شماره مقرره : 5/99/12248/ش

عنوان مصوبه/قانون : اصلاح مصوبه شماره 5/98/18435/ش مورخ 1398/09/26 (خیرین شهریار)

تاریخ تصویب : 1399/07/29تاریخ تصویب : 1399/07/29

عنوان : اصلاح مصوبه شماره 5/98/18435/ش مورخ 1398/09/26 (خیرین شهریار)

شماره مقرره : 5/99/12248/ش


جناب آقای کلائی

شهردار محترم مشهد مقدس

موضوع: اصلاح مصوبه شماره 5/98/18435/ش مورخ 1398/09/26 (خیرین شهر یار)

سلام عليكم                                                                               

     با احترام،نامه شماره 3853/4/5124 مورخ 99/07/20 فرمانداری شهرستان مشهد مقدس در خصوص مصوبه شماره 5/99/10775/ش مورخ 99/07/07 (اصلاح مصوبه شماره 5/98/18435/ش مورخ 1398/09/26 (خیرین شهر یار)، در جلسه رسمی مورخ 99/07/28 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح و در راستای تامین نظر هیات تطبیق، مصوبه به شرح زیر اصلاح و به تصویب رسید.

ماده واحده: بندهای 2 و 4  و صدر بند 1 مصوبه شماره 5/98/18435/ش مورخ 1398/09/26 با موضوع خیرین شهر یار به شرح زیر اصلاح و سه تبصره به بند 1، چهار تبصره به بند 4 و هفت بند تحت عنوان بندهای 11 الی 17 به آن الحاق شد:

بند 1 اصلاحی: به منظور انجام وظایف زیر، "ستاد خیرین شهریار" (که در این مصوبه، "ستاد" نامیده می‌شود) به ریاست شهردار مشهد و در غیاب وی به ریاست معاونت مالی و پشتیبانی، حداقل هر ماه یکبار تشکیل می‌شود:

تبصره 1 الحاقی- اعضای ستاد خیرین شهر یار عبارتند از:

1-   شهردار مشهد مقدس (به عنوان رئیس ستاد)

2-   معاون مالی و پشتیبانی شهرداری

3-   معاون اقتصادی و رئیس سازمان اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی

4-   یک نفر از اعضای شورای اسلامی شهر (عضو ناظر)

5-   هفت نفر از خیرین تأثیرگذار شهری

تبصره 2 الحاقی- شورای خیرین شهر یار (که شورایی است مردمی و مستقل؛ متشکل از خیرین تاثیرگذار) 9 نفر از اعضای خود را به عنوان اعضای ستاد خیرین شهر یار (7 نفر به عنوان عضو اصلی و 2 نفر به عنوان عضو علی البدل) انتخاب و به شهرداری معرفی می‌کند. اعضای علی‌البدل در صورت غیبت عضو اصلی حق رأی خواهند داشت.
تبصره 3 الحاقی- به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، به منظور تسهیل امور مربوط به این مصوبه و همکاری با شورای خیرین شهر یار، محل مناسبی را برای مدت حداقل 10 سال به صورت حق انتفاع در اختیار شورای یاد شده قرار دهد.

بند 2 اصلاحی: عبارت بین پرانتز؛ (ترجیحاً در ذیل معاونت مالی و پشتیبانی) از متن بند 2 حذف و عبارت بین پرانتز؛ (ترجیحاً در سازمان اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت‌های مردمی) جایگزین آن می‌شود.

بند 4 اصلاحی: به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود در راستای بندهای 6 و 9 ماده 55 قانون شهرداري‌ و در جهت عملياتي كردن وظايف ذاتی شهرداري و اجرای پروژه‌های عام‌المنفعه و همگانی از طریق همیاری خیرین شهر یار و به منظور دسترسی برابر همه شهروندان به امکانات و گسترش فضاهاي مذهبي، فرهنگي، آموزشي، درمانی، تفریحی، ورزشي و سایر فضاهای خدمات عمومی در مناطقي كه با كمبود مواجه‌اند، اقدام به واگذاري عین یا منافع عرصه یا اعیان املاک خویش براي ساخت و بهره‌برداري اماكن با رعايت تبصره‌هاي زير نمايد.

تبصره 1 الحاقی- بررسي سوابق، توانمندي و تاييد صلاحيت اوليه درخواست‌كنندگان، توسط ستاد خیرین شهر یار صورت مي‌پذيرد.
تبصره 2 الحاقی- واگذاری منافع اموال غیر منقول به صورت حق انتفاع بلند مدت پس از تأیید ستاد خیرین شهر یار و تصویب شورای اسلامی شهر، ممکن می باشد.
تبصره 3 الحاقی- در صورت درخواست خیرین برای همیاری و مشارکت از طریق وقف، در پروژه‌های عام المنفعه‌ای که در حیطه وظایف ذاتی شهرداری است؛ انتقال عرصه یا اعیان پروژه مزبور به عنوان سهم آورده شهرداری، با شرایط زیر مجاز است:

الف. پبیشنهاد و درخواست خیّر و پیش‌نویس وقفنامه (که نباید مغایر قواعد آمره مربوط به نحوه بهره برداری و اداره پروژه مربوطه باشد)؛ باید به تأیید ستاد خیّرین شهر یار رسیده و متعاقباً مجوز انتقال سند عرصه یا اعیان مربوطه نیز از شورای اسلامی شهر اخذ گردد.

