تاریخ تصویب : 1393/11/21

تاریخ اجرا : 1393/11/21

عنوان : اجرایی شدن تبصره سه ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکه­های آب شهری -4/93/13406/ش

شماره مصوبه : 4/93/13406/ش


شماره مصوبه/قانون : 4/93/13406/ش

عنوان مصوبه/قانون : اجرایی شدن تبصره سه ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکه­های آب شهری -4/93/13406/ش

تاریخ تصویب : 1393/11/21

تاریخ اجرا : 1393/11/21


(طی مصوبه شماره 4/95/14656/ش مورخ 95/8/12 این مصوبه اصلاح شد.)

(مصوبه شماره 4/94/5383/ش- 94/4/22 در ارتباط با این مصوبه تصویب شده است)

جناب آقای سید علیرضا طباطبایی شماره : 4/93/13406/ش

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت آبفای مشهد تاریخ : 93/11/21

موضوع: اجرایی شدن تبصره سه ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری

سلام علیکم

با احترام،‌نامه شماره 130461/1457/111 مورخ 93/09/06 شرکت آب و فاضلاب مشهد در خصوص اجرایی شدن تبصره سه ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکههای آب شهری در جلسه علنی مورخ 93/11/21 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح شد و به شرح زیر به تصویب رسید.

با توجه به بخشنامه اخیر معاونت محترم اجرایی رئیس جمهور به شماره 105956 مورخ 93/9/22 و نیز مصوبه مورخ 93/9/4 ستاد هدفمندی یارانهها مبنی بر موافقت با دریافت تبصرههای قانونی در قبوض آب و فاضلاب عموم مشترکین و در راستای اجرایی شدن تبصره سه ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکههای آب شهری، مراتب به شرح زیر به تصویب رسید:

ماده واحده: شرکت آب و فاضلاب مشهد مجاز است در اجرای تبصره 3 ماده واحدۀ قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکههای آب شهری از سال 1394 مبالغ زیر را در قالب مشارکت مردمی از کلیه مشترکین و متقاضیان انشعابات جدید (در قسمت تقاضای انشعاب و افزایش ظرفیت) در سه بخش زیر اخذ و با افزایش سالانه 20 درصدی آن تا پایان سال 1398 نسبت به کلیه مشترکین (بازاء هرلیتر مصرف آب) و افزایش 35 درصدی سالانه نسبت به متقاضیان انشعاب جدید (در قسمت تقاضای انشعاب و افزایش ظرفیت) پروژههای مورد نظر خویش را پس از تأیید شورای اسلامی شهر مشهد اجرا نماید .

الف) مبالغ مندرج در جدول زیر به ازای هر واحد خانگی در سال 94 در زمان خرید انشعاب و یا تصحیح قرارداد اخذ گردد :

حوزۀ درآمدی شهرداری

سهم تبصره 3 آب (ریال)

سهم تبصره 3 فاضلاب (ریال)

حوزه 1و2و3 درآمدی

4/250/000

3/000/000

حوزه 4و5 درآمدی

3/000/000

2/100/000

ب) درکاربری غیر خانگی به ازای هر متر مکعب ظرفیت قراردادی مبلغ 630/000 ریال بابت تبصره 3 بخش آب و 440/000ریال بابت تبصره 3 بخش فاضلاب در زمان خرید انشعاب و یا تصحیح قرارداد دریافت گردد .

ج) به ازای مصرف هر لیتر آب مشترکین خانگی در قبوض آب ماهیانه بابت تبصره 3 مبالغی به شرح جدول پیوست (مهمور شده به مهر شورا) دریافت گردد. در خصوص کاربری اقامتی به ازای هر لیتر آب مصرفی 5 ریال و برای سایر کاربریها (غیر خانگی و اقامتی و تبصره یازده) 4 ریال به ازای هر لیتر آب مصرفی دریافت گردد.

د) انشعابات غیر خانگی با ظرفیت قراردادی 400 متر مکعب و بالاتر در ماه و همچنین واحدهای مسکونی بالاتر از 6 سقف، مجموعههای مسکونی بیش از 20 واحد و برجها و ساختمانهای دارای امکانات رفاهی آبی نظیر استخر ، سونا ، جکوزی و .... که تأمین آب و یا ارائه خدمات دفع فاضلاب به آنها نیاز به محاسبات فنی جداگانه دارد، برآورد فنی هزینههای مربوطه در هیئت مدیره شرکت آب و فاضلاب مشهد به نحوی که حداقل آن از 2 برابر تعرفه بند« ب» این مصوبه کمتر و حداکثر از 5 برابر آن بیشتر نشود، محاسبه و در زمان اخذ انشعاب یا درخواست افزایش ظرفیت (نسبت به ظرفیت مازاد درخواست شده) مبلغ محاسبه شده اخذ گردد .

تبصره یک : مساجد و حسینیههایی که برابر گواهی مرکز رسیدگی به امور مساجد دارای نماز جماعت یومیه هستند، ساختمان اداری مرکزی خیریهها (با ارائه تأییدیه هیات نظارت بر تشکلهای غیر دولتی شهرستان در فرمانداری مشهد)، مدارس علمیه با ارائه گواهی از مدیریت حوزه علمیه مشهد، مرکز نگهداری معلولین و ایتام با ارائه گواهی از مراجع ذیصلاح قانونی، فضای سبز شهرداری و درمانگاهها از پرداخت مبلغ ثابت تبصره 3 (بند ب) معاف میباشند .

