تاریخ تصویب : 1396/08/09

تاریخ اجرا : 1396/08/16

عنوان : بخشنامه بودجه سال 1397 شهرداری مشهد با رویکرد اقتصاد مقاومتی

شماره مصوبه : RE-027-003


شماره مصوبه/قانون : RE-027-003

عنوان مصوبه/قانون : بخشنامه بودجه سال 1397 شهرداری مشهد با رویکرد اقتصاد مقاومتی

تاریخ تصویب : 1396/08/09

تاریخ اجرا : 1396/08/16


با استعانت از خداوند متعال تدوین لایحه بودجه سال 1397 شهرداری مشهد بر اساس الزامات اسناد بالادستی شامل سند چشم انداز 20 ساله در افق 1404 و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری و بارویکرد اقتصاد مقاومتی ، شهر هوشمند و شهرداری شهروند محور به جهت ارتقا بهره وری ، استفاده بهینه از منابع محدود و تقویت انضباط مالی آغاز گردیده است .لذا کلیه واحدهای اجرایی موظفند در چارچوب راهبردها و سیاست های مندرج در این بخشنامه نسبت به تهیه بودجه سال 1397 اقدام و بودجه پیشنهادی را منطبق بر برنامه زمانبندی ابلاغی طی شماره 115224 / 96 / 326 مورخ 14 / 6 / 96 ارائه نمایند. امید است در پرتوی عنایات حضرت و با اجرای مفاد بخشنامه به شرح ذیل، شاهد تحقق اهداف شهر و شهرداری باشیم. » علیه السلام « ثامن الائمه الف- راهبرد های اساسی حرکت در مسیر تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی با تاکید بر:

1 - اجرای طرح جامع مصوب شهر مطابق با افق برنامه ریزی شده آن از طریق رعایت اولویتهای راهبردی و توجه به زنجیره ایجاد ارزش افزوده ناشی از اجرای برنامه ها در کاربریهای انتفاعی و غیر انتفاعی شهر

2 - بهره گیری از ظرفیتهای حاصل از جلب مشارکت حداکثری شهروندان در تامین هزینه ها و اداره امور شهر جهت افزایش حس تعلق شهروندان به شهر و نظارت آنان بر عملکرد مدیریت شهری و برون سپاری فعالیتهای غیر حاکمیتی به بخش خصوصی

3 - جلب مشارکت بخش خصوصی و توسعه، تعامل و همکاری با سرمایه گذاری داخلی و خارجی دراجرای پروژه های شهری به ویژه حوزه گردشگری و معرفی ظرفیتهای اقتصادی شهر مشهد در عرصه بین المللی

4 - حاکمیت رویکرد سیستمی جامع نگر و یکپارچه به منظور مدیریت مصارف با تاکید بر اجرای سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف از طریق صرفه جویی در هزینه های عمومی و حذف هزینه های غیر ضرور و موازی و استفاده از فن آوری و انرژی های نوین و همچنین استاندارد سازی کیفی خدمات

5 - تقویت درآمدهای پایدار و قانونی با تاکید بر تنوع بخشی به ابزارهای مختلف تامین مالی

6 - اصلاح نظام مالی و بودجه ای در جهت اجرای کامل بودجه ریزی بر مبنای عملکرد ، اولویت دهی به محصولات و خدمات راهبردی و اهتمام به انضباط مالی و بودجه ای

7 - هدایت منابع به سوی اولویت های شهر و شهرداری و اولویت دادن به مناطق کمتر توسعه یافته به خصوص مناطق حاشیه شهر و تاکید بر نواحی معرفی شده اولویت دار طرح جامع مصوب

- توجه به برند سازی شهری و ایجاد بستر رقابت شهری و توجه به مزیتهای شهر مشهد در تعریف و جانمایی طرحهای کلان و پیشتاز شهری

9 - تلاش در جهت اجرای کامل برنامه عملیاتی میان مدت 1400 - 1397 با توجه به برش سال 1397 و رعایت سقف منابع بر اساس الگوی اولویت بندی فعالیتها، خدمات و پروژه ها

10 - اصلاح نظام اداری در جهت افزایش بهره وری و منطقی نمودن ساختار شهرداری با تاکید بر ساختار و سرمایه های انسانی و فیزیکی

11 - توجه به اقتصاد دانش بنیان از طریق حذف و یا کاهش وابستگی به کالاهای خارجی و حمایت از شرکت های دانش بنیان و اولویت دهی به مصرف کالاهای با کیفیت داخلی در انجام وظایف و خدمات شهرداری

ب- الزامات تحقق راهبردها

1 - تکالیف در بخش منابع:

1 - 1 -حوزه های برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی ، اداری و مالی و اقتصادی موظف هستند با همکاری واحدهای اجرایی ظرفیت کسب میزان منابع )درآمدی ، سرمایه ای ، مالی ( را مشخص تا واحدهای اجرایی ذیربط نسبت به تحقق آن اقدام نمایند به نحوی که در طول سال 1397 جمع منابع به نسبت مصوب سال 1396 ، بیست درصد افزایش یابد.