ب. در وقفنامه، شهرداری باید به عنوان متولی موقوفه و یا ناظر استصوابی تعیین شده باشد.

ج. انتقال سند مالکیت، پس از پیشرفت فیزیکی حداقل 80 درصد پروژه و به صورت همزمان در ازای ثبت سند وقفیت ممکن است.

د. ارزش سهم آورده شهرداری (مالکیت عرصه یا اعیان) حداکثر تا 50 درصد کل پروژه می‌تواند باشد.


تبصره 4 الحاقی- درخواست كننده دریافت عرصه یا اعیان بایستی مطابق برنامه زمان‌بندی تأیید شده از سوی ستاد، نسبت به انجام تعهدات مربوطه (اعم از ساخت، بازسازی یا سایر تعهدات مربوطه) اقدام و پروژه را برای بهره برداری در موعد مقرر آماده نماید. در صورت انقضاء مدت مقرر و عدم انجام کامل تعهدات، موضوع جهت اتخاذ تصمیم مناسب (مبنی بر استرداد یا موافقت با تمدید مدت) در ستاد خیرین شهر یار مطرح می‌شود. در صورت موافقت با تمدید، مدت تمدید شده نمی‌تواند بیش از 50 درصد مدت اولیه باشد. 

بند 11 الحاقی: در صورت کسب سود خالص سالانه در پروژه‌های موضوع این مصوبه، سود حاصله با نظر ستاد خیرین شهر یار، باید در راستای توسعه و یا نگهداری همان پروژه یا ایجاد، توسعه و یا نگهداری سایر پروژه‌های همگانی و عام‌المنفعه هزینه شود.

بند 12 الحاقی: شهرداری مشهد مقدس مکلف است، با استفاده از روش‌های نوین بومی و جهانی (مشارکت‌های عمومی - خصوصی، صندوق سرمایه‌گذاری زیر ساخت، صندوق نیکوکاری، سرمایه‌گذاری جمعی و سایر روش‌های متصور) مدل مشارکت خیرین در ساخت، بهره‌برداری، تجهیز و سایر موارد مرتبط در پروژه‌های همگانی و عامالمنفعه را تهیه و با همکاری نهادهای ذیربط اجرا نماید.

بند 13 الحاقی: به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، در راستای وظایف ذاتی خویش و تحقق برنامه‌های عملیاتی، در صورتی که حداقل 50 درصد از اعتبار پروژه‌های عام‌المنفعه و همگانی، توسط خیرین شهر یار تعهد شود، بلافاصله نسبت به تأمین اعتبار مبلغ باقیمانده از محل افزایش اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای اقدام و آثار مالی آن را در لایحه اصلاح بودجه سنواتی منعکس نماید.

بند 14 الحاقی: چگونگی جذب و هدایت مشارکت‌ها و کمک‌های غیر نقدی، به تناسب موضوعات توسط ستاد خیرین شهر یار تعیین و اجرا می شود.

بند 15 الحاقی: شهرداری مشهد مقدس مکلف است، به منظور ارتقاء مسؤولیت‌پذیری در امور همگانی و عام المنفعه، در تشخیص صلاحیت و رتبه‌بندی عوامل نظام فنی اجرایی اعم از مشاوران و پیمانکاران طرف قرارداد با شهرداری، سوابق و عملکرد اشخاص مزبور در راستای مسؤولیت‌های اجتماعی را مورد توجه قرار داده و در این خصوص ضوابط تشویقی را پیش‌بینی و اعمال نماید.

بند 16 الحاقی: شهرداری مشهد مقدس مکلف است، به منظور شناسایی کمبودها و نیازمندان و اولویت بندی آنها از یک سو و از سوی دیگر؛ بهینه شدن و ساماندهی خدمات و کمک های مادی و معنوی خیراندیشان، سامانه ارتباط شبکه خیرین شهر مشهد مقدس را با قابلیت ارائه خدمات اجتماعی داوطلبانه، کمک ها و اعانات نقدی و غیر نقدی، کمک‌های پشتیبانی و فنی و مانند آن، با رعایت شفافیت و سرعت و با استفاده از روش های نوین (مانند روش بانک زمان در خدمات اجتماعی داوطلبانه) ایجاد نماید.

بند 17 الحاقی: دستورالعمل اجرایی این مصوبه ظرف مدت دو ماه، در ستاد خیرین شهریار تهیه و پس از تأیید، با دستور شهردار، اجرایی خواهد شد.

بديهي است اين مصوبه با رعايت قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران لازم الاجراست.

 

محمد  رضا حیدری

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس

کلمات کلیدی (موضوع عمومی)

کلمات کلیدی : آرامستان اهدا خدمات شهری خیریه فرهنگی و اجتماعی مالی

حوزه های مرتبط

حوزه های مرتبط : معاون شهردار و رییس سازمان اقتصادی و سرمایه گذاری معاونت اداری و مالی معاونت برنامه ریزی و توسعه معاونت فرهنگی و اجتماعی معاونت خدمات و محیط زیست شهری

برگشت به لیست قوانین