پایگاه جامع مصوبات و قوانین شهرداری مشهد

فهرست مصوبات و قوانین

141

شماره مصوبه : 4/96/3714/ش

تاریخ تصویب : 1396/03/09

تاریخ اجرا : 1396/03/09

کلمات کلیدی : اراضی املاک کمیسیون
حوزه های مرتبط : شورا مدیریت املاک سازمان زمین و مسکن
142

شماره مصوبه : 4/96/3715/ش

تاریخ تصویب : 1396/03/09

تاریخ اجرا : 1396/03/09

کلمات کلیدی : املاک بخشودگی تسهیلات عوارض پایان کار کمیسیون
حوزه های مرتبط : نظارت بر ضوابط و مقررات شهرسازی شورا
143

شماره مصوبه : 4/96/3345/ش

تاریخ تصویب : 1396/03/03

تاریخ اجرا : 1396/03/03

کلمات کلیدی : هبه کمک
حوزه های مرتبط : شورا کمک-‍پرداخت-خسارت-هبه مدیریت ساماندهی و مهندسی بحران
144

شماره مصوبه : 4/96/3342/ش

تاریخ تصویب : 1396/03/03

تاریخ اجرا : 1396/03/03

کلمات کلیدی : عوارض کاربری کاربری کمیسیون
حوزه های مرتبط : اداره شناسایی وتشخیص منابع درآمدی شورا
145

شماره مصوبه : 4/96/3341/ش

تاریخ تصویب : 1396/03/03

تاریخ اجرا : 1396/03/03

کلمات کلیدی : اراضی اصلاح املاک بودجه تهاتر در مسیر عوارض کمیسیون
حوزه های مرتبط : شورا اداره نظارت بر طرح های موضعی و موضوعی مدیریت املاک
146

شماره مصوبه : 4/96/3339/ش

تاریخ تصویب : 1396/03/03

تاریخ اجرا : 1396/03/03

کلمات کلیدی : تهاتر مطالبات کمیسیون
حوزه های مرتبط : اداره حسابداری شورا
147

شماره مصوبه : 4/96/3338/ش

تاریخ تصویب : 1396/03/03

تاریخ اجرا : 1396/03/03

کلمات کلیدی : اوراق مشارکت بودجه کمیسیون
حوزه های مرتبط : شورا شرکت قطار شهری (احداث)
148

شماره مصوبه : 4/96/3340/ش

تاریخ تصویب : 1396/03/03

تاریخ اجرا : 1396/03/03

کلمات کلیدی : تسهیلات خطوط
حوزه های مرتبط : شورا شرکت قطار شهری (احداث)
149

شماره مصوبه : 4/96/3344/ش

تاریخ تصویب : 1396/03/03

تاریخ اجرا : 1396/03/03

کلمات کلیدی : اراضی اعتبار بازگشایی بهای خدمات بهای خدمات تسهیلات زمین واگذاری کمیسیون
حوزه های مرتبط : مدیریت اجرایی پروژه نوسازی بافت فرسوده آبکوه شورا
150

شماره مصوبه : 4/96/3343/ش

تاریخ تصویب : 1396/03/03

تاریخ اجرا : 1396/03/03

کلمات کلیدی : اصلاح املاک تسهیلات تهاتر مطالبات کمیسیون
حوزه های مرتبط : شورا دبیرخانه کمیسیون ماده 77 اداره حسابداری
151

شماره مصوبه : 3853/1/1251

تاریخ تصویب : 1396/03/02

تاریخ اجرا : 1396/03/02

کلمات کلیدی : اجتماعی اصلاح
حوزه های مرتبط : شورا اداره حسابداری
152

شماره مصوبه : 4/96/3267/ش

تاریخ تصویب : 1396/03/02

تاریخ اجرا : 1396/03/02

کلمات کلیدی : اجتماعی نامگذاری کمیسیون
حوزه های مرتبط : شورا سایر
153

شماره مصوبه : 3853/7/1125

تاریخ تصویب : 1396/02/26

تاریخ اجرا : 1396/02/26

کلمات کلیدی : اصلاح
حوزه های مرتبط : شورا کمک-‍پرداخت-خسارت-هبه نظارت بر ضوابط و مقررات شهرسازی
154

شماره مصوبه : 145-146-147

تاریخ تصویب : 1396/02/26

تاریخ اجرا : 1396/02/26

کلمات کلیدی : آیین نامه و دستورالعمل عوارض
حوزه های مرتبط : شورا دبیرخانه کمیسیون ماده 77 اداره شناسایی وتشخیص منابع درآمدی آرای دیوان عدالت اداری وحدت رویه
155

شماره مصوبه : IN-079-103

تاریخ تصویب : 1396/02/25

تاریخ اجرا : 1396/03/27

کلمات کلیدی : آتش نشانی آموزش آیین نامه و دستورالعمل اختیارات و تفویض اختیار اصلاح برنامه ریزی بهره برداری حفاری خدمات شهری خطوط مسکن نگهداری کمیسیون
حوزه های مرتبط : گروه نظارت بر حفاری ها
156

شماره مصوبه : 3853/1/1116

تاریخ تصویب : 1396/02/25

تاریخ اجرا : 1396/02/25

کلمات کلیدی : اصلاح بودجه حریم مسکن هبه کمک
حوزه های مرتبط : شورا کمک-‍پرداخت-خسارت-هبه
158

شماره مصوبه : 4/96/2647/ش

تاریخ تصویب : 1396/02/21

تاریخ اجرا : 1396/02/21

کلمات کلیدی : محدوده
حوزه های مرتبط : شورا اداره تحقق پذیری طرح های شهری مدیریت حریم و ارتفاعات
159

شماره مصوبه : 4/96/2682/ش

تاریخ تصویب : 1396/02/21

تاریخ اجرا : 1396/02/21

کلمات کلیدی : خدمات شهری واگذاری کمیسیون
حوزه های مرتبط : شورا اداره فنی و امور پیمان ها
160

شماره مصوبه : 4/96/2624/ش

تاریخ تصویب : 1396/02/20

تاریخ اجرا : 1396/02/20

کلمات کلیدی : اعتبار املاک پروانه کمیسیون
حوزه های مرتبط : شورا نظارت بر ضوابط و مقررات شهرسازی

صفحه 8 از 440