تاریخ تصویب : 1390/12/21

تاریخ اجرا : 1390/12/21

عنوان : بودجه سال 1391 شهرداری مشهد-3/90/5415/ش

شماره مصوبه : 3/90/5415/ش


شماره مصوبه/قانون : 3/90/5415/ش

عنوان مصوبه/قانون : بودجه سال 1391 شهرداری مشهد-3/90/5415/ش

تاریخ تصویب : 1390/12/21

تاریخ اجرا : 1390/12/21


جناب آقای مهندس پژمان

(مصوبات شماره 3/91/463/ش- 91/2/9 و 3/91/5415/ش- 90/12/9 و 3/92/376/ش- 92/2/2مرتبط با این مصوبه است)

شهردار محترم مشهد

موضوع : بودجه سال 91 شهرداری مشهد

سلام علیکم

با احترام، لایحه شماره 21/144325 مورخ 90/10/27 شهرداری مشهد در زمینه بودجه سال 91 شهرداری مشهددر جلسه علنی مورخ 90/12/21 شورای اسلامی شهر مشهد مطرح شد و به شرح زیر به تصویب رسید.

متن مصوبه

ماده واحده : بودجه سال 91 شهرداری مشهد که از حیث درآمد و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر 34/964/419/239/000 ( سی و چهار هزار و نهصد و شصت و چهار میلیارد و چهار صد و نوزده میلیون و دویست وسی و نه هزار ) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداخت ها بالغ بر 34/964/419/239/000 ( سی و چهار هزار و نهصد و شصت و چهار میلیارد و چهار صد و نوزده میلیون و دویست و سی و نه هزار) ریال به شرح آلبوم پیوست (‌مهر شده از سوی شورای اسلامی شهر مشهد) با رعایت شرایط و تبصره های زیر به تصویب رسید. همچنین پیوست بودجه سال 1391 شهرداری مشهد که از حیث درآمد و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر 24/292/000/000/000 ( بیست و چهار هزار و دویست و نود و دو میلیارد ) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداخت ها بالغ بر 24/292/000/000/000 ( بیست و چهار هزار و دویست و نود و دو میلیارد ) ریال به شرح آلبوم پیوست ( مهر شده از سوی شورای اسلامی شهر مشهد ) با رعایت شرایط و تبصره های زیر تصویب شد.

الف درآمدها :

درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار لایحه بودجه سال 91 با رعایت شرایط زیر مورد موافقت قرارگرفت .

ردیف 102002 عوارض بر پروانه های ساختمانی - و ردیف 401002- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در بخش خصوصی ( که ماهیت اوراق دارد ) - از ضابطه 60% (جاری ) و 40% (عمرانی) خارج است و باید در فرم های توزیع هزینه های عمرانی تعدیل گردد.

تبصره 1 :‌کلیه پروژه هایی که برای‌آنها اوراق مشارکت فروخته خواهد شد ، باید به تصویب شورای اسلامی شهر مشهد برسد و شهرداری مشهد حق هزینه نمودن اعتبارات ناشی از فروش اوراق مشارکت در خارج از پروژه های مصوب را ندارد.

تبصره 2 : به شهرداری مشهد اجازه داده می شود از محل درآمدهای حاصل از سهم الشرکه شهرداری و سود حاصله در پروژه های مشارکتی در سال 1391 مبلغ 1150 میلیارد ریال جهت پروژه های زیر هزینه نماید.

1- پروژه تملک میدان بار نوغان قدیم به مبلغ 350 میلیارد ریال

2- پروژه تملک اراضی حاشیه شهر به مبلغ 500 میلیارد ریال

3- پروژه احداث پارکینگ های عمومی به مبلغ 300 میلیارد ریال

ضمناً احداث پروژه های زیر از محل درآمد های فوق دارای اولویت می باشد :‌

1- پروژه تکمیل پایانه امام رضا (ع)‌به مبلغ 20 میلیارد ریال

2- پروژه ایجاد تقاطع غیر همسطح جهت خروجی از ضلع جنوبی پایانه امام رضا (ع) به مبلغ 20 میلیارد ریال

