تاریخ تصویب : 1393/07/27

تاریخ اجرا : 1393/07/27

عنوان : اساسنامه مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد مقدس -4/93/8429/ش

شماره مصوبه : 4/93/8429/ش


شماره مصوبه/قانون : 4/93/8429/ش

عنوان مصوبه/قانون : اساسنامه مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد مقدس -4/93/8429/ش

تاریخ تصویب : 1393/07/27

تاریخ اجرا : 1393/07/27


جناب آقای براتعلی خاکپور شماره : 4/93/8429/ش

رییس محترم مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد مقدس تاریخ : 93/7/27

موضوع: اساسنامه مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد مقدس

سلام علیکم

با احترام،‌نامه شماره 466 مورخ 93/04/04 مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد مقدس در زمینه تصویب اساسنامه آن مرکز در جلسه علنی فوق العاده مورخ 93/07/27 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح شد و به شرح زیر به تصویب رسید.

ماده 1- نام: مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر مشهد مقدس

ماده 2- اهداف مرکز: هدف از تأسیس مرکز،‌مدیریت و انجام طرح‌های پژوهشی به منظور ارائه نظرهای کارشناسی و مشورتی به اعضا، ‌کمیسیون‌ها و هیأت رئیسه شورای اسلامی شهر مقدس مشهد است. اهم اهداف مرکز به شرح زیر است:

1-شناسایی واقعیت‌های جدید و مطلوب برای آینده شهر و تسری آن در بدنه‌ی نظام شهری

2-تصمیم‌سازی برای شورای اسلامی شهر به منظور اتخاذ تصمیم‌های درست

3-افزایش اثربخشی تصمیم های شورا

4-پاسخگویی به نیازهای پژوهشی و کارشناسی شورا

5-کمک به حاکمیت تفکر راهبردی در شورا

6-بهره‌گیری، همسویی و انسجام‌بخشی به فعالیت‌های پژوهشی مرتبط با مدیریت شهری

ماده 3- شرح وظایف مرکز: شرح وظایف مرکز عبارتند از:

1-تبیین چشم انداز، اهداف، راهبردها و سیاست‌های کاری شورا

2-تعریف و مدیریت انجام طرح‌های بنیادین و اساسی شهری و مطالعات مربوط به محورهای فرهنگی- اجتماعی، اقتصادی، کالبدی، زیست محیطی، ‌مدیریتی و عمرانی شهر مقدس مشهد

3-انتشار نتایج مطالعات پژوهشی

4-انعکاس یافته‌های پژوهشی و نتایج مطالعات به واحدها و دستگاه‌های ذی‌ربط از طریق رئیس شورا

5-انجام فعالیت‌های پژوهشی مانند نشر کتب، برگزاری همایش‌ها،‌گردآوری و پردازش آمار و اطلاعات و تهیه بانک اطلاعاتی

6-مطالعه،‌بررسی و ارائه نظرهای کارشناسی در خصوص طرح‌ها و لوایح ارجاعی از سوی شورا و نیز طرح‌ها و لوایح مهم و کلان به تشخیص هیأت امنا

7-آسیب‌شناسی وضعیت موجود مدیریت شهری به تشخیص هیأت امنا

8-ارائه گزارش سالانه به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس

ماده 5- هیأت امنا: هیأت امنا متشکل از چهار تن از اعضای شورای اسلامی شهر مقدس مشهد و سه نفر از صاحب‌نظران و متخصصین در رشته‌های برنامه‌ریزی شهری، مدیریت شهری، هنر، معماری و شهرسازی، طراحی شهری، ‌عمران، ترافیک، فرهنگی،فقه و گرایش های حقوق،علوم اجتماعی و جامعه‌شناسی شهری و سایر رشته‌های مرتبط با حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل حوزوی آن به انتخاب شورای اسلامی شهر مشهد در هر دوره شورا برای مدت دو سال می‌باشد که با ابلاغ رئیس شورای اسلامی شهر مشهد شروع به کار می‌نمایند.

