141

شماره مصوبه : 5/96/16865/ش

تاریخ تصویب : 1396/10/05

تاریخ اجرا : 1396/10/05

کلمات کلیدی : احداث اوراق مشارکت بانک بیمه خرید مالی مشارکت منابع نماینده واگذاری
حوزه های مرتبط : بهره برداری قطار شهری شورا
142

شماره مصوبه : 5/96/16862/ش

تاریخ تصویب : 1396/10/05

تاریخ اجرا : 1396/10/05

کلمات کلیدی : خرید خسارت قرارداد مشارکت معاوضه منابع
حوزه های مرتبط : شورا کمک-‍پرداخت-خسارت-هبه
143

شماره مصوبه : 5/96/16864/ش

تاریخ تصویب : 1396/10/05

تاریخ اجرا : 1396/10/05

کلمات کلیدی : تمدید قرارداد قرارداد محیط زیست واگذاری
حوزه های مرتبط : سازمان آتش نشانی شورا
144

شماره مصوبه : 5/96/16893/ش

تاریخ تصویب : 1396/10/05

تاریخ اجرا : 1396/10/05

کلمات کلیدی : ساماندهی قرارداد محیط زیست مشارکت منابع نماینده
حوزه های مرتبط : شورا اداره نظارت بر ساماندهی مشاغل شهری(بند 20)
145

شماره مصوبه : 5/96/16860/ش

تاریخ تصویب : 1396/10/05

تاریخ اجرا : 1396/10/05

کلمات کلیدی : بهای خدمات قیمت من کارت منابع
حوزه های مرتبط : سازمان اتوبوسرانی شورا
147

شماره مصوبه : 1043284

تاریخ تصویب : 1396/10/04

تاریخ اجرا : 1396/10/09

کلمات کلیدی : خارج از محدوده ساماندهی
حوزه های مرتبط : اداره نظارت بر طرح های موضعی و موضوعی
148

شماره مصوبه : 1041854

تاریخ تصویب : 1396/10/03

تاریخ اجرا : 1396/10/10

کلمات کلیدی : آب و فاضلاب استخدام بانک بیمه تفکیک عوارض فاضلاب قرارداد قیمت مالی متقاضی معافیت منابع نظارت چک
حوزه های مرتبط : گروه بودجه اداره اموال،انبار و اوراق بهادار اداره شناسایی وتشخیص منابع درآمدی
149

شماره مصوبه : 5/96/16429/ش

تاریخ تصویب : 1396/09/28

تاریخ اجرا : 1396/09/28

کلمات کلیدی : بانک خرید نماینده
حوزه های مرتبط : سازمان اتوبوسرانی شورا
150

شماره مصوبه : 3853/1/5418

تاریخ تصویب : 1396/09/23

تاریخ اجرا : 1396/09/23

کلمات کلیدی : آتش نشانی اعضا بهای خدمات تمدید قرارداد حاشیه ای قرارداد واگذاری پارک پارکینگ
حوزه های مرتبط : سازمان آتش نشانی شورا
151

شماره مصوبه : 3853/1/5419

تاریخ تصویب : 1396/09/23

تاریخ اجرا : 1396/09/23

کلمات کلیدی : بانک بهای خدمات دستورالعمل
حوزه های مرتبط : سازمان اتوبوسرانی شورا
152

شماره مصوبه : 1043305

تاریخ تصویب : 1396/09/20

تاریخ اجرا : 1396/09/29

حوزه های مرتبط : اداره تحقق پذیری طرح های شهری
153

شماره مصوبه : 1040682

تاریخ تصویب : 1396/09/19

تاریخ اجرا : 1396/09/28

کلمات کلیدی : تصویب نامه
حوزه های مرتبط : مدیریت برنامه ریزی و نظارت بر امور فرهنگی واجتماعی
154

شماره مصوبه : 5/96/15565/ش

تاریخ تصویب : 1396/09/14

تاریخ اجرا : 1396/09/14

کلمات کلیدی : آتش نشانی تمدید قرارداد قرارداد محیط زیست نماینده واگذاری
حوزه های مرتبط : سازمان آتش نشانی شورا
155

شماره مصوبه : 5/96/15560/ش

تاریخ تصویب : 1396/09/14

تاریخ اجرا : 1396/09/14

کلمات کلیدی : ساماندهی متکدیان محیط زیست منابع نماینده
حوزه های مرتبط : شورا
156

شماره مصوبه : 5/96/15561/ش

تاریخ تصویب : 1396/09/14

تاریخ اجرا : 1396/09/14

کلمات کلیدی : تخلف تفکیک مشارکت نماینده
حوزه های مرتبط : شورا اداره جذب مشارکت ها و سرمایه گذاری
157

شماره مصوبه : 5/96/15562/ش

تاریخ تصویب : 1396/09/14

تاریخ اجرا : 1396/09/14

کلمات کلیدی : خرید خسارت قرارداد مشارکت معاوضه نماینده
حوزه های مرتبط : شورا کمک-‍پرداخت-خسارت-هبه
158

شماره مصوبه : 5/96/15559/ش

تاریخ تصویب : 1396/09/14

تاریخ اجرا : 1396/09/14

کلمات کلیدی : بهای خدمات منابع نظارت نماینده
حوزه های مرتبط : سازمان اتوبوسرانی شورا
159

شماره مصوبه : 5/96/15566/ش

تاریخ تصویب : 1396/09/14

تاریخ اجرا : 1396/09/14

کلمات کلیدی : اساسنامه
حوزه های مرتبط : شورا گروه پژوهش و نوآوری
160

شماره مصوبه : 3853/1/5079

تاریخ تصویب : 1396/09/08

تاریخ اجرا : 1396/09/08

حوزه های مرتبط : شورا بهره برداری قطار شهری

صفحه 8 از 464