پایگاه جامع مصوبات و قوانین شهرداری مشهد

فهرست مصوبات و قوانین

121

شماره مصوبه : 4/96/4467/ش

تاریخ تصویب : 1396/03/25

تاریخ اجرا : 1396/03/25

حوزه های مرتبط : شورا اداره شناسایی وتشخیص منابع درآمدی اداره حسابداری
122

شماره مصوبه : 4/96/4470/ش

تاریخ تصویب : 1396/03/25

تاریخ اجرا : 1396/03/25

کلمات کلیدی : ارزش معاملاتی اصلاح املاک عوارض کاربری کاربری کمیسیون
حوزه های مرتبط : اداره شناسایی وتشخیص منابع درآمدی اداره وصول مطالبات و جذب درآمدهای عمومی ودبیر کمیسیون ماده 8 نوسازی شورا
123

شماره مصوبه : 4/96/4235/ش

تاریخ تصویب : 1396/03/22

تاریخ اجرا : 1396/03/22

حوزه های مرتبط : شورا
124

شماره مصوبه : 1024825

تاریخ تصویب : 1396/03/21

تاریخ اجرا : 1396/03/23

کلمات کلیدی : آیین نامه و دستورالعمل بودجه
حوزه های مرتبط : اداره اموال،انبار و اوراق بهادار گروه بودجه
125

شماره مصوبه : 21/53465

تاریخ تصویب : 1396/03/20

تاریخ اجرا : 1396/03/20

کلمات کلیدی : حسینیه ها و امورخیریه،مسجد زائر پایان کار پروانه
حوزه های مرتبط : شورا نظارت بر ضوابط و مقررات شهرسازی مدیریت گردشگری و امور زایرین
126

شماره مصوبه : 3853/7/1493

تاریخ تصویب : 1396/03/20

تاریخ اجرا : 1396/03/20

کلمات کلیدی : مسکن هبه کمک
حوزه های مرتبط : کمک-‍پرداخت-خسارت-هبه مدیریت ساماندهی و مهندسی بحران شورا
127

شماره مصوبه : 4/96/4031/ش

تاریخ تصویب : 1396/03/18

تاریخ اجرا : 1396/03/18

کلمات کلیدی : اجتماعی طراحی کمیسیون
حوزه های مرتبط : شورا گروه زیبا سازی سازمان میادین و تره بار
128

شماره مصوبه : 4/96/4034/ش

تاریخ تصویب : 1396/03/18

تاریخ اجرا : 1396/03/18

کلمات کلیدی : مطالبات کمیسیون
حوزه های مرتبط : مدیریت حقوقی شورا
129

شماره مصوبه : 4/96/4032/ش

تاریخ تصویب : 1396/03/18

تاریخ اجرا : 1396/03/18

کلمات کلیدی : اجتماعی اصلاح بودجه مساجد کمیسیون
حوزه های مرتبط : شورا گروه زیبا سازی
130

شماره مصوبه : 4/96/4049/ش

تاریخ تصویب : 1396/03/18

تاریخ اجرا : 1396/03/18

کلمات کلیدی : کمیسیون
حوزه های مرتبط : شورا اداره شناسایی وتشخیص منابع درآمدی
131

شماره مصوبه : 4/96/3995/ش

تاریخ تصویب : 1396/03/17

تاریخ اجرا : 1396/03/17

کلمات کلیدی : اجتماعی کمیسیون
حوزه های مرتبط : شورا سازمان فردوس ها
132

شماره مصوبه : 4/96/3993/ش

تاریخ تصویب : 1396/03/17

تاریخ اجرا : 1396/03/17

کلمات کلیدی : اجتماعی بازگشایی در مسیر زمین هبه کمیسیون
حوزه های مرتبط : شورا کمک-‍پرداخت-خسارت-هبه
133

شماره مصوبه : 4/96/3992/ش

تاریخ تصویب : 1396/03/17

تاریخ اجرا : 1396/03/17

کلمات کلیدی : اختیارات و تفویض اختیار بودجه طراحی کمیسیون
حوزه های مرتبط : شورا اداره تحقق پذیری طرح های شهری
134

شماره مصوبه : 4/96/3994/ش

تاریخ تصویب : 1396/03/17

تاریخ اجرا : 1396/03/17

کلمات کلیدی : اجتماعی تسهیلات واگذاری ورزشی پروانه کمیسیون
حوزه های مرتبط : شورا اداره جذب مشارکت ها و سرمایه گذاری مدیریت امور تربیت بدنی همگانی
135

شماره مصوبه : 3853/1/1461

تاریخ تصویب : 1396/03/16

تاریخ اجرا : 1396/03/16

کلمات کلیدی : عوارض
حوزه های مرتبط : شورا اداره شناسایی وتشخیص منابع درآمدی
136

شماره مصوبه : 215-216-217-218-219-220

تاریخ تصویب : 1396/03/16

تاریخ اجرا : 1396/03/16

کلمات کلیدی : آیین نامه و دستورالعمل تخلفات ساختمانی عوارض پارکینگ حاشیه ای و پارکینگ غیرحاشیه ای
حوزه های مرتبط : شورا دبیرخانه کمیسیون ماده 77 اداره شناسایی وتشخیص منابع درآمدی دیوان عدالت عمومی شهر مشهد
137

شماره مصوبه : 3853/1/1462

تاریخ تصویب : 1396/03/16

تاریخ اجرا : 1396/03/16

کلمات کلیدی : آیین نامه و دستورالعمل تهاتر مطالبات
حوزه های مرتبط : اداره حسابداری شورا
138

شماره مصوبه : 221

تاریخ تصویب : 1396/03/16

تاریخ اجرا : 1396/03/16

کلمات کلیدی : محدوده آیین نامه و دستورالعمل اختیارات و تفویض اختیار اراضی اعتبار املاک بهای خدمات بهای خدمات تخلفات ساختمانی عوارض پروانه کاربری کاربری کمیسیون
حوزه های مرتبط : شورا نظارت بر ضوابط و مقررات شهرسازی اداره تحقق پذیری طرح های شهری دیوان عدالت عمومی شهر مشهد
139

شماره مصوبه : 4/96/3713/ش

تاریخ تصویب : 1396/03/09

تاریخ اجرا : 1396/03/09

کلمات کلیدی : تاکسی کمیسیون
حوزه های مرتبط : شورا سازمان تاکسیرانی
140

شماره مصوبه : 4/96/3712/ش

تاریخ تصویب : 1396/03/09

تاریخ اجرا : 1396/03/09

کلمات کلیدی : تهاتر کمیسیون
حوزه های مرتبط : اداره حسابداری شورا

صفحه 7 از 440