8781

شماره مصوبه : 91861

تاریخ تصویب : 1369/10/11

تاریخ اجرا : 1369/11/04

کلمات کلیدی : آب و فاضلاب اجاره احداث اساسنامه بیمه تعرفه خرید عوارض فاضلاب قیمت مالی مشارکت منابع نصب نظارت وقف
حوزه های مرتبط : سایر
8782

شماره مصوبه : 9508

تاریخ تصویب : 1369/10/10

تاریخ اجرا : 1369/10/10

کلمات کلیدی : خسارت عوارض مغازه واگذاری کال
حوزه های مرتبط : شورا
8783

شماره مصوبه : 37460

تاریخ تصویب : 1369/10/10

تاریخ اجرا : 1369/10/10

کلمات کلیدی : استخدام عوارض
حوزه های مرتبط : شورا
8784

شماره مصوبه : 6681

تاریخ تصویب : 1369/10/03

تاریخ اجرا : 1369/10/03

حوزه های مرتبط : شورا
8785

شماره مصوبه : 36682

تاریخ تصویب : 1369/10/03

تاریخ اجرا : 1369/10/03

کلمات کلیدی : اهدا بدهی خرید خسارت صدور پروانه عوارض متقاضی واگذاری
حوزه های مرتبط : شورا
8786

شماره مصوبه : 91839

تاریخ تصویب : 1369/09/27

تاریخ اجرا : 1369/10/17

کلمات کلیدی : آموزش و پرورش احداث اساسنامه استخدام ایثارگران بازسازی بانک خرید سرمایه گذاری قرض الحسنه مالی مشارکت منابع نظارت
حوزه های مرتبط : گروه بودجه
8787

شماره مصوبه : 6681

تاریخ تصویب : 1369/09/25

تاریخ اجرا : 1369/09/25

کلمات کلیدی : خسارت واگذاری
حوزه های مرتبط : شورا
8788

شماره مصوبه : 8/35087

تاریخ تصویب : 1369/09/21

تاریخ اجرا : 1369/09/21

کلمات کلیدی : جریمه خرید عوارض مغازه هدیه واگذاری پارکینگ
حوزه های مرتبط : شورا
8789

شماره مصوبه : 101823

تاریخ تصویب : 1369/09/20

تاریخ اجرا : 1369/10/19

کلمات کلیدی : ارزش معاملاتی شکایت قیمت نماینده
حوزه های مرتبط : سازمان زمین و مسکن آرای دیوان عدالت اداری وحدت رویه
8790

شماره مصوبه : 215

تاریخ تصویب : 1369/09/20

تاریخ اجرا : 1369/09/20

کلمات کلیدی : اجاره تخلف شکایت مغازه
حوزه های مرتبط : آرای دیوان عدالت اداری وحدت رویه اداره کمیسیون ماده صد
8791

شماره مصوبه : 34255

تاریخ تصویب : 1369/09/15

تاریخ اجرا : 1369/09/15

کلمات کلیدی : تعریض مسجد
حوزه های مرتبط : شورا
8792

شماره مصوبه : 4/33885

تاریخ تصویب : 1369/09/15

تاریخ اجرا : 1369/09/15

کلمات کلیدی : آتش نشانی استخدام اعزام خسارت عوارض
حوزه های مرتبط : شورا
8793

شماره مصوبه : 8/34524

تاریخ تصویب : 1369/09/12

تاریخ اجرا : 1369/09/12

کلمات کلیدی : واگذاری
حوزه های مرتبط : شورا
8794

شماره مصوبه : 35216

تاریخ تصویب : 1369/09/07

تاریخ اجرا : 1369/09/07

کلمات کلیدی : احداث خرید قرض الحسنه نصب پارکینگ
حوزه های مرتبط : شورا
8795

شماره مصوبه : 34134

تاریخ تصویب : 1369/09/01

تاریخ اجرا : 1369/09/01

کلمات کلیدی : اجاره خرید خسارت نظارت واگذاری
حوزه های مرتبط : شورا
8796

شماره مصوبه : 34076

تاریخ تصویب : 1369/09/01

تاریخ اجرا : 1369/09/01

کلمات کلیدی : اجاره خرید عوارض واگذاری
حوزه های مرتبط : شورا
8797

شماره مصوبه : 34078

تاریخ تصویب : 1369/09/01

تاریخ اجرا : 1369/09/01

کلمات کلیدی : آموزش و پرورش خرید غرامت معابر مغازه واگذاری پارک
حوزه های مرتبط : شورا
8798

شماره مصوبه : 31285

تاریخ تصویب : 1369/08/28

تاریخ اجرا : 1369/08/28

کلمات کلیدی : استخدام تخفیف تعریض قرض الحسنه
حوزه های مرتبط : شورا
8799

شماره مصوبه : 30645

تاریخ تصویب : 1369/08/28

تاریخ اجرا : 1369/08/28

کلمات کلیدی : اجاره بانک خرید قرض الحسنه
حوزه های مرتبط : شورا
8800

شماره مصوبه : 3100

تاریخ تصویب : 1369/08/23

تاریخ اجرا : 1369/08/23

کلمات کلیدی : اجاره واگذاری
حوزه های مرتبط : شورا

صفحه 440 از 464