81

شماره مصوبه : 5/96/20073/ش

تاریخ تصویب : 1396/11/24

تاریخ اجرا : 1396/11/24

کلمات کلیدی : بهای خدمات تبلیغات منابع
حوزه های مرتبط : شورا سازمان اتوبوسرانی گروه بودجه
82

شماره مصوبه : 5/96/20105/ش

تاریخ تصویب : 1396/11/24

تاریخ اجرا : 1396/11/24

کلمات کلیدی : تکریم منابع
حوزه های مرتبط : سازمان فرهنگی تفریحی شورا گروه بودجه
83

شماره مصوبه : 5/96/20072/ش

تاریخ تصویب : 1396/11/24

تاریخ اجرا : 1396/11/24

کلمات کلیدی : ساماندهی مشاغل شهری منابع میوه و تره بار
حوزه های مرتبط : شورا گروه بودجه
84

شماره مصوبه : 5/96/20077/ش

تاریخ تصویب : 1396/11/24

تاریخ اجرا : 1396/11/24

کلمات کلیدی : تفکیک منابع پسماند
حوزه های مرتبط : سازمان پسماند شورا گروه بودجه
85

شماره مصوبه : 5/96/20095/ش

تاریخ تصویب : 1396/11/24

تاریخ اجرا : 1396/11/24

کلمات کلیدی : احداث اوراق مشارکت تفکیک مشارکت منابع
حوزه های مرتبط : شرکت قطار شهری (احداث) شورا گروه بودجه
86

شماره مصوبه : 5/96/20066/ش

تاریخ تصویب : 1396/11/24

تاریخ اجرا : 1396/11/24

کلمات کلیدی : مشارکت منابع
حوزه های مرتبط : شورا سازمان پایانه مسافربری گروه بودجه
87

شماره مصوبه : 5/96/20107/ش

تاریخ تصویب : 1396/11/24

تاریخ اجرا : 1396/11/24

کلمات کلیدی : احداث دستورالعمل ساماندهی مشارکت پارک
حوزه های مرتبط : شورا کمک-‍پرداخت-خسارت-هبه
88

شماره مصوبه : 5/96/20099/ش

تاریخ تصویب : 1396/11/24

تاریخ اجرا : 1396/11/24

کلمات کلیدی : منابع نظارت
حوزه های مرتبط : سازمان تاکسیرانی شورا گروه بودجه
89

شماره مصوبه : 5/96/20102/ش

تاریخ تصویب : 1396/11/24

تاریخ اجرا : 1396/11/24

کلمات کلیدی : منابع
حوزه های مرتبط : سازمان فردوس ها شورا گروه بودجه
90

شماره مصوبه : 5/96/20076/ش

تاریخ تصویب : 1396/11/24

تاریخ اجرا : 1396/11/24

کلمات کلیدی : شهرآرا منابع
حوزه های مرتبط : شورا گروه بودجه اداره رسانه
91

شماره مصوبه : 5/96/19647/ش

تاریخ تصویب : 1396/11/17

تاریخ اجرا : 1396/11/17

کلمات کلیدی : افزایش سرمایه مالی پسماند
حوزه های مرتبط : شورا سازمان پسماند
92

شماره مصوبه : 1174

تاریخ تصویب : 1396/11/17

تاریخ اجرا : 1396/11/17

کلمات کلیدی : آموزش و پرورش احداث بخشنامه تخلف تفکیک دستورالعمل شکایت صدور پروانه عوارض مالی مشارکت منابع مودیان مکاتبات نظارت نماینده
حوزه های مرتبط : دیوان عدالت عمومی شهر مشهد اداره وصول مطالبات و جذب درآمدهای عمومی ودبیر کمیسیون ماده 8 نوسازی
93

شماره مصوبه : 5/96/19638/ش

تاریخ تصویب : 1396/11/17

تاریخ اجرا : 1396/11/17

کلمات کلیدی : فضای سبز منابع پارک و فضای سبز
حوزه های مرتبط : سازمان پارک ها و فضای سبز شورا گروه بودجه
94

شماره مصوبه : 5/96/19662/ش

تاریخ تصویب : 1396/11/17

تاریخ اجرا : 1396/11/17

کلمات کلیدی : اعزام تخلف دستورالعمل صدور پروانه نصب نظارت
حوزه های مرتبط : سازمان تاکسیرانی شورا
95

شماره مصوبه : 5/96/19643/ش

تاریخ تصویب : 1396/11/17

تاریخ اجرا : 1396/11/17

کلمات کلیدی : منابع
حوزه های مرتبط : سازمان عمران شورا گروه بودجه
96

شماره مصوبه : 5/96/19607/ش

تاریخ تصویب : 1396/11/17

تاریخ اجرا : 1396/11/17

کلمات کلیدی : اجاره احداث بانک بدهی بهای خدمات بهره برداری موقت حریم شهر دستورالعمل ساماندهی ستاد بحران سد معبر قرارداد مالی متقاضی محیط زیست معابر نصب نظارت نماینده
حوزه های مرتبط : سایر شورا
97

شماره مصوبه : 5/96/19621/ش

تاریخ تصویب : 1396/11/17

تاریخ اجرا : 1396/11/17

کلمات کلیدی : بوستان معابر نامگذاری کال
حوزه های مرتبط : سازمان فرهنگی تفریحی شورا
98

شماره مصوبه : 5/96/19631/ش

تاریخ تصویب : 1396/11/17

تاریخ اجرا : 1396/11/17

کلمات کلیدی : منابع
حوزه های مرتبط : سازمان فناوری و اطلاعات شورا گروه بودجه
99

شماره مصوبه : 5/96/19645/ش

تاریخ تصویب : 1396/11/17

تاریخ اجرا : 1396/11/17

کلمات کلیدی : منابع واگذاری
حوزه های مرتبط : شورا سازمان حمل و نقل و ترافیک گروه بودجه
100

شماره مصوبه : 5/96/19663/ش

تاریخ تصویب : 1396/11/17

تاریخ اجرا : 1396/11/17

کلمات کلیدی : دستورالعمل
حوزه های مرتبط : شورا گروه تشکیلات

صفحه 5 از 464