پایگاه جامع مصوبات و قوانین شهرداری مشهد

تاریخ تصویب : 1390/12/21

تاریخ اجرا : 1390/12/21

عنوان : بودجه سال 1391 شهرداری مشهد-3/90/5415/ش

شماره مصوبه : 3/90/5415/ش


شماره مصوبه/قانون : 3/90/5415/ش

عنوان مصوبه/قانون : بودجه سال 1391 شهرداری مشهد-3/90/5415/ش

تاریخ تصویب : 1390/12/21

تاریخ اجرا : 1390/12/21


جناب آقای مهندس پژمان

(مصوبات شماره 3/91/463/ش- 91/2/9 و 3/91/5415/ش- 90/12/9 و 3/92/376/ش- 92/2/2مرتبط با اين مصوبه است)

شهردار محترم مشهد

موضوع : بودجه سال 91 شهرداري مشهد

سلام عليكم

با احترام، لايحه شماره 21/144325 مورخ 90/10/27 شهرداري مشهد در زمينه بودجه سال 91 شهرداري مشهددر جلسه علني مورخ 90/12/21 شوراي اسلامي شهر مشهد مطرح شد و به شرح زير به تصويب رسيد.

متن مصوبه

ماده واحده : بودجه سال 91 شهرداري مشهد كه از حيث درآمد و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر 34/964/419/239/000 ( سي و چهار هزار و نهصد و شصت و چهار ميليارد و چهار صد و نوزده ميليون و دويست وسي و نه هزار ) ريال و از حيث هزينه ها و ساير پرداخت ها بالغ بر 34/964/419/239/000 ( سي و چهار هزار و نهصد و شصت و چهار ميليارد و چهار صد و نوزده ميليون و دويست و سي و نه هزار) ريال به شرح آلبوم پيوست (‌مهر شده از سوي شوراي اسلامي شهر مشهد) با رعايت شرايط و تبصره هاي زير به تصويب رسيد. همچنين پيوست بودجه سال 1391 شهرداري مشهد كه از حيث درآمد و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر 24/292/000/000/000 ( بيست و چهار هزار و دويست و نود و دو ميليارد ) ريال و از حيث هزينه ها و ساير پرداخت ها بالغ بر 24/292/000/000/000 ( بيست و چهار هزار و دويست و نود و دو ميليارد ) ريال به شرح آلبوم پيوست ( مهر شده از سوي شوراي اسلامي شهر مشهد ) با رعايت شرايط و تبصره هاي زير تصويب شد.

الف درآمدها :

درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار لايحه بودجه سال 91 با رعايت شرايط زير مورد موافقت قرارگرفت .

رديف 102002 عوارض بر پروانه هاي ساختماني - و رديف 401002- درآمد حاصل از سرمايه گذاري در بخش خصوصي ( كه ماهيت اوراق دارد ) - از ضابطه 60% (جاري ) و 40% (عمراني) خارج است و بايد در فرم هاي توزيع هزينه هاي عمراني تعديل گردد.

تبصره 1 :‌كليه پروژه هايي كه براي‌آنها اوراق مشاركت فروخته خواهد شد ، بايد به تصويب شوراي اسلامي شهر مشهد برسد و شهرداري مشهد حق هزينه نمودن اعتبارات ناشي از فروش اوراق مشاركت در خارج از پروژه هاي مصوب را ندارد.

تبصره 2 : به شهرداري مشهد اجازه داده مي شود از محل درآمدهاي حاصل از سهم الشركه شهرداري و سود حاصله در پروژه هاي مشاركتي در سال 1391 مبلغ 1150 ميليارد ريال جهت پروژه هاي زير هزينه نمايد.