اهم وظایف هیأت‌امنا عبارتند از:

1-تصویب خط‌مشی کلی و پیشنهاد آن به شورای اسلامی شهر جهت تصویب نهایی

2-تصویب ساختار و تشکیلات و پیشنهاد آن به شورای اسلامی شهر جهت تصویب نهایی

3-تصویب برنامه و بودجه سالانه و برنامه‌های میان مدت و پیشنهاد آن به شورای اسلامی شهر جهت تصویب نهایی

4-تعیین و تصویب محورها و عناوین پژوهشی و پیشنهاد آن به شورای اسلامی شهر جهت تصویب نهایی

5-تصویب آیین‌نامههای استخدامی و مالی مرکز پژوهشها

6-پیشنهاد انتخاب و عزل رئیس مرکز به شورای اسلامی شهر

7-نظارت بر عملکرد مرکز پژوهش‌ها

8-انتخاب اعضای شورای پژوهشی

9-اعلام نظر در خصوص چاپ کتب

ماده 6- رئیس هیأت امنا بوسیله اعضا و به مدت یک سال انتخاب و با حکم رئیس شورای اسلامی شهر منصوب می‌شود و دارای وظایف زیر می باشد:

1-برنامه‌ریزی و هماهنگی جهت برگزاری جلسات

2-تعیین دستور جلسات و پیگیری اجرای مصوبات

تبصره : رئیس هیئت امناء هم زمان نمی تواند رئیس مرکز باشد.

ماده 7 - رئیس مرکز: هیأت امنا، رئیس مرکز را برای مدت یک سال از میان خود یا خارج از اعضای هیأت امنا (با اولویت اعضای شورای اسلامی شهر) که دارای مدارج بالای علمی و تجربه کافی باشند،‌انتخاب و برای تصویب به شورای اسلامی شهر پیشنهاد می نماید.

تبصره: مادامی که فرد یا افراد پیشنهادی هیأت امناء در شورای اسلامی شهر مشهدمقدس رأی نیاورند مدیر قبلی کماکان مسئولیت مرکز را به عهده خواهد داشت.

ماده 4- ارکان مرکز: ارکان مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر مشهد عبارتند از:

1-هیأت امنا

2-ریاست مرکز

3-شورای پژوهشی

اهم وظایف رئیس مرکز عبارتند از :

1-تهیه و ارائه خط‌مشی مرکز

2-تهیه و پیشنهاد ساختار و تشکیلات

3-تهیه و پیشنهاد برنامه و بودجه سالانه و برنامه‌های میان مدت

4-تهیه و پیشنهاد آیین‌نامه‌های استخدامی و مالی

5-اداره مرکز

6-ارائه گزارش عملکرد به هیأت امنا

پیگیری اجرای مصوبات هیأت امنا

ماده 8 - شورای پژوهشی: شورای پژوهشی متشکل از رئیس مرکز(به عنوان رئیس شورای پژوهشی)، معاون برنامه‌ریزی و توسعه شهرداری، 2 نفر از اعضای هیأت امنا و 7 نفر از پژوهشگران متخصص در مقولات مختلف برنامه‌ریزی و مدیریت شهری و سایر رشته مذکور مندرج در ماده 5 این اساسنامه دارای حداقل مدرک کارشناسی‌ارشد و یا معادل حوزوی آن با پیشنهاد رئیس مرکز و تصویب هیأت امنا است که این افراد برای مدت دو سال انتخاب می‌گردند. دعوت از سایر متخصصان بدون حق رأی بلامانع است. همچنین جلسات شورای پژوهشی با حضور دو سوم اعضا رسمیت یافته و مصوبات باید به تأیید اکثریت حاضرین برسد.

اهم وظایف شورای پژوهشی عبارتند از:

1-بررسی و تصویب طرح‌های پژوهشی

2-تصویب نظام‌نامه‌های پژوهشی مرکز

3-تشکیل گروه‌های تخصصی مشورتی موقت در موضوعات مختلف حسب نیاز

4-نظارت بر انتشار آثار مکتوب و مجازی مرکز

5-ارتباط علمی با سایر مراکز آموزشی و پژوهشی

6-تهیه و پیشنهاد محورها و عناوین پژوهشی

تبصره: نحوه تعیین مجریان،‌داوران و ناظرین و به طور کلی فرایند پیشنهاد،‌تصویب، اتمام و تحویل یک طرح، در "نظام‌نامه پژوهشی مرکز" تعریف می‌گردد.