3- پروژه احداث پایانه غرب به مبلغ 20 میلیارد ریال

4- پروژه جابجایی پایانه راه ابریشم به مبلغ 20 میلیارد ریال

سایر پروژه هایی که از محل درآمدهای موضوع این تبصره تعریف می گردد باید به تصویب شورای اسلامی شهر مشهد برسد. شهرداری مشهد مکلف است به گونه ای برنامه ریزی نماید که اعتبارات موضوع این تبصره ابتدائاً 70% در حوزه های درآمدی 4 و 5 و 30 درصد دیگر در سایر حوزه های درآمدی هزینه گردد.

تبصره 3 : هزینه کرد اوراق مشارکت در بافت فرسوده آبکوه به جز 7 پروژه سرمایه گذاری مصوب کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری، منوط به تصویب شورای اسلامی شهرمشهد است.

تبصره 4 :‌به شهرداری مشهد اجازه داده می شود تا ساختمان های احداثی از محل فروش اوراق مشارکت یا سرمایه گذاری های مشارکتی را به قیمت کارشناسی و با تصویب کمیسیون برنامه، بودجه و اموراداری شورای اسلامی شهر مشهد به فروش رساند. تصویب کمیسیون یاد شده با حق حضور و رأی همه اعضای شورای اسلامی شهرمشهد به منزله تصویب شورای اسلامی شهر مشهد است.

تبصره 5- به شهرداری مشهد اجازه داده می شود درآمدها وسایر منابع تامین اعتبار درآلبوم بودجه را بارعایت قوانین ومقررات مربوط در سال 1391وصول و در حدود وصولی درآمدها وسایر منابع تامین اعتبار درسال 1391 با رعایت قوانین و مقررات مربوط و براساس شرح عملیات و تبصره های این مصوبه هزینه نماید. وصول درآمدها و پرداخت هزینه های شرکت ها و سازمان های وابسته به شهرداری مشهد در چارچوب بودجه مصوب طبق اساسنامه ها و سایر مقررات ناظر برشرکت ها و سازمان های وابسته پس از تصویب شورای اسلامی شهر مجازخواهد بود. این مقررات مشمول شرکت نمایشگاه بین المللی مشهد و ‌مؤسسه فرهنگی شهرآرا ‌نیز می باشد.

تبصره6- به شهرداری مشهداجازه داده می شود در سال 1391 واگذاری امور مربوطه به صدور پروانه،استعلام ، بازدید و پایانکار را به بخش خصوصی (دفاتر مهندسی-شرکت ها و مؤسسات ذی صلاح)واگذار نماید. آیین نامه های اجرایی مربوط به این موارد باید به تصویب کمیسیون برنامه، بودجه و اموراداری برسد.

تبصره 7- شهرداری مشهد مکلف است مطالبات خود را از دستگاه های دولتی، نیروهای نظامی و انتظامی و آموزشی با رعایت قوانین و مقررات وصول نموده و در صورت استنکاف نسبت به پیگیری از طریق مراجع قانونی اقدام و ضمن ارائه گزارش عملکرد این موضوع در سال 1390، گزارش عملکرد این تبصره در سال 1391 را هر شش ماه یک بار به شورای اسلامی شهر ارائه گند.

تبصره 8- به شهرداری مشهد اجازه داده می شود که املاک و اموال و مستغلاتی که از بابت مطالبات خود از اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت می نماید به عنوان درآمدهای نقدی محسوب و درقبال بدهی خود به پیمانکاران یا سایر اشخاص حقیقی و حقوقی به قیمت کارشناسی روز تهاتر یا به قیمت کارشناسی روز به فروش رساند. همچنین تأکید گردید موضوع این تبصره مشمول هیچکدام از تخفیف های مربوط به پرداخت های نقدی نمی گردد.

تبصره9- به شهرداری مشهد اجازه داده می شود معادل 2 هزارم بودجه مصوب سال 1391 ( بدون در نظر گرفتن مبلغ پیوست بودجه )‌را خارج از شمول با نظر شهردارمشهد هزینه نماید.

