تاریخ تصویب : 1369/08/15

تاریخ اجرا : 1369/08/15

عنوان : رأی در مورد صدور پروانه ساختمانی در زمینهای مزروعی

شماره مصوبه : 181


شماره مصوبه/قانون : 181

عنوان مصوبه/قانون : رأی در مورد صدور پروانه ساختمانی در زمینهای مزروعی

تاریخ تصویب : 1369/08/15

تاریخ اجرا : 1369/08/15


رأی در مورد صدور پروانه ساختمانی در زمینهای مزروعی

شماره دادنامه : 181                                         تاریخ :1369/8/15                    کلاسه پرونده 59/69

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

‌شاکی: شهرداری قم

‌موضوع شکایت: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه هفتم با شعب ششم و چهارده و شانزدهم در خصوص صدور پروانه ساختمانی در زمینهای مزروعی

‌مقدمه :

شعبه هفتم دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 676/68/7 به شرح دادنامه شماره 122/69 مورخ 1369/3/19 در خصوص شکایت آقای شیخ‌اصغر هدایتی فرزند عباس به طرفیت: شهرداری قم و به موضوع شکایت و خواسته: الزام شهرداری قم نسبت به صدور پروانه حکم به ورود شکایت‌شاکی و این که شهرداری قم مکلف است نظیر پلاکهای تفکیک شده به پلاک متعلق به شاکی نیز پروانه صادر نماید، صادر نموده و شعبه ششم دیوان به‌شرح دادنامه شماره 204مورخ 1369/3/9 در پرونده کلاسه 6/69/83 موضوع شکایت خانم ملیحه گلچی به طرفیت: شهرداری قم و به موضوع شکایت و‌خواسته: الزام خوانده به صدور پروانه و شعبه چهاردهم دیوان به شرح دادنامه شماره468مورخ 1368/6/15 در پرونده کلاسه 196/67/14 موضوع شکایت‌آقای حسین شفیعی به طرفیت: شهرداری قم و به موضوع شکایت و خواسته: الزام شهرداری به صدور پروانه احداث ساختمان و شعبه شانزدهم دیوان‌به شرح دادنامه شماره 419 مورخ 1368/10/25 در پرونده کلاسه 1389/68/16موضوع شکایت آقای محمدحسین یزدان‌پناه به طرفیت: شهرداری قم و به‌موضوع شکایت و خواسته: صدور پروانه ساختمانی و عادی شکات را وارد ندانسته و حکم به رد شکایت آنان صادر نموده‌اند از طرف شهرداری قم به‌شرح نامه ثبت شده به شماره 5092 مورخ1369/6/5دفتر اندیکاتور دبیرخانه دیوان عدالت اداری اعلام تعارض آراء فوق‌الذکر شده و هیأت عمومی دیوان‌عدالت اداری در تاریخ 1369/8/15به ریاست حضرت آیت‌الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با شرکت و حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس‌از بحث و بررسی و انجام مشاوره و پذیرش تعارض به اتفاق آراء به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می‌نماید.‌

رأی وحدت رویه

 ‌با توجه به این که زمینهایی که نسبت به آنها تقاضای صدور پروانه ساختمانی شده مزروعی بوده و اراضی مزروعی برابر مصوبه سال 60 شورای عالی‌شهرسازی قابل صدور پروانه ساختمانی نمی‌باشند و تغییر کاربری زمین از مزروعی به مسکونی در صلاحیت شورای عالی شهرسازی است. ‌بنا بر این دادنامه‌های شماره 204 مورخ 1369/3/9 صادره از شعبه ششم و 468 مورخ 1386/6/15 صادره از شعبه چهاردهم و 419 مورخ 1368/10/25شعبه شانزدهم‌دیوان عدالت اداری از جهت این که متضمن این معنی می‌باشند، موافق موازین و اصول قانونی تشخیص می‌گردند. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده20 قانون دیوان عدالت اداری، برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

جزییات قانون

کلمات کلیدی (موضوع عمومی)

کلمات کلیدی : احداث تفکیک شکایت صدور پروانه کاربری

حوزه های مرتبط

حوزه های مرتبط : آرای دیوان عدالت اداری وحدت رویه نظارت بر ضوابط و مقررات شهرسازی

چارت قوانین مرتبط

(جهت مشاهده جزئیات هر آیتم بر روی آن دابل کلیک نمائید)


گراف قوانین مرتبط

(جهت مشاهده جزئیات هر آیتم بر روی آن دابل کلیک نمائید)برگشت به لیست قوانین