تاریخ تصویب : 1396/12/27

تاریخ اجرا : 1396/12/27

عنوان : 3853/1/7767

شماره مصوبه : 3853/1/7767


شماره مصوبه/قانون : 3853/1/7767

عنوان مصوبه/قانون : 3853/1/7767

تاریخ تصویب : 1396/12/27

تاریخ اجرا : 1396/12/27


جناب آقای قربانی

مدیر کل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان رضوی

سلام علیکم

احتراماً به استحضار میرساند :

1-شورای محترم اسلامی شهر مشهد مقدس طی مصوبه شماره 5/96/19662/ش مورخه 96/11/17 با موضوع اصلاح آیین نامه فعالیت شرکت های ارائه دهنده خدمات تاکسی درون شهری مبتنی بر سامانه نوین فراخوانی و اعزام الکترونیکی اقدام نموده اند.(تصویر پیوست ) دبیرخانه هیات تطبیق مصوبات مراتب را در جلسه مورخه 96/11/30 هیات تطبیق مطرح و اعضای جلسه پس از بررسی بدلیل اینکه کنترل فعالیتهای این نوع شرکتها (تاکسی اینترنتی) فرامنطقه ای و به حوجب آیین نامه اجرایی خاص اتاق اصناف ایران است و با توجه به اینکه تبصره ذیل ماده 87 قانون نظام صنفی نیز به عنوان آخرین اراده قانونگذار محسوب میشود و بند یک مصوبه مذکور اعتراض نمودند.

2-دبیرخانه هیات تطبیق مصوبات مراتب اعتراض را طی نامه شماره 3853/1/6880 مورخه 96/11/30 به شورای محترم ارسال نموده است .(تصویر پیوست )

3- شورای محترم اسلامی شهر مشهد مقدس در پاسخ به اعتراض دبیرخانه هیات تطبیق مصوبات طی نامه شماره 5/96/21134/ش مورخه 96/12/8 ضمن ارائه توضیحات و ارائه استناداتی از جمله ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و تبصره ذیل ماده 2 و ماده 91 قانون نظام صنفی اشاره و بر اجرای مصوبه خود تاکید نموده اند .(تصویر پیوست)

4- دبیرخانه هیات تطبیق مصوبات پاسخ شورای محترم را مجددا در جلسه مورخه 96/12/14 هیات تطبیق مظرح نموده و نظر اعضای بر ارجاع مصوبه به هیات حل اختلاف استان خراسان رضوی بوده است لذا خواهشمند است دستور فرمایید مراتب در هیات حل اختلاف استان مطرح و از نتیجه این دبیرخانه را مطلع نمایند.

محمد رحیم نوروزیان

جزییات قانون

کلمات کلیدی (موضوع عمومی)

کلمات کلیدی : اصناف اعزام

حوزه های مرتبط

حوزه های مرتبط : سازمان تاکسیرانی شورا

چارت قوانین مرتبط

(جهت مشاهده جزئیات هر آیتم بر روی آن دابل کلیک نمائید)


گراف قوانین مرتبط

(جهت مشاهده جزئیات هر آیتم بر روی آن دابل کلیک نمائید)برگشت به لیست قوانین