تاریخ تصویب : 1393/10/23

تاریخ اجرا : 1393/10/23

عنوان : مجوز تفکیک اراضی و صدور پروانه ساختمانی اراضی جدید با رعایت مواد 22 و 23 آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری-4/93/12040/ش

شماره مصوبه : 4/93/12040/ش

باطل شد

شماره مصوبه/قانون : 4/93/12040/ش

عنوان مصوبه/قانون : مجوز تفکیک اراضی و صدور پروانه ساختمانی اراضی جدید با رعایت مواد 22 و 23 آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری-4/93/12040/ش

تاریخ تصویب : 1393/10/23

تاریخ اجرا : 1393/10/23


طی نامه شماره 4/96/6557/ش - 96/4/28 ابطال شد.

(مصوبه شماره 4/94/8327/ش- 94/6/22 مرتبط با این مصوبه است)

جناب آقای مرتضوی شماره : 4/93/12040/ش

شهردار محترم مشهد مقدس تاریخ : 93/10/23

موضوع: مجوز تفکیک اراضی و صدور پروانه ساختمانی اراضی جدید با رعایت مواد 22 و 23 آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری

سلام علیکم

با احترام،طرح شماره 4/93/7915/ش مورخ 93/07/16 در خصوص مجوز تفکیک اراضی و صدور پروانه ساختمانی اراضی جدید با رعایت مواد 22 و 23 آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری در جلسههای علنی مورخ 93/10/16 و 93/10/23 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح شد و به شرح زیر به تصویب رسید.

ماده واحده : صدور پروانه ساخت و موافقت با تفکیک، افراز، تقسیم و واگذاری اراضی در شهرداری مشهد برای کلیه مالکان ( حقیقی ، حقوقی و موقوفه) مشروط به اجرای تکالیف مقرر در مواد22، 23 آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 1371 هیأت وزیران مبنی بر آمادهسازی اراضی می باشد.

تبصره1 : منظور از عملیات آماده سازی همان است که در مواد 22و23 آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری اعلام گردیده است.

تبصره2 : مالکین متقاضی موظفند در زمان درخواست صدور پروانه ساخت و غیره، تایید شرکتهای آب، برق و گاز را در مورد انجام عملیات آمادهسازی به شهردار مشهد ارائه نمایند.

تبصره 3: این مصوبه نافی وظایف قانونی شرکتهای آب، برق و گاز در خصوص ایجاد زیرساختهای مورد نیاز نبوده و موارد تکلیفی برای مالکان شامل این وظایف نیست.

تبصره 4: شهرداری مشهد طی تفاهم نامهای با شرکتهای فوق الذکر مقرر نماید تا زمان تسویه حساب کامل مالکین با شهرداری مشهد از نصب انشعاب آب و برق وگاز به املاک واقع در اراضی مذکور خودداری نماید.

تبصره 5 : در صورتیکه شرکتهای فوق الذکر، قبل از تسویه حساب کامل مالکان با شهرداری اقدام به نصب انشعاب نمایند شهرداری از آن تاریخ به بعد، هیچ تعهدی در خصوص آمادهسازی زیرساختهای آن شرکت در هنگام صدور پروانه ساخت و موافقت با تفکیک، افراز، تقسیم و واگذاری اراضی به مالکان نخواهد داشت .

تبصره 6: اجرای این مصوبه در شهرداری مشهد برای هرکدام از شرکت های آب و برق و گاز منوط به تایید و توافق تبصره 4 با آن شرکت ها خواهد بود.

تبصره 7: چنانچه پروژه بر اساس طرحهای مصوب (جامع _ تفصیلی) باشد، رساندن خدمات تا محل پروژه (ابتدای زمین قبل از افراز و تفکیک) بر عهده شرکتهای خدمترسان خواهد بود.

تبصره 8: موضوع این مصوبه برای زمینهای با متراژ حداقل 10 هزار متر(متراژ بدون کسر سرانههای خدماتی موضوع مزایای ورود به محدوده) خواهد بود.

بدیهی است این مصوبه با رعایت قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور لازم الاجراست. (1) ج 10/23

محسن انتظاری هروی-رییس شورای اسلامی شهر مشهد

جزییات قانون

کلمات کلیدی (موضوع عمومی)

کلمات کلیدی : تفکیک صدور پروانه متقاضی نصب واگذاری

حوزه های مرتبط

حوزه های مرتبط : شورا سازمان زمین و مسکن نظارت بر ضوابط و مقررات شهرسازی

قوانین مرتبط

چارت قوانین مرتبط

(جهت مشاهده جزئیات هر آیتم بر روی آن دابل کلیک نمائید)


گراف قوانین مرتبط

(جهت مشاهده جزئیات هر آیتم بر روی آن دابل کلیک نمائید)برگشت به لیست قوانین