1- پروژه تملك ميدان بار نوغان قديم به مبلغ 350 ميليارد ريال

2- پروژه تملك اراضي حاشيه شهر به مبلغ 500 ميليارد ريال

3- پروژه احداث پاركينگ هاي عمومي به مبلغ 300 ميليارد ريال

ضمناً احداث پروژه هاي زير از محل درآمد هاي فوق داراي اولويت مي باشد :‌

1- پروژه تكميل پايانه امام رضا (ع)‌به مبلغ 20 ميليارد ريال

2- پروژه ايجاد تقاطع غير همسطح جهت خروجي از ضلع جنوبي پايانه امام رضا (ع) به مبلغ 20 ميليارد ريال

3- پروژه احداث پايانه غرب به مبلغ 20 ميليارد ريال

4- پروژه جابجايي پايانه راه ابريشم به مبلغ 20 ميليارد ريال

ساير پروژه هايي كه از محل درآمدهاي موضوع اين تبصره تعريف مي گردد بايد به تصويب شوراي اسلامي شهر مشهد برسد. شهرداري مشهد مكلف است به گونه اي برنامه ريزي نمايد كه اعتبارات موضوع اين تبصره ابتدائاً 70% در حوزه هاي درآمدي 4 و 5 و 30 درصد ديگر در ساير حوزه هاي درآمدي هزينه گردد.

تبصره 3 : هزينه كرد اوراق مشاركت در بافت فرسوده آبكوه به جز 7 پروژه سرمايه گذاري مصوب كميسيون ماده پنج شوراي عالي شهرسازي و معماري، منوط به تصويب شوراي اسلامي شهرمشهد است.

تبصره 4 :‌به شهرداري مشهد اجازه داده مي شود تا ساختمان هاي احداثي از محل فروش اوراق مشاركت يا سرمايه گذاري هاي مشاركتي را به قيمت كارشناسي و با تصويب كميسيون برنامه، بودجه و اموراداري شوراي اسلامي شهر مشهد به فروش رساند. تصويب كميسيون ياد شده با حق حضور و رأي همه اعضاي شوراي اسلامي شهرمشهد به منزله تصويب شوراي اسلامي شهر مشهد است.

تبصره 5- به شهرداري مشهد اجازه داده مي شود درآمدها وساير منابع تامين اعتبار درآلبوم بودجه را بارعايت قوانين ومقررات مربوط در سال 1391وصول و در حدود وصولي درآمدها وساير منابع تامين اعتبار درسال 1391 با رعايت قوانين و مقررات مربوط و براساس شرح عمليات و تبصره هاي اين مصوبه هزينه نمايد. وصول درآمدها و پرداخت هزينه هاي شركت ها و سازمان هاي وابسته به شهرداري مشهد در چارچوب بودجه مصوب طبق اساسنامه ها و ساير مقررات ناظر برشركت ها و سازمان هاي وابسته پس از تصويب شوراي اسلامي شهر مجازخواهد بود. اين مقررات مشمول شركت نمايشگاه بين المللي مشهد و ‌مؤسسه فرهنگي شهرآرا ‌نيز مي باشد.

تبصره6- به شهرداري مشهداجازه داده مي شود در سال 1391 واگذاري امور مربوطه به صدور پروانه،استعلام ، بازديد و پايانكار را به بخش خصوصي (دفاتر مهندسي-شركت ها و مؤسسات ذي صلاح)واگذار نمايد. آيين نامه هاي اجرايي مربوط به اين موارد بايد به تصويب كميسيون برنامه، بودجه و اموراداري برسد.

تبصره 7- شهرداري مشهد مكلف است مطالبات خود را از دستگاه هاي دولتي، نيروهاي نظامي و انتظامي و آموزشي با رعايت قوانين و مقررات وصول نموده و در صورت استنکاف نسبت به پیگیری از طريق مراجع قانوني اقدام و ضمن ارائه گزارش عملكرد اين موضوع در سال 1390، گزارش عملكرد اين تبصره در سال 1391 را هر شش ماه يك بار به شوراي اسلامي شهر ارائه گند.

تبصره 8- به شهرداری مشهد اجازه داده می شود که املاک و اموال و مستغلاتی که از بابت مطالبات خود از اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت می نماید به عنوان درآمدهای نقدی محسوب و درقبال بدهی خود به پیمانکاران یا سایر اشخاص حقیقی و حقوقی به قيمت كارشناسي روز تهاتر یا به قیمت کارشناسی روز به فروش رساند. همچنين تأكيد گرديد موضوع اين تبصره مشمول هيچكدام از تخفيف هاي مربوط به پرداخت هاي نقدي نمي گردد.