تبصره 10- عنوان «‌سازمان گردشگری هفت حوض »‌به «‌شرکت گردشگری هفت حوض » تصحیح می گردد.

تبصره 11- بهای خدمات ساختمانی بابت پیشروی طولی و طبقه مازاد در نقاط مجاز از 1391/01/01 بر اساس ضریبی از ارزش روز املاک (‌´p ) در حوزه های درآمدی پنج گانه به شرح زیر قابل دریافت است :‌

حوزه درآمدی

5

4

3

2

1

ضریب ´p

10%

10%

20%

30%

33%

تخلفات ساختمانی یاد شده ( بدون دریافت مجوز از شهرداری ) مشمول 10% افزایش نسبت به بهای خدمات فوق خواهد بود.

ب :‌هزینه ها :‌

تبصره 12- به شهرداری مشهد اجازه داده می شود اعتبارات هزینه های جاری و عمرانی را درچارچوب بودجه مصوب به شرح زیرافزایش یا کاهش دهد:

- شهرداری مشهد می تواند مواد هزینه های جاری را کلاً به صورت کاهشی و حداکثر درچارچوب آیین نامه مالی شهرداری تغییر دهد.

- در بخش هزینه های عمرانی، تغییرات در برنامه ها مجاز نیست و از محل اعتبارات هرطرح تا 15 درصد با نظر شهردار و در سطح پروژه حداکثر تا 25 درصد با پیشنهاد شهرداری و تأیید کمیسیون ذیربط شورای اسلامی شهر مشهد می باشد. (‌درخصوص پروژه های سطح مناطق، با تأیید کمیته نظارتی مربوط) .

1-ب : اصلاحات وظیفه خدمات اداری :‌

1- ردیف 102212 (‌ماده 2 )‌سایر هزینه ها مبلغ پیشنهادی شهرداری به میزان 57/575/914/000 ریال مورد موافقت قرار نگرفت و مبلغ 41/388/086/000 ریال مصوب شد.

2- ردیف 205505 (‌ماده 5 )‌هزینه جشن، پذیرایی، سوگواری و افطاری مبلغ پیشنهادی شهرداری به میزان 7/200/000/000 ریال مورد موافقت قرارنگرفت و مبلغ 5/820/200/000 ریال مصوب شد.

3- ردیف 205506 ( ماده 5)- هزینه آموزشی کارکنان- با مبلغ پیشنهادی شهرداری به مبلغ 12/150/000/000 ریال موافقت نشد و مبلغ 6/500/000/000 ریال مصوب گردید.

4- ردیف 205508 ( ماده 5 )‌هزینه مطالعاتی و تحقیقاتی- با مبلغ پیشنهادی شهرداری به میزان 4/000/000/000 ریال موافقت نشد و با مبلغ 3/000/000/000 ریال موافقت شد.

5- ردیف 205516 (ماده 5 )‌هزینه های رفاهی کارکنان بدون تغییر باقی ماند و فقط 2 میلیارد ریال از محل ردیف مذکور به عنوان سایر- مصوب گردید.

2- ب : اصلاحات وظیفه خدمات شهری :

1- ردیف 204401 ( ماده 4 ) اجاره ساختمان- مبلغ پیشنهادی شهرداری به میزان 24/393/000/000 ریال مورد موافقت قرارنگرفت و با مبلغ 12/000/000/000 ریال موافقت گردید.

2- ردیف 205505 هزینه جشن، پذیرایی، سوگواری و افطاری مبلغ پیشنهادی شهرداری به میزان 5/310/000/000 ریال مورد موافقت قرارنگرفت و مبلغ 3/930/300/000 ریال تصویب شد.

3- ردیف 205507 ( ماده 5 ) هزینه آموزشی شهروندان- با مبلغ پیشنهادی شهرداری به میزان 68/989/000/000 ریال موافقت نشد و به میزان 51/200/000/000 ریال تصویب شد.

