پایگاه جامع مصوبات و قوانین شهرداری مشهد

فهرست مصوبات و قوانین

8781

شماره مصوبه : 95185

تاریخ تصویب : 1335/06/08

تاریخ اجرا : 1335/07/01

کلمات کلیدی : اراضی
حوزه های مرتبط : معاون شهردار و رییس سازمان اقتصادی و سرمایه گذاری
8782

شماره مصوبه : 94737

تاریخ تصویب : 1334/04/11

تاریخ اجرا : 1334/06/02

کلمات کلیدی : آتش نشانی آسفالت آموزش آیین نامه و دستورالعمل اجتماعی اختیارات و تفویض اختیار اراضی اصلاح اعتبار بودجه تخصیص تفریغ عوارض مزایده نگهداری پروانه کرایه کمک کمیسیون
حوزه های مرتبط : قانون شهرداری و شهرسازی
8783

شماره مصوبه : 94493

تاریخ تصویب : 1334/02/10

تاریخ اجرا : 1334/02/17

کلمات کلیدی : آیین نامه و دستورالعمل
حوزه های مرتبط : اداره حسابداری

صفحه 440 از 440