تبصره9- به شهرداری مشهد اجازه داده می شود معادل 2 هزارم بودجه مصوب سال 1391 ( بدون در نظر گرفتن مبلغ پيوست بودجه )‌را خارج از شمول با نظر شهردارمشهد هزینه نماید.

تبصره 10- عنوان «‌سازمان گردشگري هفت حوض »‌به «‌شركت گردشگري هفت حوض » تصحيح مي گردد.

تبصره 11- بهاي خدمات ساختماني بابت پيشروي طولي و طبقه مازاد در نقاط مجاز از 1391/01/01 بر اساس ضريبي از ارزش روز املاك (‌´p ) در حوزه هاي درآمدي پنج گانه به شرح زير قابل دريافت است :‌

حوزه درآمدي

5

4

3

2

1

ضريب ´p

10%

10%

20%

30%

33%

تخلفات ساختماني ياد شده ( بدون دريافت مجوز از شهرداري ) مشمول 10% افزايش نسبت به بهاي خدمات فوق خواهد بود.

ب :‌هزينه ها :‌

تبصره 12- به شهرداري مشهد اجازه داده مي شود اعتبارات هزينه هاي جاري و عمراني را درچارچوب بودجه مصوب به شرح زيرافزايش يا كاهش دهد:

- شهرداري مشهد مي تواند مواد هزينه هاي جاري را كلاً به صورت كاهشي و حداكثر درچارچوب آيين نامه مالي شهرداري تغيير دهد.

- در بخش هزينه هاي عمراني، تغييرات در برنامه ها مجاز نيست و از محل اعتبارات هرطرح تا 15 درصد با نظر شهردار و در سطح پروژه حداكثر تا 25 درصد با پيشنهاد شهرداري و تأييد كميسيون ذيربط شوراي اسلامي شهر مشهد مي باشد. (‌درخصوص پروژه هاي سطح مناطق، با تأييد كميته نظارتي مربوط) .

1-ب : اصلاحات وظيفه خدمات اداري :‌

1- رديف 102212 (‌ماده 2 )‌ساير هزينه ها مبلغ پيشنهادي شهرداري به ميزان 57/575/914/000 ريال مورد موافقت قرار نگرفت و مبلغ 41/388/086/000 ريال مصوب شد.

2- رديف 205505 (‌ماده 5 )‌هزينه جشن، پذيرايي، سوگواري و افطاري مبلغ پيشنهادي شهرداري به ميزان 7/200/000/000 ريال مورد موافقت قرارنگرفت و مبلغ 5/820/200/000 ريال مصوب شد.

3- رديف 205506 ( ماده 5)- هزينه آموزشي كاركنان- با مبلغ پيشنهادي شهرداري به مبلغ 12/150/000/000 ريال موافقت نشد و مبلغ 6/500/000/000 ريال مصوب گرديد.

4- رديف 205508 ( ماده 5 )‌هزينه مطالعاتي و تحقيقاتي- با مبلغ پيشنهادي شهرداري به ميزان 4/000/000/000 ريال موافقت نشد و با مبلغ 3/000/000/000 ريال موافقت شد.

5- رديف 205516 (ماده 5 )‌هزينه هاي رفاهي كاركنان بدون تغيير باقي ماند و فقط 2 ميليارد ريال از محل رديف مذكور به عنوان ساير- مصوب گرديد.

2- ب : اصلاحات وظيفه خدمات شهري :

1- رديف 204401 ( ماده 4 ) اجاره ساختمان- مبلغ پيشنهادي شهرداري به ميزان 24/393/000/000 ريال مورد موافقت قرارنگرفت و با مبلغ 12/000/000/000 ريال موافقت گرديد.

2- رديف 205505 هزينه جشن، پذيرايي، سوگواري و افطاري مبلغ پيشنهادي شهرداري به ميزان 5/310/000/000 ريال مورد موافقت قرارنگرفت و مبلغ 3/930/300/000 ريال تصويب شد.

3- رديف 205507 ( ماده 5 ) هزينه آموزشي شهروندان- با مبلغ پيشنهادي شهرداري به ميزان 68/989/000/000 ريال موافقت نشد و به ميزان 51/200/000/000 ريال تصويب شد.