4- ردیف 205510 (‌ماده 5 )‌حق الجلسه ، حق الزحمه، حق المشاوره و تهیه مطالب آموزشی - مبلغ پیشنهادی شهرداری به میزان 16/300/000/000 ریال مصوب نشد و به میزان 10/000/000/000 ریال تصویب شد.

5- عنوان ردیف های 416607 و 416609 (‌ماده 16)- کمک به سایر مؤسسات و سایر کمک ها و پرداخت ها به بخش عمومی- به عناوین « کمک به سایر مؤسسات شهرداری » و « سایر کمک ها و پرداخت ها به بخش عمومی ‌شهرداری» تغییر یافت.

6- برای مجموع ردیف های مندرج در برنامه فرهنگی، هنری، اجتماعی و ورزشی مبلغ 439 میلیارد ریال مصوب شد که تخصیص آن با پیشنهاد شهرداری مشهد و تصویب کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر در چارچوب طرح ها و پروژه های همین برنامه ( مندرج در آلبوم پیوست ) صورت می گیرد.

3-ب وظیفه عمران شهری :

1- عناوین وظیفه عمران شهری مطابق بودجه سال 90 ( طبق روال گذشته )‌بر مبنای رئوس اصلی برنامه، طرح و پروژه خواهد بود.

2- هزینه کرد کلیه ردیف های مطالعاتی و هزینه کردی مربوط به پروژه های IT با تصویب شورای عالی سیاستگذاری به ریاست شهردار مشهد، که در قالب لایحه از سوی شهرداری پیشنهاد و به تصویب شورای اسلامی شهرمشهد خواهد رسید، صورت می پذیرد.

تبصره 13 فروش پارکینگ به هر عنوانی به جز در موارد هفتگانه موضوع مصوبه شماره 2/1551/ش مورخ 84/04/30 شورای اسلامی شهر مطلقاً ممنوع می باشد و شهرداری مشهد موظف است شرایط و ضوابط و تعداد پارکینگ مورد نیاز مندرج در مصوبه مورخ 3/2470/ش مورخ 86/05/30 را در سیستم یکپارچه شهرسازی اعمال نماید. برای کسر پارکینگ های مربوط به قبل از تاریخ مصوبه صدر الذکر مطابق مقررات زمان خود و با نرخ روز عمل می گردد.

تبصره 14- مبلغ 62/079/328/000 ریال از محل صرفه جویی و کاهش اعتبارات ردیف های فوق الاشاره ( وظایف خدمات اداری و شهری ) موضوع بندهای 1- ب و 2- ب این مصوبه ، به ردیف 60301003- تملک پارکینگ های عمومی سطح شهر اضافه شد.شهرداری موظف است درآمدهای مندرج در ردیف 201002 را منحصراً برای تملک عرصه و احداث پارکینگ های عمومی هزینه نماید و این تعدیل اعتبار را در برنامه ترافیک شهری، طرح فعالیت امور پارکینگ های عمومی، پروژه احداث پارکینگ های عمومی اعمال و به تصویب کمیسیون امور حمل و نقل و ترافیک برساند.

تبصره 15 : نظر به شرایط اقتصادی و ضرورت توسعه مشارکت های کلان اقتصادی، شهرداری مشهد مجاز است جهت توجیه دار بودن پروژه های سرمایه گذاری مشارکتی از لحاظ اقتصادی نسبت به تعدیل حقوق خود به گونه ای عمل نماید که راندمان اقتصادی پروژه های مذکور حداقل به سطح ارقام مندرج در زیر برسد.

1- برای حوزه های 1 و 2 درآمدی حداقل IRR به میزان 30%

2- برای حوزه 3 درآمدی حداقل IRR میزان 35%

3- برای حوزه های 4 و 5 درآمدی حداقل IRR به میزان 40%

گزارش توجیه اقتصادی پروژه های مورد نظر این تبصره باید به تصویب کمیسیون های مشارکت های کلان اقتصادی و برنامه، بودجه و اموراداری شورای اسلامی شهر برسد.