ماده 9 - ساختار مرکز: ساختار سازمانی مرکز،‌شامل یک معاونت، گروه های تخصصی مورد نیاز و تعدادی کارشناس است که اهم وظایف معاونت عبارتند از:

1-همکاری با رئیس مرکز در اجرای مصوبات هیأت امنا و شورای پژوهشی

2-پیگیری امور پژوهشی

3-پشتیبانی اداری و مالی از فعالیتهای پژوهشی

4-انتظام‌بخشی به روند اجرایی امور

5-نظارت بر امور مالی

ماده 10- بودجه و امور مالی مرکز:

بودجه سالانه مورد نیاز مرکز پژوهش‌ها پس از تصویب شورای اسلامی شهر جهت پیش بینی در آلبوم بودجه شهرداری مشهد(سرفصل مطالعات و پژوهش) ابلاغ می گردد.

تبصره : رئیس مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر می تواند امور مالی و حسابداری خویش را از طریق یکی از معاونت های شهرداری به انجام برساند.

ماده 11- ارتباطات مرکز با بدنه مدیریت شهری (شورای شهر و شهرداری)

1-ارتباط اعضای شورا با مرکز:

- هر کدام از اعضای شورای شهر می‌توانند موضوع های پژوهشی و مطالعاتی پیشنهادی خود را مستند به تبصره 2 ماده 86 آیین نامه داخلی شورای اسلامی شهر پس از تصویب هیئت رئیسه شورا به مرکز پیشنهاد تا در قالب عناوین پژوهشی قرار می‌گیرد.

2-ارتباط کمیسیون‌های شورا با مرکز:

- هر یک از کمیسیون‌های هفت‌گانه شورای اسلامی شهر، طرح‌ها و لوایح در حوزه تخصصی خود را (در صورت نیاز به انجام کار کارشناسی) به مرکز پژوهش‌ها ارائه و مرکز آن طرح و لایحه را با پیوست کارشناسی و همراه با گزارش دقیق به شورا ارائه می‌دهد.

- عضویت و حضور نماینده کمیسیون‌های شورا در جلسات گروه‌های تخصصی مرکز پژوهش‌ها و حضور نماینده گروه‌های تخصصی مرکز پژوهش‌ها در جلسات کمیسیون‌های تخصصی

کمیسیون‌های شورا می‌توانند در صورت نیاز موضوعات تخصصی خود را که نیاز به کار پژوهشی کوتاه مدت و کم هزینه دارد، به مرکز ارائه تا در قالب طرحهای کاربردی زود بازده و طرحهای همکاری بین صنعت و دانشگاه (اینترنشیپ) انجام و گزارش نهایی به کمیسیون مربوطه جهت بهره‌برداری ارائه گردد.

3-ارتباط مرکز با شهرداری:

- با توجه به این که هم مرکز پژوهش‌ها و هم شهرداری دارای فعالیت‌های مشترک پژوهشی هستند، بنابراین جهت جلوگیری از موازی‌کاری، معاونت برنامه‌ریزی و توسعه شهرداری در جلسات شورای پژوهشی مرکز و رئیس مرکز پژوهش‌ها در جلسات شورای پژوهشی آن معاونت شرکت می‌کنند.

- سازمان‌ها و معاونت‌های شهرداری موضوعاتی که نیاز به کار پژوهشی کوتاه مدت دارد را در قالب فرم اعلام طرح های کاربردی زود بازده (اینترنشیپ) به مرکز ارسال و مرکز از طریق برقراری ارتباط با دانشگاه‌ها و عقد قرارداد در خصوص موضوعات پیشنهادی و پرداخت هزینه مالی و در نهایت ارسال گزارش نهایی به معاونت یا سازمان مربوطه، بدنه شهرداری را مورد حمایت پژوهشی قرار می‌دهد.

- تعامل متقابل و همه جانبه مرکز پژوهش‌ها و شهرداری در برگزاری کنفرانس برنامه‌ریزی و مدیریت شهری

ماده 12: ارتباط مرکز با سایر مراکز پژوهشی و دانشگاه‌ها

- مرکز پژوهش‌ها با تایید هیأت امناء می‌تواند به منظور استفاده از ظرفیت علمی سایر مراکز پژوهشی و دانشگاهی در قالب تفاهم‌نامه یا عقد قراردادهای پژوهشی و طرحهای کاربردی زود بازده ( اینترنشیپ) با آن‌ها همکاری نماید.

