پایگاه جامع مصوبات و قوانین شهرداری مشهد

فهرست مصوبات و قوانین

81

شماره مصوبه : 4/96/5926/ش

تاریخ تصویب : 1396/04/20

تاریخ اجرا : 1396/04/20

کلمات کلیدی : آموزش اجتماعی بهای خدمات بهای خدمات مطالبات کمیسیون
حوزه های مرتبط : شورا سازمان تاکسیرانی
82

شماره مصوبه : 4/96/5937/ش

تاریخ تصویب : 1396/04/20

تاریخ اجرا : 1396/04/20

کلمات کلیدی : آموزش اجتماعی اختیارات و تفویض اختیار تبلیغات شهری و محیطی تفریحی کمیسیون
حوزه های مرتبط : شورا کمک-‍پرداخت-خسارت-هبه
83

شماره مصوبه : 4/96/5936/ش

تاریخ تصویب : 1396/04/20

تاریخ اجرا : 1396/04/20

کلمات کلیدی : آیین نامه و دستورالعمل اصلاح تسهیلات واگذاری کمک کمیسیون
حوزه های مرتبط : شورا اداره جذب مشارکت ها و سرمایه گذاری
84

شماره مصوبه : 4/96/5929/ش

تاریخ تصویب : 1396/04/20

تاریخ اجرا : 1396/04/20

کلمات کلیدی : اجتماعی اصلاح تسهیلات زائر پروانه کمیسیون
حوزه های مرتبط : شورا کمک-‍پرداخت-خسارت-هبه مدیریت گردشگری و امور زایرین
85

شماره مصوبه : 4/96/5932/ش

تاریخ تصویب : 1396/04/20

تاریخ اجرا : 1396/04/20

کلمات کلیدی : اجتماعی تفریحی کمیسیون
حوزه های مرتبط : شورا سازمان فرهنگی تفریحی
86

شماره مصوبه : 4/96/5927/ش

تاریخ تصویب : 1396/04/20

تاریخ اجرا : 1396/04/20

کلمات کلیدی : اجتماعی کمیسیون
حوزه های مرتبط : شورا اداره جذب مشارکت ها و سرمایه گذاری
87

شماره مصوبه : 4/96/5931/ش

تاریخ تصویب : 1396/04/20

تاریخ اجرا : 1396/04/20

کلمات کلیدی : اصلاح بهای خدمات بهای خدمات عوارض
حوزه های مرتبط : شورا اداره جذب مشارکت ها و سرمایه گذاری
88

شماره مصوبه : 4/96/5930/ش

تاریخ تصویب : 1396/04/20

تاریخ اجرا : 1396/04/20

کلمات کلیدی : آیین نامه و دستورالعمل اجتماعی سمینار کمیسیون
حوزه های مرتبط : شورا اداره جذب مشارکت ها و سرمایه گذاری
89

شماره مصوبه : 4/96/5935/ش

تاریخ تصویب : 1396/04/20

تاریخ اجرا : 1396/04/20

کلمات کلیدی : بار بودجه
حوزه های مرتبط : مدیریت ساماندهی بافت های فرسوده و سکونتگاه های غیرمجاز شورا
90

شماره مصوبه : 3853/2/2018

تاریخ تصویب : 1396/04/20

تاریخ اجرا : 1396/04/20

کلمات کلیدی : کمیسیون
حوزه های مرتبط : شورا اداره تحقق پذیری طرح های شهری
92

شماره مصوبه : 4/96/5650/ش

تاریخ تصویب : 1396/04/15

تاریخ اجرا : 1396/04/15

کلمات کلیدی : آیین نامه و دستورالعمل
حوزه های مرتبط : گروه برنامه ریزی پروژه های عمرانی گروه برنامه ریزی و نظارت بر امور خدمات و محیط زیست شهری شورا
93

شماره مصوبه : 4/96/5519/ش

تاریخ تصویب : 1396/04/13

تاریخ اجرا : 1396/04/13

کلمات کلیدی : اجتماعی زمین نگهداری واگذاری کمیسیون
حوزه های مرتبط : شورا کمک-‍پرداخت-خسارت-هبه
95

شماره مصوبه : 4/96/5515/ش

تاریخ تصویب : 1396/04/13

تاریخ اجرا : 1396/04/13

کلمات کلیدی : اجتماعی اصلاح کمیسیون
حوزه های مرتبط : شورا سازمان پارک ها و فضای سبز
96

شماره مصوبه : 4/96/5514/ش

تاریخ تصویب : 1396/04/13

تاریخ اجرا : 1396/04/13

کلمات کلیدی : اجتماعی بودجه واگذاری پروانه کمک کمیسیون
حوزه های مرتبط : کمک-‍پرداخت-خسارت-هبه شورا
97

شماره مصوبه : 4/96/5517/ش

تاریخ تصویب : 1396/04/13

تاریخ اجرا : 1396/04/13

کلمات کلیدی : کمیسیون
حوزه های مرتبط : سازمان آتش نشانی شورا
98

شماره مصوبه : 4/96/5518/ش

تاریخ تصویب : 1396/04/13

تاریخ اجرا : 1396/04/13

کلمات کلیدی : ارزش معاملاتی املاک عوارض کمیسیون
حوزه های مرتبط : شورا اداره شناسایی وتشخیص منابع درآمدی اداره وصول مطالبات و جذب درآمدهای عمومی ودبیر کمیسیون ماده 8 نوسازی
99

شماره مصوبه : 319-360

تاریخ تصویب : 1396/04/13

تاریخ اجرا : 1396/04/13

کلمات کلیدی : آیین نامه و دستورالعمل تخلفات ساختمانی عوارض
حوزه های مرتبط : شورا دبیرخانه کمیسیون ماده 77 اداره شناسایی وتشخیص منابع درآمدی نظارت بر ضوابط و مقررات شهرسازی دیوان عدالت عمومی شهر مشهد
100

شماره مصوبه : 4/96/5520/ش

تاریخ تصویب : 1396/04/13

تاریخ اجرا : 1396/04/13

کلمات کلیدی : اجتماعی بهره برداری بودجه فضای سبز نگهداری کمیسیون
حوزه های مرتبط : شورا سازمان پارک ها و فضای سبز

صفحه 5 از 440