تبصره 16 : با در نظر گرفتن تراز صفر طرح تفصیلی منطقه ثامن و اینکه سیاست شورای اسلامی شهر هم چنان اعمال روش های تشویقی برای تسهیل در اجرای طرح نوسازی و بهسازی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی بر اساس تراز صفر بوده و فرمول و روش محاسباتی شهرداری منطقه ثامن بر این مبنا مورد تأیید شورای اسلامی شهر می باشد و با توجه به شرایط اقتصادی و به منظور رونق بخشی به ساخت و ساز در این منطقه، شهرداری مشهد مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تصویب بودجه سال 1391 نسبت به ارائه لایحه ای که در برگیرنده سیاست های تشویقی برای پروژه های سرمایه گذاری دخالت مستقیم و توجیه پذیر شدن آن ها باشد را به شورای اسلامی شهر ارائه نماید.

تبصره 17 : وصول هر نوع وجهی از مردم باید مستند به قانون یا مصوبه شورای اسلامی شهر باشد، اخذ هر نوع وجهی اعم از نقدی یا غیر نقدی خارج از روال مذکور، غیر قانونی بوده و مستوجب پیگیری است.

تبصره 18 :‌شهرداری مشهد مکلف است طی جداولی که به تأیید مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر می رسد گزارش عملکرد اوراق مشارکتی و صکوک منتشره در شهرداری را به تفکیک هر مورد به صورت هر سه ماه یکبار به کمیسیون برنامه، بودجه و اموراداری ارائه نماید.

تبصره 19 :‌شهرداری مشهد موظف است گزارش ماهانه پروژه های مشارکتی که به تصویب شورای اسلامی شهر مشهد رسیده است را به کمیسیون مشارکت های کلان اقتصادی ارائه نماید.

تبصره 20 :‌شهرداری مشهد باید به صورت ماهانه گزارش درآمدهای محقق شده و جدول تخصیص آن ها را به کمیسیون برنامه، بودجه و اموراداری ارائه کند.

تبصره 21 : شهرداری مشهد موظف است مطالعات اقتصادی به روز شده کلیه پروژه های اوراق مشارکت و عملکرد آن ها را حداکثر در مدت 3 ماه از تاریخ تصویب بودجه سال 1391 به کمیسیون های برنامه، بودجه و اموراداری و مشارکت های کلان اقتصادی شورای اسلامی شهر ارائه نماید.

تبصره 22 : هزینه کرد کلیه ردیف های مطالعاتی حوزه های مختلف شهرداری در سال 1391 باید به تصویب کمیسیون ذیربط شورای اسلامی شهر مشهد برسد.

تبصره 23 :‌معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد مکلف است برنامه ریزی لازم برای برنامه های ویژه دهه امامت و ولایت (عید غدیر) دهه مهدویت (‌نیمه شعبان) و استقبال از بهار و همچنین دهه مبارک فجر، دهه کرامت و هفته دفاع مقدس ( ردیف 803030002 گرافیک و فضاسازی هنری شهر در مناسب ها )‌را انجام دهد.

تبصره 24 :‌ردیف 8020200 - مشارکت در ایجاد و تجهیز مراکز اجتماعی و مساجد- مبلغ 20 میلیارد ریال مصوب گردید و برای جبران این افزایش، مبلغ 2/200/000/000 ریال از ردیف 802010001 توسعه و تکمیل مراکز اجتماعی و مبلغ 1/000/000/000 ریال از ردیف 802020001 تعمیر و تجهیز مراکز اجتماعی و سلامت سطح مناطق کاهش یافت. هزینه کرد اعتبار این ردیف پس از ارائه لایحه از سوی شهرداری یا طرح از سوی اعضای محترم شورای اسلامی شهر مشهد تا مبلغ 500 میلیون ریال با تصویب کمیسیون فرهنگی و اجتماعی و بیش از مبلغ 500 میلیون ریال با تصویب شورای اسلامی شهر صورت می پذیرد.

