نسخه آزمایشی
پایگاه جامع مصوبات و قوانین شهرداری مشهد

مديريت امور شوراي اسلامي شهر و شهرداري مشهد مقدس

فهرست مصوبات و قوانین

101

شماره مصوبه : 5/96/20111/ش

تاریخ تصویب : 1396/11/24

تاریخ اجرا : 1396/11/24

کلمات کلیدی : سرمایه گذاری
حوزه های مرتبط : شورا بهره برداری قطار شهری گروه بودجه
102

شماره مصوبه : 5/96/20099/ش

تاریخ تصویب : 1396/11/24

تاریخ اجرا : 1396/11/24

حوزه های مرتبط : شورا سازمان تاکسیرانی گروه بودجه
103

شماره مصوبه : 5/96/19621/ش

تاریخ تصویب : 1396/11/17

تاریخ اجرا : 1396/11/17

کلمات کلیدی :
حوزه های مرتبط : شورا سازمان فرهنگی تفریحی
104

شماره مصوبه : 5/96/19607/ش

تاریخ تصویب : 1396/11/17

تاریخ اجرا : 1396/11/17

کلمات کلیدی : اتوبوس ومینی بوس ومیدل باس تخلفات ساختمانی ترمینال مسکن
حوزه های مرتبط : سایر شورا
105

شماره مصوبه : 5/96/19638/ش

تاریخ تصویب : 1396/11/17

تاریخ اجرا : 1396/11/17

حوزه های مرتبط : شورا سازمان پارک ها و فضای سبز گروه بودجه
106

شماره مصوبه : 5/96/19643/ش

تاریخ تصویب : 1396/11/17

تاریخ اجرا : 1396/11/17

حوزه های مرتبط : شورا سازمان عمران گروه بودجه
107

شماره مصوبه : 5/96/19647/ش

تاریخ تصویب : 1396/11/17

تاریخ اجرا : 1396/11/17

کلمات کلیدی :
حوزه های مرتبط : شورا سازمان پسماند
108

شماره مصوبه : 5/96/19646/ش

تاریخ تصویب : 1396/11/17

تاریخ اجرا : 1396/11/17

کلمات کلیدی : حسینیه ها و امورخیریه،مسجد
حوزه های مرتبط : شورا اداره امور کارکنان اداره وصول مطالبات و جذب درآمدهای عمومی ودبیر کمیسیون ماده 8 نوسازی
109

شماره مصوبه : 5/96/19614/ش

تاریخ تصویب : 1396/11/17

تاریخ اجرا : 1396/11/17

کلمات کلیدی :
حوزه های مرتبط : شورا مدیریت امور تربیت بدنی همگانی
110

شماره مصوبه : 1174

تاریخ تصویب : 1396/11/17

تاریخ اجرا : 1396/11/17

کلمات کلیدی : اتوبوس ومینی بوس ومیدل باس ضوابط پارکینگ فناوری اطلاعات و ارتباطات پروانه
حوزه های مرتبط : دیوان عدالت عمومی شهر مشهد اداره وصول مطالبات و جذب درآمدهای عمومی ودبیر کمیسیون ماده 8 نوسازی
111

شماره مصوبه : 5/96/19631/ش

تاریخ تصویب : 1396/11/17

تاریخ اجرا : 1396/11/17

حوزه های مرتبط : شورا سازمان فناوری و اطلاعات گروه بودجه
112

شماره مصوبه : 5/96/19662/ش

تاریخ تصویب : 1396/11/17

تاریخ اجرا : 1396/11/17

کلمات کلیدی : ضوابط پارکینگ
حوزه های مرتبط : شورا سازمان تاکسیرانی
113

شماره مصوبه : 5/96/19663/ش

تاریخ تصویب : 1396/11/17

تاریخ اجرا : 1396/11/17

کلمات کلیدی :
حوزه های مرتبط : شورا گروه تشکیلات
114

شماره مصوبه : 5/96/19645/ش

تاریخ تصویب : 1396/11/17

تاریخ اجرا : 1396/11/17

کلمات کلیدی :
حوزه های مرتبط : شورا سازمان حمل و نقل و ترافیک گروه بودجه
115

شماره مصوبه : 5/96/19641/ش

تاریخ تصویب : 1396/11/17

تاریخ اجرا : 1396/11/17

کلمات کلیدی : پایان کار
حوزه های مرتبط : شورا سازمان آتش نشانی گروه بودجه
117

شماره مصوبه : 5/96/19516/ش

تاریخ تصویب : 1396/11/16

تاریخ اجرا : 1396/11/16

کلمات کلیدی : تخلفات ساختمانی ترمینال مزاحم و آلاینده
حوزه های مرتبط : شورا اداره وصول مطالبات و جذب درآمدهای عمومی ودبیر کمیسیون ماده 8 نوسازی
118

شماره مصوبه : 3853/1/6360

تاریخ تصویب : 1396/11/11

تاریخ اجرا : 1396/11/11

کلمات کلیدی : آرامستان
حوزه های مرتبط : شورا اداره وصول مطالبات و جذب درآمدهای عمومی ودبیر کمیسیون ماده 8 نوسازی

صفحه 6 از 466