پایگاه جامع مصوبات و قوانین شهرداری مشهد

فهرست مصوبات و قوانین

161

شماره مصوبه : 4/96/2627/ش

تاریخ تصویب : 1396/02/20

تاریخ اجرا : 1396/02/20

کلمات کلیدی : اجتماعی اصلاح پروانه
حوزه های مرتبط : شورا اداره حسابداری
162

شماره مصوبه : 4/96/2543/ش

تاریخ تصویب : 1396/02/19

تاریخ اجرا : 1396/02/19

کلمات کلیدی : نظام مهندسی آیین نامه و دستورالعمل املاک در مسیر زمین مساجد مطالبات واگذاری کاربری کاربری
حوزه های مرتبط : نظارت بر ضوابط و مقررات شهرسازی شورا
163

شماره مصوبه : 4/96/2548/ش

تاریخ تصویب : 1396/02/19

تاریخ اجرا : 1396/02/19

کلمات کلیدی : زمین واگذاری کاربری کاربری کمیسیون
حوزه های مرتبط : شورا کمک-‍پرداخت-خسارت-هبه
164

شماره مصوبه : 4/96/2406/ش

تاریخ تصویب : 1396/02/17

تاریخ اجرا : 1396/02/17

کلمات کلیدی : حریم عوارض هبه کمک
حوزه های مرتبط : کمک-‍پرداخت-خسارت-هبه شورا
165

شماره مصوبه : 4/96/2407/ش

تاریخ تصویب : 1396/02/17

تاریخ اجرا : 1396/02/17

کلمات کلیدی : تسهیلات کمیسیون
حوزه های مرتبط : سایر شورا
166

شماره مصوبه : 4/96/2129/ش

تاریخ تصویب : 1396/02/12

تاریخ اجرا : 1396/02/12

کلمات کلیدی : کمیسیون
حوزه های مرتبط : اداره جذب مشارکت ها و سرمایه گذاری شورا
167

شماره مصوبه : 4/96/2127/ش

تاریخ تصویب : 1396/02/12

تاریخ اجرا : 1396/02/12

حوزه های مرتبط : سایر شورا
168

شماره مصوبه : 83

تاریخ تصویب : 1396/02/12

تاریخ اجرا : 1396/02/12

کلمات کلیدی : آیین نامه و دستورالعمل اراضی حریم پایان کار
حوزه های مرتبط : اداره مهندسی و نظارت بر ساخت و سازها دبیرخانه کمیسیون ماده 77 دیوان عدالت عمومی شهر مشهد
169

شماره مصوبه : 4/96/2133/ش

تاریخ تصویب : 1396/02/12

تاریخ اجرا : 1396/02/12

کلمات کلیدی : اجتماعی بودجه مسکن هبه کمک کمیسیون
حوزه های مرتبط : شورا کمک-‍پرداخت-خسارت-هبه
171

شماره مصوبه : 85

تاریخ تصویب : 1396/02/12

تاریخ اجرا : 1396/02/12

کلمات کلیدی : آیین نامه و دستورالعمل بهای خدمات پایان کار
حوزه های مرتبط : شورا دبیرخانه کمیسیون ماده 77 اداره شناسایی وتشخیص منابع درآمدی دیوان عدالت عمومی شهر مشهد
173

شماره مصوبه : 21/96/17885

تاریخ تصویب : 1396/02/03

تاریخ اجرا : 1396/02/03

کلمات کلیدی : بودجه
حوزه های مرتبط : شورا گروه بودجه سازمان آتش نشانی
174

شماره مصوبه : 3853/1/527

تاریخ تصویب : 1396/01/31

تاریخ اجرا : 1396/01/31

کلمات کلیدی : اصلاح
حوزه های مرتبط : شورا کمک-‍پرداخت-خسارت-هبه
175

شماره مصوبه : 4/96/1283/ش

تاریخ تصویب : 1396/01/30

تاریخ اجرا : 1396/01/30

کلمات کلیدی : آیین نامه و دستورالعمل اجتماعی بهره برداری کمیسیون
حوزه های مرتبط : شورا اداره ساماندهی بافت های فرسوده و تاریخی
176

شماره مصوبه : 4/96/1337/ش

تاریخ تصویب : 1396/01/30

تاریخ اجرا : 1396/01/30

کلمات کلیدی : اصلاح تسهیلات کمیسیون
حوزه های مرتبط : کمک-‍پرداخت-خسارت-هبه شورا
177

شماره مصوبه : 4/96/1338/ش

تاریخ تصویب : 1396/01/30

تاریخ اجرا : 1396/01/30

کلمات کلیدی : نظام مهندسی آموزش کمیسیون
حوزه های مرتبط : شورا مدیریت ساماندهی و مهندسی بحران
178

شماره مصوبه : 4/96/1284/ش

تاریخ تصویب : 1396/01/30

تاریخ اجرا : 1396/01/30

کلمات کلیدی : آیین نامه و دستورالعمل اجتماعی کمیسیون
حوزه های مرتبط : مدیریت برنامه ریزی و نظارت بر امور فرهنگی واجتماعی سازمان فرهنگی تفریحی شورا
179

شماره مصوبه : 4/96/1271/ش

تاریخ تصویب : 1396/01/29

تاریخ اجرا : 1396/01/29

کلمات کلیدی : اجتماعی کمیسیون
حوزه های مرتبط : شورا کمک-‍پرداخت-خسارت-هبه سازمان فردوس ها
180

شماره مصوبه : 4/96/1273/ش

تاریخ تصویب : 1396/01/29

تاریخ اجرا : 1396/01/29

کلمات کلیدی : اجتماعی کمیسیون
حوزه های مرتبط : شورا سازمان فرهنگی تفریحی مدیریت برنامه ریزی و نظارت بر امور فرهنگی واجتماعی

صفحه 9 از 440