تبصره 25 : اولویت تخصیص اعتبار هزینه کرد ردیف 13010300- بازپیرایی و تجهیز پارک های محلی منطقه ای در همه مناطق شهرداری باید پس از تصویب کمیته نظارتی شورای اسلامی شهر مشهد صورت پذیرد.

تبصره 26 : برای اجرایی شدن مصوبه شماره 3/90/3541/ش مورخ 90/08/18 شورای اسلامی شهر با عنوان اختصاص بوستان باباقدرت به بوستان ویژه بانوان، مبلغ 8 میلیارد ریال اعتبار از محل کسر از ردیف های زیر و انتقال به ردیف جدید با عنوان «‌احداث بوستان ویژه بانوان »‌تخصیص یابد.

- کسر مبلغ 3 میلیارد ریال از زیر پروژه ردیف 1301010003 با عنوان تملک پارک محلی باغو .

- کسر مبلغ 2 میلیارد ریال از زیر پروژه ردیف 1301010003 با عنوان تملک پارک محلی خزایی.

- کسر مبلغ 1 میلیارد ریال از زیر پروژه ردیف 1301010012 با عنوان تملک الباقی اراضی 14 هکتاری سجادیه 30.

- کسر مبلغ 2 میلیارد ریال از زیر پروژه ردیف 1301010013 با عنوان تملک پارک بخارایی.

بدیهی است این مصوبه با رعایت ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور لازم الاجراست.

عباس شیرمحمدی - رییس شورای اسلامی شهرمشهد

رونوشت :

1. نمایندگان محترم مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی برای استحضار

2. شورای محترم اسلامی استان خراسان رضوی برای استحضار

3. فرمانداری محترم شهرستان مشهد برای استحضار به همراه آلبوم پیوست

4. اعضای محترم شورای اسلامی شهر مشهد برای استحضار

5. کمیسیون های محترم تخصصی شورای اسلامی شهر مشهد برای استحضار

6. مدیریت محترم حوزه ریاست شورای اسلامی شهر برای آگاهی

7. مدیریت محترم حسابرسی برای آگاهی و اقدام

8. مدیریت محترم نظارت عالیه و ارزیابی برای آگاهی

9. اداره محترم نظارت و پیگیری اجرای مصوبات برای آگاهی

10. اداره کل محترم بازرسی استان خراسان رضوی برای استحضار

جزییات قانون

کلمات کلیدی (موضوع عمومی)

کلمات کلیدی : اجاره احداث اساسنامه اوراق مشارکت بافت فرسوده بدهی بهای خدمات بوستان تخصیص اعتبار تخفیف تفکیک تقاطع تهاتر حاشیه شهر حرم حوزه های درآمدی خدمات شهری ساخت و ساز سرمایه گذاری شهرآرا عوارض فرهنگی و اجتماعی قیمت مالی مشارکت مطالبات منابع نظارت واگذاری پارک پارکینگ پایانکار کمیته نظارتی

حوزه های مرتبط

حوزه های مرتبط : گروه بودجه مدیریت اجرایی پروژه نوسازی بافت فرسوده آبکوه مدیریت املاک مدیریت گردشگری و امور زایرین سازمان حمل و نقل و ترافیک مدیریت اجرایی پروژه میدان شهدا سازمان پارک ها و فضای سبز شورا اداره بورس واعتبارات اداره جذب مشارکت ها و سرمایه گذاری اداره رسانه نظارت بر ضوابط و مقررات شهرسازی گروه نظارت بر عملکرد مهندسین ناظر و دفاتر فنی و مهندسی اداره وصول مطالبات و جذب درآمدهای عمومی ودبیر کمیسیون ماده 8 نوسازی اداره حسابداری اداره شناسایی وتشخیص منابع درآمدی

قوانین مرتبط

چارت قوانین مرتبط

(جهت مشاهده جزئیات هر آیتم بر روی آن دابل کلیک نمائید)


گراف قوانین مرتبط

(جهت مشاهده جزئیات هر آیتم بر روی آن دابل کلیک نمائید)برگشت به لیست قوانین