نسخه آزمایشی
پایگاه جامع مصوبات و قوانین شهرداری مشهد

مديريت امور شوراي اسلامي شهر و شهرداري مشهد مقدس

فهرست مصوبات و قوانین

121

شماره مصوبه : 5/96/18966/ش

تاریخ تصویب : 1396/11/08

تاریخ اجرا : 1396/11/08

کلمات کلیدی :
حوزه های مرتبط : شورا سازمان فرهنگی تفریحی
122

شماره مصوبه : 5/96/18663/ش

تاریخ تصویب : 1396/11/03

تاریخ اجرا : 1396/11/03

کلمات کلیدی : کرایه
حوزه های مرتبط : شورا
123

شماره مصوبه : 5/96/18667/ش

تاریخ تصویب : 1396/11/03

تاریخ اجرا : 1396/11/03

کلمات کلیدی : اراضی
حوزه های مرتبط : شورا اداره تحقق پذیری طرح های شهری
126

شماره مصوبه : 5/96/18684/ش

تاریخ تصویب : 1396/11/03

تاریخ اجرا : 1396/11/03

کلمات کلیدی : تخلفات ساختمانی ترمینال مزاحم و آلاینده
حوزه های مرتبط : شورا اداره وصول مطالبات و جذب درآمدهای عمومی ودبیر کمیسیون ماده 8 نوسازی
127

شماره مصوبه : 5/96/18673/ش

تاریخ تصویب : 1396/11/03

تاریخ اجرا : 1396/11/03

کلمات کلیدی : تخلفات ساختمانی
حوزه های مرتبط : شورا
128

شماره مصوبه : 5/96/18422/ش

تاریخ تصویب : 1396/11/01

تاریخ اجرا : 1396/11/01

کلمات کلیدی : نامگذاری
حوزه های مرتبط : شورا
130

شماره مصوبه : 3853/1/6131

تاریخ تصویب : 1396/10/26

تاریخ اجرا : 1396/10/26

کلمات کلیدی : آرامستان خدمات شهری پایان کار
حوزه های مرتبط : سایر شورا
132

شماره مصوبه : 1046619

تاریخ تصویب : 1396/10/26

تاریخ اجرا : 1396/11/28

کلمات کلیدی : تخلفات ساختمانی
حوزه های مرتبط : مدیریت امور هنری
133

شماره مصوبه : 1043315

تاریخ تصویب : 1396/10/24

تاریخ اجرا : 1396/10/26

کلمات کلیدی :
حوزه های مرتبط : سازمان حمل و نقل و ترافیک
135

شماره مصوبه : 1054682

تاریخ تصویب : 1396/10/20

تاریخ اجرا : 1397/02/01

کلمات کلیدی : اتوبوس ومینی بوس ومیدل باس املاک تخلفات ساختمانی سرمایه گذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات معاینه فنی پروانه پروژه های مشارکتی
حوزه های مرتبط : گروه برنامه ریزی و نظارت بر امور اداری و مالی گروه نظارت بر حمل ونقل مدیریت امور تربیت بدنی همگانی نظارت بر ضوابط و مقررات شهرسازی اداره وصول مطالبات و جذب درآمدهای عمومی ودبیر کمیسیون ماده 8 نوسازی
137

شماره مصوبه : 5/96/17766/ش

تاریخ تصویب : 1396/10/19

تاریخ اجرا : 1396/10/19

کلمات کلیدی : اتوبوس ومینی بوس ومیدل باس خدمات شهری
حوزه های مرتبط : شورا اداره فروش و بهره برداری
139

شماره مصوبه : 5/96/17768/ش

تاریخ تصویب : 1396/10/19

تاریخ اجرا : 1396/10/19

کلمات کلیدی :
حوزه های مرتبط : شورا سازمان حمل و نقل و ترافیک

صفحه 7 از 466