4- رديف 205510 (‌ماده 5 )‌حق الجلسه ، حق الزحمه، حق المشاوره و تهيه مطالب آموزشي - مبلغ پيشنهادي شهرداري به ميزان 16/300/000/000 ريال مصوب نشد و به ميزان 10/000/000/000 ريال تصويب شد.

5- عنوان رديف هاي 416607 و 416609 (‌ماده 16)- كمك به ساير مؤسسات و ساير كمك ها و پرداخت ها به بخش عمومي- به عناوين « كمك به ساير مؤسسات شهرداري » و « ساير كمك ها و پرداخت ها به بخش عمومي ‌شهرداري» تغيير يافت.

6- براي مجموع رديف هاي مندرج در برنامه فرهنگي، هنري، اجتماعي و ورزشي مبلغ 439 ميليارد ريال مصوب شد كه تخصيص آن با پيشنهاد شهرداري مشهد و تصويب كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي اسلامي شهر در چارچوب طرح ها و پروژه هاي همين برنامه ( مندرج در آلبوم پيوست ) صورت مي گيرد.

3-ب وظيفه عمران شهري :

1- عناوين وظيفه عمران شهري مطابق بودجه سال 90 ( طبق روال گذشته )‌بر مبناي رئوس اصلي برنامه، طرح و پروژه خواهد بود.

2- هزينه كرد كليه رديف هاي مطالعاتي و هزينه كردي مربوط به پروژه هاي IT با تصويب شوراي عالي سياستگذاري به رياست شهردار مشهد، كه در قالب لايحه از سوي شهرداري پيشنهاد و به تصويب شوراي اسلامي شهرمشهد خواهد رسيد، صورت مي پذيرد.

تبصره 13 فروش پاركينگ به هر عنواني به جز در موارد هفتگانه موضوع مصوبه شماره 2/1551/ش مورخ 84/04/30 شوراي اسلامي شهر مطلقاً ممنوع مي باشد و شهرداري مشهد موظف است شرايط و ضوابط و تعداد پاركينگ مورد نياز مندرج در مصوبه مورخ 3/2470/ش مورخ 86/05/30 را در سيستم يكپارچه شهرسازي اعمال نمايد. براي كسر پاركينگ هاي مربوط به قبل از تاريخ مصوبه صدر الذكر مطابق مقررات زمان خود و با نرخ روز عمل مي گردد.

تبصره 14- مبلغ 62/079/328/000 ريال از محل صرفه جويي و كاهش اعتبارات رديف هاي فوق الاشاره ( وظايف خدمات اداري و شهري ) موضوع بندهاي 1- ب و 2- ب اين مصوبه ، به رديف 60301003- تملك پاركينگ هاي عمومي سطح شهر اضافه شد.شهرداري موظف است درآمدهاي مندرج در رديف 201002 را منحصراً براي تملك عرصه و احداث پاركينگ هاي عمومي هزينه نمايد و اين تعديل اعتبار را در برنامه ترافيك شهري، طرح فعاليت امور پاركينگ هاي عمومي، پروژه احداث پاركينگ هاي عمومي اعمال و به تصويب كميسيون امور حمل و نقل و ترافيك برساند.

تبصره 15 : نظر به شرايط اقتصادي و ضرورت توسعه مشاركت هاي كلان اقتصادي، شهرداري مشهد مجاز است جهت توجيه دار بودن پروژه هاي سرمايه گذاري مشاركتي از لحاظ اقتصادي نسبت به تعديل حقوق خود به گونه اي عمل نمايد كه راندمان اقتصادي پروژه هاي مذكور حداقل به سطح ارقام مندرج در زير برسد.

1- براي حوزه هاي 1 و 2 درآمدي حداقل IRR به ميزان 30%

2- براي حوزه 3 درآمدي حداقل IRR ميزان 35%

3- براي حوزه هاي 4 و 5 درآمدي حداقل IRR به ميزان 40%

گزارش توجيه اقتصادي پروژه هاي مورد نظر اين تبصره بايد به تصويب كميسيون هاي مشاركت هاي كلان اقتصادي و برنامه، بودجه و اموراداري شوراي اسلامي شهر برسد.

