تاریخ تصویب : 1396/11/16

تاریخ اجرا : 1396/11/16

عنوان : اصلاح مصوبه نحوه دریافت و تقسیط مطالبات شهرداری از اشخاص حقیقی و حقوقی-5/96/19516/ش

شماره مصوبه : 5/96/19516/ش


شماره مصوبه/قانون : 5/96/19516/ش

عنوان مصوبه/قانون : اصلاح مصوبه نحوه دریافت و تقسیط مطالبات شهرداری از اشخاص حقیقی و حقوقی-5/96/19516/ش

تاریخ تصویب : 1396/11/16

تاریخ اجرا : 1396/11/16


(طی مصوبه شماره 5/97/1406/ش مورخ 97/2/4 بند هایی از این مصوبه اصلاح و بندهایی به آن الحاق شد.)

جناب آقای مهندس تقی‌زاده خامسی

شهردار محترم مشهد مقدس

موضوع: اصلاح مصوبه نحوه دریافت و تقسیط مطالبات شهرداری از اشخاص حقیقی و حقوقی

سلام علیکم

با احترام،‌نامه شماره 3853/1/6360 مورخ 1396/11/11 فرمانداری شهرستان مشهد مقدس در ارتباط با مصوبه شماره 5/96/18684/ش مورخ 96/11/03 (نحوه دریافت و تقسیط مطالبات شهردای از اشخاص حقیقی و حقوقی) در جلسه رسمی مورخ 1396/11/16 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح شد و در راستای تأمین نظر هیأت محترم تطبیق مصوبات و مطابق آن، بند 6 مصوبه یاد شده اصلاح شد.

ماده واحده: به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود مستند به ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (اصلاحیه ماده 32 آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها) و ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ودر راستای رونق‌بخشی به حوزه فعالیت و اشتغال در صنعت ساختمان، نسبت به وصول و تقسیط بدهی مؤدیان (اعم از حقیقی یا حقوقی) با رعایت بندهای زیر اقدام نماید.

1- به مبلغ پرداخت نقدی مؤدی، از تاریخ ابلاغ قانونی این مصوبه، ضرایب تخفیف به شرح جدول زیر اعمال می‌شود.

زمان پرداخت

ماه اول

ماه دوم

ماه سوم

ماه چهارم

ماه پنجم و بعد

میزان تخفیف

26%

24%

22%

20%

18%

2- در هر مورد همزمان با درخواست متقاضی، حداقل 20 درصد از بدهی برآورد شده باید به صورت نقد پرداخت شود و مابقی آن حداکثر تا 36 ماه تقسیط میشود که در این صورت مبلغ بدهی تقسیط شده به استناد ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر؛ بر مبنای نرخ مصوب شورای پول و اعتبارمحاسبه و اخذ خواهد شد. در صورت انصراف متقاضی و تقاضای استرداد وجه قبل از صدور مجوز مربوط، شهرداری موظف است مبلغ مذکور را به وی استرداد نماید.

تبصره1- به منظور مساعدت و کمک به مودیان در کلیه حوزه های درآمدی، در صورت پرداخت تقسیطی تا یکسال، صرفاً اصل بدهی دریافت می‌شود و افزایش حاصل از تقسیط، نسبت به سال‌های دوم و سوم محاسبه می‌شود.

تبصره2- بدهی مؤدیان در حوزه های 4 و 5 درآمدی، به پیشنهاد شهردار منطقه و تأیید کمیته نظارتی مربوط، تا سقف سیصد میلیون ریال، بدون پیش پرداخت و تا سقف 36 ماه، قابل تقسیط می‌باشد و مشمول افزایش ناشی از تقسیط نمی شود.

3-در صورت تقسیط بدهی، مودی باید نسبت به سپردن یک فقره چک بابت افزایش عوارض و بهای خدمات تا میزان حداکثر نرخ مصوب شورای پول و اعتبار (مورد اشاره در ماده 59 قانون رفع موانع تولید) و به تاریخ آخرین سررسید چک‌های تقسیط اقدام نماید که در صورت

برگشت هر یک از چک‌‌های تقسیط ، شهرداری موظف به وصول چک مزبور و تصفیه حساب کامل می‌باشد. چنانچه مودی کلیه چک‌های تقسیط را در سررسید مقرر پرداخت نماید چک مزبور مسترد خواهد شد. در عین حال در صورت عدم پرداخت هریک از اقساط بدهی در دوره تقسیط، شهرداری می تواند برای مطالبه و وصول اصل قسط مربوطه و مابه التفاوت نرخ مصوب شورای پول و اعتبار (مورد اشاره در ماده 59 قانون رفع موانع تولید) از طریق مراجع ذیصلاح قانونی اقدام نماید.

4-شهرداری مشهد مقدس می‌تواند به منظور دریافت بدهی مؤدیان، نسبت به عقد قرارداد با بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری (با پرداخت حداکثر سود تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار) اقدام نموده و مودیان را به منظور دریافت تسهیلات طبق مقررات مربوط به بانک معرفی نماید.

5- درج عبارت زیر در زمان صدور مجوزهایی که دارای فرم تصفیه‌حساب بدهی به صورت اقساطی می‌باشند، الزامی است: «این ملک دارای بدهی اقساطی است و پاسخ گویی به هرگونه استعلام که منجر به تغییر مالکیت و نقل و انتقال ملک شود، منوط به پرداخت کل بدهی و تصفیه حساب کامل می باشد».

