نسخه آزمایشی
پایگاه جامع مصوبات و قوانین شهرداری مشهد

مديريت امور شوراي اسلامي شهر و شهرداري مشهد مقدس

فهرست مصوبات و قوانین

81

شماره مصوبه : 5/96/21133/ش

تاریخ تصویب : 1396/12/08

تاریخ اجرا : 1396/12/08

کلمات کلیدی : اتوبوس ومینی بوس ومیدل باس
حوزه های مرتبط : سایر شورا
83

شماره مصوبه : 5/96/21130/ش

تاریخ تصویب : 1396/12/08

تاریخ اجرا : 1396/12/08

کلمات کلیدی : در مسیر
حوزه های مرتبط : شورا اداره جذب مشارکت ها و سرمایه گذاری
84

شماره مصوبه : 5/96/21132/ش

تاریخ تصویب : 1396/12/08

تاریخ اجرا : 1396/12/08

کلمات کلیدی :
حوزه های مرتبط : شورا مدیریت اجرایی پروژه میدان شهدا
85

شماره مصوبه : 3853/1/7011

تاریخ تصویب : 1396/12/07

تاریخ اجرا : 1396/12/07

کلمات کلیدی : آرامستان خدمات شهری پایان کار
حوزه های مرتبط : سایر شورا
88

شماره مصوبه : 3853/1/6753

تاریخ تصویب : 1396/11/26

تاریخ اجرا : 1396/11/26

کلمات کلیدی : حسینیه ها و امورخیریه،مسجد
حوزه های مرتبط : شورا اداره وصول مطالبات و جذب درآمدهای عمومی ودبیر کمیسیون ماده 8 نوسازی اداره امور کارکنان
89

شماره مصوبه : 5/96/20115/ش

تاریخ تصویب : 1396/11/24

تاریخ اجرا : 1396/11/24

کلمات کلیدی : اراضی تخلفات ساختمانی پایان کار
حوزه های مرتبط : شورا سازمان آتش نشانی
90

شماره مصوبه : 5/96/20107/ش

تاریخ تصویب : 1396/11/24

تاریخ اجرا : 1396/11/24

کلمات کلیدی : اتوبوس ومینی بوس ومیدل باس
حوزه های مرتبط : شورا کمک-‍پرداخت-خسارت-هبه
91

شماره مصوبه : 5/96/20066/ش

تاریخ تصویب : 1396/11/24

تاریخ اجرا : 1396/11/24

حوزه های مرتبط : شورا سازمان پایانه مسافربری گروه بودجه
92

شماره مصوبه : 5/96/20110/ش

تاریخ تصویب : 1396/11/24

تاریخ اجرا : 1396/11/24

حوزه های مرتبط : سایر شورا گروه بودجه
93

شماره مصوبه : 5/96/20074/ش

تاریخ تصویب : 1396/11/24

تاریخ اجرا : 1396/11/24

حوزه های مرتبط : شورا سازمان زمین و مسکن گروه بودجه
94

شماره مصوبه : 5/96/20072/ش

تاریخ تصویب : 1396/11/24

تاریخ اجرا : 1396/11/24

کلمات کلیدی :
حوزه های مرتبط : شورا گروه بودجه
95

شماره مصوبه : 5/96/20077/ش

تاریخ تصویب : 1396/11/24

تاریخ اجرا : 1396/11/24

کلمات کلیدی : فناوری اطلاعات و ارتباطات
حوزه های مرتبط : شورا سازمان پسماند گروه بودجه
96

شماره مصوبه : 5/96/20076/ش

تاریخ تصویب : 1396/11/24

تاریخ اجرا : 1396/11/24

حوزه های مرتبط : شورا گروه بودجه اداره رسانه
97

شماره مصوبه : 5/96/20105/ش

تاریخ تصویب : 1396/11/24

تاریخ اجرا : 1396/11/24

حوزه های مرتبط : شورا سازمان فرهنگی تفریحی گروه بودجه
98

شماره مصوبه : 5/96/20102/ش

تاریخ تصویب : 1396/11/24

تاریخ اجرا : 1396/11/24

حوزه های مرتبط : شورا سازمان فردوس ها گروه بودجه
99

شماره مصوبه : 5/96/20099/ش

تاریخ تصویب : 1396/11/24

تاریخ اجرا : 1396/11/24

حوزه های مرتبط : شورا سازمان تاکسیرانی گروه بودجه
100

شماره مصوبه : 5/96/20111/ش

تاریخ تصویب : 1396/11/24

تاریخ اجرا : 1396/11/24

کلمات کلیدی : سرمایه گذاری
حوزه های مرتبط : شورا بهره برداری قطار شهری گروه بودجه

صفحه 5 از 466