تبصره 16 : با در نظر گرفتن تراز صفر طرح تفصيلي منطقه ثامن و اينكه سياست شوراي اسلامي شهر هم چنان اعمال روش هاي تشويقي براي تسهيل در اجراي طرح نوسازي و بهسازي بافت پيرامون حرم مطهر رضوي بر اساس تراز صفر بوده و فرمول و روش محاسباتي شهرداري منطقه ثامن بر اين مبنا مورد تأييد شوراي اسلامي شهر مي باشد و با توجه به شرايط اقتصادي و به منظور رونق بخشي به ساخت و ساز در اين منطقه، شهرداري مشهد مكلف است حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ تصويب بودجه سال 1391 نسبت به ارائه لايحه اي كه در برگيرنده سياست هاي تشويقي براي پروژه هاي سرمايه گذاري دخالت مستقيم و توجيه پذير شدن آن ها باشد را به شوراي اسلامي شهر ارائه نمايد.

تبصره 17 : وصول هر نوع وجهي از مردم بايد مستند به قانون يا مصوبه شوراي اسلامي شهر باشد، اخذ هر نوع وجهي اعم از نقدي يا غير نقدي خارج از روال مذكور، غير قانوني بوده و مستوجب پيگيري است.

تبصره 18 :‌شهرداري مشهد مكلف است طي جداولي كه به تأييد مركز پژوهش هاي شوراي اسلامي شهر مي رسد گزارش عملكرد اوراق مشاركتي و صكوك منتشره در شهرداري را به تفكيك هر مورد به صورت هر سه ماه يكبار به كميسيون برنامه، بودجه و اموراداري ارائه نمايد.

تبصره 19 :‌شهرداري مشهد موظف است گزارش ماهانه پروژه هاي مشاركتي كه به تصويب شوراي اسلامي شهر مشهد رسيده است را به كميسيون مشاركت هاي كلان اقتصادي ارائه نمايد.

تبصره 20 :‌شهرداري مشهد بايد به صورت ماهانه گزارش درآمدهاي محقق شده و جدول تخصيص آن ها را به كميسيون برنامه، بودجه و اموراداري ارائه كند.

تبصره 21 : شهرداري مشهد موظف است مطالعات اقتصادي به روز شده كليه پروژه هاي اوراق مشاركت و عملكرد آن ها را حداكثر در مدت 3 ماه از تاريخ تصويب بودجه سال 1391 به كميسيون هاي برنامه، بودجه و اموراداري و مشاركت هاي كلان اقتصادي شوراي اسلامي شهر ارائه نمايد.

تبصره 22 : هزينه كرد كليه رديف هاي مطالعاتي حوزه هاي مختلف شهرداري در سال 1391 بايد به تصويب كميسيون ذيربط شوراي اسلامي شهر مشهد برسد.

تبصره 23 :‌معاونت فرهنگي و اجتماعي شهرداري مشهد مكلف است برنامه ريزي لازم براي برنامه هاي ويژه دهه امامت و ولايت (عيد غدير) دهه مهدويت (‌نيمه شعبان) و استقبال از بهار و همچنين دهه مبارك فجر، دهه كرامت و هفته دفاع مقدس ( رديف 803030002 گرافيك و فضاسازي هنري شهر در مناسب ها )‌را انجام دهد.

تبصره 24 :‌رديف 8020200 - مشاركت در ايجاد و تجهيز مراكز اجتماعي و مساجد- مبلغ 20 ميليارد ريال مصوب گرديد و براي جبران اين افزايش، مبلغ 2/200/000/000 ريال از رديف 802010001 توسعه و تكميل مراكز اجتماعي و مبلغ 1/000/000/000 ريال از رديف 802020001 تعمير و تجهيز مراكز اجتماعي و سلامت سطح مناطق كاهش يافت. هزينه كرد اعتبار اين رديف پس از ارائه لايحه از سوي شهرداري يا طرح از سوي اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر مشهد تا مبلغ 500 ميليون ريال با تصويب كميسيون فرهنگي و اجتماعي و بيش از مبلغ 500 ميليون ريال با تصويب شوراي اسلامي شهر صورت مي پذيرد.