بند 6 اصلاحی-به مؤدیانی که درخواست پرداخت اقساط خود به صورت نقدی قبل از سررسید چک‌ها را دارند، در صورت تعجیل، متناسب با زمان تعجیل، حداکثر18 درصد سالیانه، تخفیف تعلق می‌گیرد.

7- شرایط تضامین و چک‌های تقسیط به شرح زیر می‌باشد:

7-1- تضمین پرداخت بدهیهای تقسیط شده:

الف: تقسیط تا یک میلیارد و پانصد میلیون ریال (یکصد و پنجاه میلیون تومان): با معرفی دو نفر ضامن معتبر و دریافت چک از بدهکار و هر یک ضامنین (با استعلام از بانک و عدم سابقه چک برگشتی).

ب: تقسیط بیش از یک میلیارد و پانصد میلیون ریال: با ترهین سند ملک یا دریافت ضمانت نامه بانکی.

ج: در خصوص تضامین لازم برای چک های تقسیطی، در حوزه های 4 و 5 درآمدی که کل بدهی مودی تا یکصد میلیون ریال باشد، با اخذ سفته به میزان بدهی و برای بدهی بیشتر از یکصد میلیون ریال تا مبلغ سیصد میلیون ریال، با معرفی یک ضامن و ارایه چک از آن‌ها (با استعلام از بانک و عدم سابقه چک برگشتی) اقدام نماید.

7-2- ارزش ریالی املاک تعرفه شده که بابت تضامین ارائه شده است، می‌بایست حداقل سی درصد (30%) بیش از بدهی مورد تقسیط باشد. ارزش‌گذاری املاک توسط کارشناسان مورد تایید شهرداری صورت می پذیرد.

7-3- ظهر چک‌های تقسیط بدهی می‌بایست توسط مالک و ضامنین امضا شود و حداکثر فاصله زمانی بین تاریخ چک‌های دریافتی 3 ماه می‌باشد.

7-4-تمامی چک‌های دریافت شده از مؤدی می‌بایست از بانک‌های واقع در شهر مشهد مقدس که تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشند صادر شده باشد.

8-شهردار مشهد مقدس می‌تواند صرفاً برای یک بار به منظور مساعدت با مودیانی که در پرداخت بدهی خود دچار عسر و حرج شده‌اند، افزایش زمان تقسیط حداکثر تا شش ماه را به مدیران مناطق تفویض نماید منوط به اینکه از سقف 36 ماه تجاوز ننماید.

9- شهرداری مشهد مقدس موظف است به منظور جلوگیری از افزایش بدهی های معوق، پایگاه داده بدهکاران بد حساب (دارای چک برگشتی تصفیه نشده و یا عدم ادای تعهد مالی) را ایجاد و به روز رسانی نماید. این پایگاه با سیستم شهرسازی مرتبط می شود. همچنین از تقسیط سایر بدهی های این گونه اشخاص و دریافت چک از آنان (به عنوان متعهد یا ضامن) خودداری خواهد شد.

10-شهرداری مشهد مقدس می‌تواند با رعایت غبطه و صلاح خود و بنابر درخواست مؤدی، ‌میتواند مطالبات خود را از محل املاک، ‌اموال و مستغلات معرفی شده از سوی مؤدی دریافت نماید. در این راستا صرفاً املاکی مورد قبول است که دارای سند رسمی مالکیت بوده و ارزیابی آن توسط کارشناس رسمی منتخب شهرداری صورت گرفته باشد.

تبصره1- مراحل اداری این بند از طریق مدیریت املاک و مستغلات شهرداری و با تأیید معاون مالی و پشتیبانی شهرداری صورت می‌پذیرد.

تبصره 2- موضوع این بند مشمول تخفیف پرداخت نقدی نمی‌شود.

محمد رضا حیدری

رییس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس

بدیهی است این مصوبه با رعایت قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران لازم الاجراست. (7)

رونوشت

1. نمایندگان محترم مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی برای استحضار

2. رئیس محترم شورای اسلامی استان خراسان رضوی برای استحضار

3. رئیس محترم شورای اسلامی شهرستان مشهد برای استحضار

4. معاون استاندار و فرماندار محترم شهرستان مشهد برای استحضار

5. مدیر کل محترم بازرسی استان خراسان رضوی برای استحضار

6. اعضای محترم شورای اسلامی شهر مشهد برای استحضار

7. رئیس محترم کمیسیون برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و منابع انسانی برای استحضار

8. رئیس محترم کمیسیون حقوقی برای استحضار

9. مشاور عالی و رئیس محترم حوزه ریاست شورای اسلامی شهر مشهد مقدس برای آگاهی

10. رئیس محترم مرکز پژوهشهای شورای اسلامی شهر مشهد مقدس برای آگاهی

11. مدیر محترم تدوین و پیگیری اجرای مصوبات شورای اسلامی شهر مشهد مقدس برای آگاهی

12. مدیران محترم شورای اسلامی شهر مشهد مقدس برای آگاهی

کلمات کلیدی (موضوع عمومی)

کلمات کلیدی : بانک بدهی بهای خدمات تخفیف تعرفه عوارض قرارداد مالی متقاضی مساعدت مستغلات مطالبات منابع مودیان نظارت چک کمیته نظارتی

حوزه های مرتبط

حوزه های مرتبط : شورا اداره وصول مطالبات و جذب درآمدهای عمومی ودبیر کمیسیون ماده 8 نوسازی

قوانین مرتبط

چارت قوانین مرتبط

(جهت مشاهده جزئیات هر آیتم بر روی آن دابل کلیک نمائید)


گراف قوانین مرتبط

(جهت مشاهده جزئیات هر آیتم بر روی آن دابل کلیک نمائید)برگشت به لیست قوانین