نسخه آزمایشی
پایگاه جامع مصوبات و قوانین شهرداری مشهد

مديريت امور شوراي اسلامي شهر و شهرداري مشهد مقدس

فهرست مصوبات و قوانین

101

شماره مصوبه : 5/96/19631/ش

تاریخ تصویب : 1396/11/17

تاریخ اجرا : 1396/11/17

کلمات کلیدی : اصلاح بودجه فناوری اطلاعات و ارتباطات
حوزه های مرتبط : شورا سازمان فناوری و اطلاعات گروه بودجه
102

شماره مصوبه : 5/96/19621/ش

تاریخ تصویب : 1396/11/17

تاریخ اجرا : 1396/11/17

کلمات کلیدی : نامگذاری
حوزه های مرتبط : شورا سازمان فرهنگی تفریحی
103

شماره مصوبه : 5/96/19516/ش

تاریخ تصویب : 1396/11/16

تاریخ اجرا : 1396/11/16

کلمات کلیدی : اصلاح اعتبار املاک بهای خدمات تسهیلات عوارض مطالبات کمک
حوزه های مرتبط : شورا اداره وصول مطالبات و جذب درآمدهای عمومی ودبیر کمیسیون ماده 8 نوسازی
104

شماره مصوبه : 5/96/19521/ش

تاریخ تصویب : 1396/11/16

تاریخ اجرا : 1396/11/16

کلمات کلیدی : اصلاح مطالبات
حوزه های مرتبط : شورا اداره وصول مطالبات و جذب درآمدهای عمومی ودبیر کمیسیون ماده 8 نوسازی
105

شماره مصوبه : 3853/1/6363

تاریخ تصویب : 1396/11/11

تاریخ اجرا : 1396/11/11

حوزه های مرتبط : شورا سایر
106

شماره مصوبه : 3853/1/6360

تاریخ تصویب : 1396/11/11

تاریخ اجرا : 1396/11/11

کلمات کلیدی : مطالبات
حوزه های مرتبط : شورا اداره وصول مطالبات و جذب درآمدهای عمومی ودبیر کمیسیون ماده 8 نوسازی
108

شماره مصوبه : 5/96/18966/ش

تاریخ تصویب : 1396/11/08

تاریخ اجرا : 1396/11/08

کلمات کلیدی : نامگذاری
حوزه های مرتبط : شورا سازمان فرهنگی تفریحی
109

شماره مصوبه : 5/96/18684/ش

تاریخ تصویب : 1396/11/03

تاریخ اجرا : 1396/11/03

کلمات کلیدی : اعتبار املاک بهای خدمات تسهیلات عوارض مطالبات
حوزه های مرتبط : شورا اداره وصول مطالبات و جذب درآمدهای عمومی ودبیر کمیسیون ماده 8 نوسازی
110

شماره مصوبه : 5/96/18663/ش

تاریخ تصویب : 1396/11/03

تاریخ اجرا : 1396/11/03

کلمات کلیدی : تهاتر مطالبات واگذاری پروانه
حوزه های مرتبط : شورا مدیریت امور مالی
112

شماره مصوبه : 5/96/18673/ش

تاریخ تصویب : 1396/11/03

تاریخ اجرا : 1396/11/03

کلمات کلیدی : اعتبار تسهیلات تفریغ
حوزه های مرتبط : شورا مدیریت امور مالی
113

شماره مصوبه : 5/96/18587/ش

تاریخ تصویب : 1396/11/03

تاریخ اجرا : 1396/11/03

کلمات کلیدی : بهای خدمات عوارض پارکینگ حاشیه ای و پارکینگ غیرحاشیه ای
حوزه های مرتبط : شورا سازمان حمل و نقل و ترافیک
114

شماره مصوبه : 5/96/18681/ش

تاریخ تصویب : 1396/11/03

تاریخ اجرا : 1396/11/03

حوزه های مرتبط : شورا سایر
115

شماره مصوبه : 5/96/18422/ش

تاریخ تصویب : 1396/11/01

تاریخ اجرا : 1396/11/01

کلمات کلیدی : خدمات شهری واگذاری
حوزه های مرتبط : شورا مدیریت امور مالی
116

شماره مصوبه : 3853/1/6131

تاریخ تصویب : 1396/10/26

تاریخ اجرا : 1396/10/26

حوزه های مرتبط : شورا سایر
117

شماره مصوبه : 1046619

تاریخ تصویب : 1396/10/26

تاریخ اجرا : 1396/11/28

کلمات کلیدی : حمایت
حوزه های مرتبط : مدیریت امور هنری
118

شماره مصوبه : 1082 الی 1088

تاریخ تصویب : 1396/10/26

تاریخ اجرا : 1396/10/26

کلمات کلیدی : بهای خدمات عوارض پارکینگ حاشیه ای و پارکینگ غیرحاشیه ای
حوزه های مرتبط : دیوان عدالت عمومی شهر مشهد اداره وصول مطالبات و جذب درآمدهای عمومی ودبیر کمیسیون ماده 8 نوسازی نظارت بر ضوابط و مقررات شهرسازی
119

شماره مصوبه : 3853/1/6130

تاریخ تصویب : 1396/10/26

تاریخ اجرا : 1396/10/26

کلمات کلیدی : بهای خدمات پارکینگ حاشیه ای و پارکینگ غیرحاشیه ای
حوزه های مرتبط : شورا سازمان حمل و نقل و ترافیک
120

شماره مصوبه : 1043315

تاریخ تصویب : 1396/10/24

تاریخ اجرا : 1396/10/26

حوزه های مرتبط : سازمان حمل و نقل و ترافیک

صفحه 6 از 456