2 - 1 - حوزه اداری و مالی موظف است به گونه ای برنامه ریزی نماید که سهم درآمد های پایدار به سی و پنج درصد از کل درآمد ها افزایش یابد.

3 - 1 - حوزه اداری و مالی مکلف است به منظور تسویه بدهی ادارات دولتی از جمله آب و فاضلاب، برق ، گاز ، مخابرات و ..... نسبت به تهاتر مطالبات شهرداری از دستگاههای ذیربط در قبال دریافت خدمات و سرویس های ارائه شده توسط آنها اقدام نماید و در صورت خودداری مؤدی از پرداخت، از کلیه ابزارهای قانونی در اختیار )کمیسیون ماده 77 و ...( استفاده نماید .

4 - 1 -حوزه اقتصادی موظف است فعالیت های اقتصادی و مالی خود ) به استثناء اوراق مشارکت ( را به نحوی برنامه ریزی و ساماندهی نماید که تراز مالی این حوزه در سال 1397 بیست درصد سود را محقق نماید.

5 - 1 -کلیه سازمانها و شرکتهای تابعه موظف هستند کلیه منابع درآمدی را تحت عنوان شهرداری مشهد شناسایی و ثبت نمایند و نسبت به افزایش منابع درآمدی حاصل از ارائه خدمات به خارج از مجموعه شهرداری به گونه ای اقدام نمایند که منابع حاصل، توان جبران هزینه های خدمات ارائه شده به شهرداری مشهد را دارا باشد . چنانچه افزایش منابع درآمدی بیش از هزینه های خدمات شهرداری باشد به واحد مجری اجازه داده می شود مازاد منابع ناشی از افزایش درآمد و یا صرفه جویی هزینه ها را در هزینه عمرانی ) پروژه های عمرانی تفویضی ( مصرف نمایند.

 - 1 -حوزه اقتصادی موظف است با همکاری حوزه های بهره بردار نسبت به تهیه بستههای اقتصادی جهت سرمایه گذاران داخلی و خارجی به منظور توسعه زیرساختهای شهری اقدام نماید .

7 - 1 -حوزه اداری و مالی موظف است در راستای استفاده بهینه از منابع وجوه نقد نسبت به استقرار کامل خزانه واحد در شهرداری و سازمانها و شرکت های تابعه ظرف مدت سه ماه اقدام نماید.

2 - تکالیف در بخش مصارف:

1 - 2 -حوزه های اقتصادی و اداری ومالی موظف هستند در خصوص استفاده از ساز وکار مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات با تاکید بر قراردادهای مشارکتی طرح و اجرا اقدام نمایند .

2 - 2 - کلیه حوزه ها موظف هستند در سقف اعتبارات عمرانی ابلاغی توسط حوزه برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی نسبت به اختصاص منابع با اولویت پرداخت دیون و اجرای پروژه های نیمه تمام و در مرحله بعد نسبت به پیشنهاد پروژه های جدید بر اساس موارد ذیل اقدام نماید :

- اولویتهای اجرایی اسناد توسعه شهری وطرح جامع مصوب با اولویت پیشبرد پروژه های عمرانی مقیاس شهری و منطقه ای

- محرک توسعه نواحی عقب مانده

- مشوق فرایندهای نوسازی شهری

- جاذب سرمایه گذاری برای بخش عمومی ، دولتی و خصوصی

- همراستایی با عملیات عمرانی سایر دستگاههای ذیمدخل در توسعه شهری

3 - 2 - حوزه برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی موظف است نسبت به اعمال نتایج الگوی اولویت بندی فعالیتها، خدمات و پروژه ها در توزیع منابع آلبوم بودجه سال 1397 اقدام نماید.

4 - 2 -حوزه برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی موظف است با عنایت به سیاستهای شورای اسلامی شهر بودجه سال 1397 را به نحوی تنظیم نماید که حداقل شصت درصد از کل بودجه، اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای و حداکثر چهل درصد بودجه، اعتبارات هزینه ای و خدماتی لحاظ گردد.

5 - 2 - حوزه اقتصادی موظف است با همکاری حوزه اداری و مالی و برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی آلبوم بودجه سال 1397 اقتصادی را مبتنی بر الگوی بودجه سرمایه ای تنظیم و ارائه نماید.

جزییات قانون

کلمات کلیدی (موضوع عمومی)

کلمات کلیدی : اصلاح الگوی مصرف اوراق مشارکت بخشنامه بدهی تهاتر حاشیه شهر ساماندهی سرمایه گذاری مالی مخابرات مشارکت مطالبات منابع نظارت

چارت قوانین مرتبط

(جهت مشاهده جزئیات هر آیتم بر روی آن دابل کلیک نمائید)


گراف قوانین مرتبط

(جهت مشاهده جزئیات هر آیتم بر روی آن دابل کلیک نمائید)برگشت به لیست قوانین