نسخه آزمایشی
پایگاه جامع مصوبات و قوانین شهرداری مشهد

مديريت امور شوراي اسلامي شهر و شهرداري مشهد مقدس

فهرست مصوبات و قوانین

161

شماره مصوبه : 5/96/16429/ش

تاریخ تصویب : 1396/09/28

تاریخ اجرا : 1396/09/28

کلمات کلیدی : تخلفات ساختمانی
حوزه های مرتبط : شورا سازمان اتوبوسرانی
162

شماره مصوبه : 3853/1/5419

تاریخ تصویب : 1396/09/23

تاریخ اجرا : 1396/09/23

کلمات کلیدی : تخلفات ساختمانی
حوزه های مرتبط : شورا سازمان اتوبوسرانی
163

شماره مصوبه : 3853/1/5418

تاریخ تصویب : 1396/09/23

تاریخ اجرا : 1396/09/23

کلمات کلیدی : آرامستان خدمات شهری پایان کار
حوزه های مرتبط : شورا سازمان آتش نشانی
164

شماره مصوبه : 1043305

تاریخ تصویب : 1396/09/20

تاریخ اجرا : 1396/09/29

حوزه های مرتبط : اداره تحقق پذیری طرح های شهری
165

شماره مصوبه : 1040682

تاریخ تصویب : 1396/09/19

تاریخ اجرا : 1396/09/28

حوزه های مرتبط : مدیریت برنامه ریزی و نظارت بر امور فرهنگی واجتماعی
167

شماره مصوبه : 5/96/15566/ش

تاریخ تصویب : 1396/09/14

تاریخ اجرا : 1396/09/14

حوزه های مرتبط : شورا گروه پژوهش و نوآوری
168

شماره مصوبه : 5/96/15561/ش

تاریخ تصویب : 1396/09/14

تاریخ اجرا : 1396/09/14

کلمات کلیدی : ضوابط پارکینگ فناوری اطلاعات و ارتباطات
حوزه های مرتبط : شورا اداره جذب مشارکت ها و سرمایه گذاری
169

شماره مصوبه : 5/96/15562/ش

تاریخ تصویب : 1396/09/14

تاریخ اجرا : 1396/09/14

حوزه های مرتبط : شورا کمک-‍پرداخت-خسارت-هبه
170

شماره مصوبه : 5/96/15560/ش

تاریخ تصویب : 1396/09/14

تاریخ اجرا : 1396/09/14

کلمات کلیدی :
حوزه های مرتبط : شورا
171

شماره مصوبه : 5/96/15559/ش

تاریخ تصویب : 1396/09/14

تاریخ اجرا : 1396/09/14

حوزه های مرتبط : شورا سازمان اتوبوسرانی
172

شماره مصوبه : 3853/1/5079

تاریخ تصویب : 1396/09/08

تاریخ اجرا : 1396/09/08

حوزه های مرتبط : شورا بهره برداری قطار شهری
174

شماره مصوبه : 3853/1/4826

تاریخ تصویب : 1396/08/25

تاریخ اجرا : 1396/08/25

کلمات کلیدی : آرامستان
حوزه های مرتبط : شورا اداره ساماندهی بافت های فرسوده و تاریخی
175

شماره مصوبه : 5/96/14233/ش

تاریخ تصویب : 1396/08/23

تاریخ اجرا : 1396/08/23

کلمات کلیدی : نظام مهندسی نامگذاری
حوزه های مرتبط : شورا اداره وصول مطالبات و جذب درآمدهای عمومی ودبیر کمیسیون ماده 8 نوسازی
176

شماره مصوبه : 813

تاریخ تصویب : 1396/08/23

تاریخ اجرا : 1396/08/23

کلمات کلیدی :
حوزه های مرتبط : اداره تحقق پذیری طرح های شهری
177

شماره مصوبه : 5/96/14239/ش

تاریخ تصویب : 1396/08/23

تاریخ اجرا : 1396/08/23

کلمات کلیدی : تاکسی
حوزه های مرتبط : شورا سازمان پسماند
178

شماره مصوبه : 5/96/14238/ش

تاریخ تصویب : 1396/08/23

تاریخ اجرا : 1396/08/23

کلمات کلیدی : اتوبوس ومینی بوس ومیدل باس پسماند و بازیافت
حوزه های مرتبط : شورا مدیریت املاک سازمان زمین و مسکن
179

شماره مصوبه : 5/96/14234/ش

تاریخ تصویب : 1396/08/23

تاریخ اجرا : 1396/08/23

کلمات کلیدی :
حوزه های مرتبط : شورا سازمان حمل و نقل و ترافیک گروه بودجه
180

شماره مصوبه : 5/96/14293/ش

تاریخ تصویب : 1396/08/23

تاریخ اجرا : 1396/08/23

کلمات کلیدی : پارکینگ حاشیه ای و پارکینگ غیرحاشیه ای
حوزه های مرتبط : سایر شورا

صفحه 9 از 466