ماده 13- آیین‌نامه‌ها، نظامنامه‌ها و دستورالعمل‌ها: مرکز پژوهش‌ها در راستای انجام وظایف خود، نظامنامه، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی را تدوین نموده است که به تصویب و تائید اعضای هیئت امنا رسیده است و در صورت نیاز به تغییر محتوای آن‌ها باید مجددا مورد تائید این اعضا قرار گیرد که متن کامل آن‌ها در پیوست این اساسنامه می‌باشد.

انجام تمامی فعالیت‌های مرکز باید منطبق با مفاد نظامنامه، آیین‌نامه و دستورالعمل‌های تدوین شده مرکز باشد.

این اساسنامه مشتمل ‌سیزده ماده و چهار تبصره می باشد.

بدیهی است این مصوبه با رعایت ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور لازم الاجراست.(2) ه 07/27

محمدکمال سرویها-نایب رییس شورای اسلامی شهر مشهد

رونوشت :

1. شهردار محترم شهر مشهد مقدس برای استحضار

2. نمایندگان محترم مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی برای استحضار

3. شورای محترم اسلامی استان خراسان رضوی برای استحضار

4. شورای محترم اسلامی شهرستان مشهد برای استحضار

5. فرمانداری محترم شهرستان مشهد برای استحضار

6. اعضای محترم شورای اسلامی شهر مشهد برای استحضار

7. کمیسیون محترم برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و امور اداری برای استحضار

8. کمیسیون محترم امور حمل و نقل و ترافیک برای استحضار

9. کمیسیون محترم امور خدمات شهری، بهداشت، سلامت و محیط زیست برای استحضار

10. کمیسیون محترم فرهنگی، اجتماعی و زیارت برای استحضار

11. کمیسیون محترم امورفنی،عمرانی و طرح ریزی شهری برای استحضار

12. کمیسیون محترم امور اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت ها برای استحضار

13. کمیسیون محترم ویژه ساماندهی حاشیه شهر و رسیدگی به مناطق کم برخوردار

14. مدیریت محترم تدوین و پیگیری مصوبات برای آگاهی

15. مدیریت محترم حوزه ریاست شورای اسلامی شهر مشهد برای آگاهی

جناب آقای دکتر سرویها شماره : 466 م/93/پ

رییس محترم شورای اسلامی شهر مشهد تاریخ : 93/4/3

موضوع : اساسنامه مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر

باسلام

ضمن آرزوی توفیق روزافزون برای جنابعالی ، عطف به مصوبه شماره 4/181/ب مورخ 1393/2/10 کمیسیون محترم برنامه ، بودجه و امور اداری ، مبنی بر مقایسه اساسنامه مرکز پژوهش ها با اساسنامه دیگر مراکز پژوهشی مشابه ، به استحضار می رساند علیرغم پیگیری های مکرر ، به دلیل عدم موافقت مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با ارائه اساسنامه ، متاسفانه امکان بررسی اساسنامه مرکز مذکور فراهم نگردید . همچنین با توجه به بررسی های صورت گرفته ، مرکز مطالعات و برنامه ریزی تهران ندارد .

به پیوست اساسنامه بازنگری شده مرکز که به تایید هیات امنا رسیده ، تقدیم حضور می گردد ، خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به طرح موضوع در صحن علنی شورای اسلامی شهر اقدام فرمایند . پیشاپیش از همکاری شما صمیمانه سپاسگزارم .

براتعلی خاکپور – رییس مرکز پژوهشهای شورای اسلامی شهر

جزییات قانون

کلمات کلیدی (موضوع عمومی)

کلمات کلیدی : اساسنامه اعضا بانک ساماندهی سرمایه گذاری قرارداد مالی محیط زیست مراکز آموزشی مرکز پژوهش ها مشارکت نماینده

حوزه های مرتبط

حوزه های مرتبط : شورا

قوانین مرتبط

چارت قوانین مرتبط

(جهت مشاهده جزئیات هر آیتم بر روی آن دابل کلیک نمائید)


گراف قوانین مرتبط

(جهت مشاهده جزئیات هر آیتم بر روی آن دابل کلیک نمائید)برگشت به لیست قوانین