تبصره 25 : اولويت تخصيص اعتبار هزينه كرد رديف 13010300- بازپيرايي و تجهيز پارك هاي محلي منطقه اي در همه مناطق شهرداري بايد پس از تصويب كميته نظارتي شوراي اسلامي شهر مشهد صورت پذيرد.

تبصره 26 : براي اجرايي شدن مصوبه شماره 3/90/3541/ش مورخ 90/08/18 شوراي اسلامي شهر با عنوان اختصاص بوستان باباقدرت به بوستان ويژه بانوان، مبلغ 8 ميليارد ريال اعتبار از محل كسر از رديف هاي زير و انتقال به رديف جديد با عنوان «‌احداث بوستان ويژه بانوان »‌تخصيص يابد.

- كسر مبلغ 3 ميليارد ريال از زير پروژه رديف 1301010003 با عنوان تملك پارك محلي باغو .

- كسر مبلغ 2 ميليارد ريال از زير پروژه رديف 1301010003 با عنوان تملك پارك محلي خزايي.

- كسر مبلغ 1 ميليارد ريال از زير پروژه رديف 1301010012 با عنوان تملك الباقي اراضي 14 هكتاري سجاديه 30.

- كسر مبلغ 2 ميليارد ريال از زير پروژه رديف 1301010013 با عنوان تملك پارك بخارايي.

بديهي است اين مصوبه با رعايت ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور لازم الاجراست.

عباس شیرمحمدی - رییس شوراي اسلامي شهرمشهد

رونوشت :

1. نمايندگان محترم مردم مشهد و كلات در مجلس شوراي اسلامي برای استحضار

2. شوراي محترم اسلامي استان خراسان رضوی برای استحضار

3. فرمانداري محترم شهرستان مشهد برای استحضار به همراه آلبوم پيوست

4. اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر مشهد برای استحضار

5. كميسيون هاي محترم تخصصي شوراي اسلامي شهر مشهد برای استحضار

6. مديريت محترم حوزه رياست شوراي اسلامي شهر براي آگاهي

7. مدیریت محترم حسابرسی برای آگاهی و اقدام

8. مدیریت محترم نظارت عالیه و ارزیابی برای آگاهی

9. اداره محترم نظارت و پيگيري اجراي مصوبات برای آگاهی

10. اداره كل محترم بازرسي استان خراسان رضوي براي استحضار

کلمات کلیدی (موضوع عمومی)

کلمات کلیدی : اعتبار املاک بودجه تهاتر عوارض مطالبات پروانه

حوزه های مرتبط

حوزه های مرتبط : معاونت فرهنگی و اجتماعی معاونت فرهنگی و اجتماعی شورا اداره بورس واعتبارات اداره جذب مشارکت ها و سرمایه گذاری اداره بورس واعتبارات اداره رسانه نظارت بر ضوابط و مقررات شهرسازی گروه نظارت بر عملکرد مهندسین ناظر و دفاتر فنی و مهندسی اداره وصول مطالبات و جذب درآمدهای عمومی ودبیر کمیسیون ماده 8 نوسازی اداره حسابداری گروه بودجه اداره شناسایی وتشخیص منابع درآمدی گروه بودجه نظارت بر ضوابط و مقررات شهرسازی اداره جذب مشارکت ها و سرمایه گذاری اداره شناسایی وتشخیص منابع درآمدی اداره بورس واعتبارات اداره جذب مشارکت ها و سرمایه گذاری اداره جذب مشارکت ها و سرمایه گذاری اداره بورس واعتبارات گروه بودجه گروه بودجه مدیریت اجرایی پروژه نوسازی بافت فرسوده آبکوه مدیریت املاک مدیریت گردشگری و امور زایرین سازمان حمل و نقل و ترافیک مدیریت اجرایی پروژه میدان شهدا مدیریت امور مالی سازمان پارک ها و فضای سبز سازمان پارک ها و فضای سبز

قوانین مرتبط

چارت قوانین مرتبط

(جهت مشاهده جزئیات هر آیتم بر روی آن دابل کلیک نمائید)


گراف قوانین مرتبط

(جهت مشاهده جزئیات هر آیتم بر روی آن دابل کلیک نمائید)برگشت به لیست قوانین