 5/96/22284/ش

تاریخ تصویب : 1396/12/22

تاریخ اجرا : 1396/12/22

کلمات کلیدی : ضوابط پارکینگ فناوری اطلاعات و ارتباطات
حوزه های مرتبط : شورا سازمان پسماند گروه بودجه
76

شماره مصوبه : 5/96/21888/ش

تاریخ تصویب : 1396/12/16

تاریخ اجرا : 1396/12/16

کلمات کلیدی : اتوبوس ومینی بوس ومیدل باس ترمینال خدمات شهری فناوری اطلاعات و ارتباطات مزاحم و آلاینده کرایه
حوزه های مرتبط : شورا اداره وصول مطالبات و جذب درآمدهای عمومی ودبیر کمیسیون ماده 8 نوسازی
78

شماره مصوبه : 5/96/21756/ش

تاریخ تصویب : 1396/12/15

تاریخ اجرا : 1396/12/15

کلمات کلیدی : اتوبوس ومینی بوس ومیدل باس املاک اوراق صکوک و بهادار بودجه تخلفات ساختمانی ترمینال طراحی مسکن نامگذاری پارکینگ حاشیه ای و پارکینگ غیرحاشیه ای پروانه پروژه های مشارکتی کرایه
حوزه های مرتبط : شورا گروه بودجه
79

شماره مصوبه : 5/96/21807/ش

تاریخ تصویب : 1396/12/15

تاریخ اجرا : 1396/12/15

کلمات کلیدی :
حوزه های مرتبط : شورا اداره ساماندهی بافت های فرسوده و تاریخی

صفحه 4 از 466