تبصره دو : خانوادههای معزز شهدا ؛ شامل پدر، مادر، همسر و فرزندان شهدای گرانقدر، آزادگان سرافراز و جانبازان محترم 25 درصد و بالاتر با ارائه معرفینامه از بنیاد شهید و امور ایثارگران، یکبار برای یک واحد مسکونی از پرداخت مبلغ ثابت تبصره سه (بند الف) معاف میباشند .

تبصره سه: مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) با ارائه معرفینامه از کمیته امداد و افراد تحت پوشش بهزیستی با ارائه معرفینامه از سازمان بهزیستی یکبار برای یک واحد مسکونی از پرداخت مبلغ ثابت تبصره سه ( جدول الف) معاف می باشند.

تبصره چهار: به منظور کمک به اشتغالزایی در نقاط کم برخوردار شهری، واحدهای تولیدی دارای مجوزهای قانونی از مراجع ذیصلاح ( اتحادیههای صنفی تولیدی و ادارات ذیربط ) در حوزه های 4 و5 درآمدی از پرداخت مبلغ ثابت تبصره 3 (بند ب) معاف می باشند .

تبصره پنج : شرکت آب و فاضلاب مشهد موافقتنامه احجام فعالیتهای اجرایی از محل درآمدهای این مصوبه را حداکثر تا پایان آذر ماه هرسال برای سال بعد به شورای اسلامی شهر مشهد ارائه نماید و حد اکثر تا پایان دی ماه پس از تأیید شورای اسلامی شهر مشهد به امضای رئیس شورا خواهد رسید. همچنین برای سال 94حداکثر ظرف مدت 15روز پس از ابلاغ این مصوبه، موافقتنامه سال آینده ارائه و طی مدت 15 روز توسط شورای اسلامی شهر مشهد مقدس تأیید میگردد .

تبصره شش: با توجه به تأکید شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر تحقق سهم دولت و اجرای به موقع پروژههای پیشنهاد شده، در صورت عدم تخصیص به موقع سهم دولت، این مصوبه قابل تجدید نظر خواهد بود.

تبصره هفت : در صورت افزایش قابل ملاحظه هزینههای انشعاب و آب بهاء در بودجه سنواتی ابلاغی، این مصوبه مورد تجدید نظر قرار خواهد گرفت.

تبصره هشت : شرکت آب و فاضلاب تمهیدات لازم نسبت به جلب مشارکت بخش خصوصی در اجرای زیرساختهای مورد نظر را فراهم نماید.

تبصره نه : به محض تأیید پروژههای سالانه توسط شورای اسلامی شهر از محل تبصره 3 ، نسخه ای از موافقت نامه توسط شرکت آب و فاضلاب به شهرداری مشهد ارائه میگردد و شهرداری می بایست با انجام مقدمات لازم در ابتداء هر سال نسبت به صدور مجوز کلی و جزئی آسفالت شکافی کلیه پروژههای مصوب اقدام و همکاری کامل و مساعدت لازم در این خصوص معمول دارد .

تبصره ده: به جهت هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای پروژههای حاصل از منابع این مصوبه، کمیتهای با عضویت نمایندهای از شورای اسلامی شهر مشهد مقدس، شهرداری مشهد و شرکت آب و فاضلاب مشهد برای نظارت بر هزینه کرد اعتبارات حاصل از تبصره 3 و اجرای پروژههای مصوب تشکیل گردد و هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد را به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس ارسال نمایند.

تبصره یازده: نظر به اینکه استفاده از آب شرب برای احداث بنا ممنوع است در صورت احراز مصرف آب شرب در امور احداث بنای ساختمانی، به ازای هر لیتر آب مصرفی 10 ریال بعنوان تبصره سه از مصرف کنندگان اخذ شود.

تبصره دوازده: شرکت آب و فاضلاب به منظور فرهنگسازی و اطلاع رسانی و مصرف بهینه آب از طریق رسانههای عمومی اقدام مقتضی بعمل آورد.

بدیهی است این مصوبه با رعایت قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور لازم الاجراست. (7) ج 11/21

محسن انتظاری هروی-رییس شورای اسلامی شهر مشهد

جزییات قانون

کلمات کلیدی (موضوع عمومی)

کلمات کلیدی : آب و فاضلاب احداث بازسازی بخشنامه بنیاد شهید تعرفه خرید فاضلاب فضای سبز قرارداد مساعدت مشارکت معلولین منابع نظارت واحد مسکونی پارک و فضای سبز کاربری

حوزه های مرتبط

حوزه های مرتبط : شورا سایر

قوانین مرتبط

چارت قوانین مرتبط

(جهت مشاهده جزئیات هر آیتم بر روی آن دابل کلیک نمائید)


گراف قوانین مرتبط

(جهت مشاهده جزئیات هر آیتم بر روی آن دابل کلیک نمائید)برگشت به لیست قوانین