نسخه آزمایشی
پایگاه جامع مصوبات و قوانین شهرداری مشهد

مديريت امور شوراي اسلامي شهر و شهرداري مشهد مقدس

فهرست مصوبات و قوانین

141

شماره مصوبه : 1051559

تاریخ تصویب : 1396/10/18

تاریخ اجرا : 1396/11/07

حوزه های مرتبط : اداره نقشه برداری،GIS،پیاده سازی طرح ها
142

شماره مصوبه : 1042240

تاریخ تصویب : 1396/10/17

تاریخ اجرا : 1396/10/17

کلمات کلیدی : اراضی تخلفات ساختمانی ترمینال
حوزه های مرتبط : مدیریت املاک
143

شماره مصوبه : 5/96/17474/ش

تاریخ تصویب : 1396/10/14

تاریخ اجرا : 1396/10/14

کلمات کلیدی : فناوری اطلاعات و ارتباطات
حوزه های مرتبط : شورا گروه بودجه
144

شماره مصوبه : 5/96/17347/ش

تاریخ تصویب : 1396/10/13

تاریخ اجرا : 1396/10/13

کلمات کلیدی :
حوزه های مرتبط : شورا
145

شماره مصوبه : 5/96/17348/ش

تاریخ تصویب : 1396/10/13

تاریخ اجرا : 1396/10/13

کلمات کلیدی :
حوزه های مرتبط : شورا سازمان فرهنگی تفریحی
146

شماره مصوبه : 3853/7/58657

تاریخ تصویب : 1396/10/13

تاریخ اجرا : 1396/10/13

کلمات کلیدی : آرامستان پایان کار
حوزه های مرتبط : شورا سازمان آتش نشانی
148

شماره مصوبه : 5/96/17325/ش

تاریخ تصویب : 1396/10/12

تاریخ اجرا : 1396/10/12

کلمات کلیدی : خدمات شهری کرایه
حوزه های مرتبط : شورا اداره جذب مشارکت ها و سرمایه گذاری
149

شماره مصوبه : 1023-1024

تاریخ تصویب : 1396/10/12

تاریخ اجرا : 1396/10/12

کلمات کلیدی : اتوبوس ومینی بوس ومیدل باس اوراق مشارکت تراکم تهاتر ضوابط پارکینگ پایان کار
حوزه های مرتبط : دیوان عدالت عمومی شهر مشهد اداره وصول مطالبات و جذب درآمدهای عمومی ودبیر کمیسیون ماده 8 نوسازی
150

شماره مصوبه : 5/96/17322/ش

تاریخ تصویب : 1396/10/12

تاریخ اجرا : 1396/10/12

کلمات کلیدی :
حوزه های مرتبط : شورا سازمان فرهنگی تفریحی
151

شماره مصوبه : 5/96/17320/ش

تاریخ تصویب : 1396/10/12

تاریخ اجرا : 1396/10/12

کلمات کلیدی : تراکم
حوزه های مرتبط : شورا گروه آموزش
152

شماره مصوبه : 5/96/17317/ش

تاریخ تصویب : 1396/10/12

تاریخ اجرا : 1396/10/12

کلمات کلیدی : اتوبوس ومینی بوس ومیدل باس
حوزه های مرتبط : شورا اداره جذب مشارکت ها و سرمایه گذاری
153

شماره مصوبه : 5/96/16860/ش

تاریخ تصویب : 1396/10/05

تاریخ اجرا : 1396/10/05

حوزه های مرتبط : شورا سازمان اتوبوسرانی
155

شماره مصوبه : 5/96/16864/ش

تاریخ تصویب : 1396/10/05

تاریخ اجرا : 1396/10/05

کلمات کلیدی :
حوزه های مرتبط : شورا سازمان آتش نشانی
157

شماره مصوبه : 5/96/16862/ش

تاریخ تصویب : 1396/10/05

تاریخ اجرا : 1396/10/05

حوزه های مرتبط : شورا کمک-‍پرداخت-خسارت-هبه
159

شماره مصوبه : 1043284

تاریخ تصویب : 1396/10/04

تاریخ اجرا : 1396/10/09

کلمات کلیدی :
حوزه های مرتبط : اداره نظارت بر طرح های موضعی و موضوعی
160

شماره مصوبه : 1041854

تاریخ تصویب : 1396/10/03

تاریخ اجرا : 1396/10/10

کلمات کلیدی : املاک تخلفات ساختمانی فناوری اطلاعات و ارتباطات مزاحم و آلاینده پارکینگ حاشیه ای و پارکینگ غیرحاشیه ای
حوزه های مرتبط : گروه بودجه اداره اموال،انبار و اوراق بهادار اداره شناسایی وتشخیص منابع درآمدی

صفحه 8 از 466