تاریخ تصویب : 1396/12/15

تاریخ اجرا : 1396/12/15

عنوان : بودجه سال 1397 شهرداری مشهد مقدس-5/96/21756/ش

شماره مصوبه : 5/96/21756/ش


شماره مصوبه/قانون : 5/96/21756/ش

عنوان مصوبه/قانون : بودجه سال 1397 شهرداری مشهد مقدس-5/96/21756/ش

تاریخ تصویب : 1396/12/15

تاریخ اجرا : 1396/12/15


برای دستیابی به آیین نامه مربوط به تبصره 8 مصوبه حاضر،  به مصوبه شماره 5/97/16556/ش مورخ 97/10/01 مراجعه شود.

جناب آقای مهندس تقیزاده خامسی

شهردار محترم مشهد مقدس

موضوع : بودجه سال 1397 شهرداری مشهد مقدس

سلام علیکم

با احترام،لایحه شماره 21/203569 مورخ 1396/10/30 در خصوص بودجه سال 1397 شهرداری مشهد مقدس در جلسه علنی مورخ 96/12/14 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح شد و به شرح زیر به تصویب رسید.

ماده واحده: بودجه سال 1397 شهرداری مشهد مقدس (به شرح آلبوم پیوست اول) که از حیث درآمدها به مبلغ 29.900.000.000.000 (بیست و نه هزار و نهصد میلیارد) ریال و از حیث مصارف و سایر هزینه ها به مبلغ 29.900.000.000.000 (بیست و نه هزار و نهصد میلیارد) ریال می باشد به شرح آلبوم پیوست با رعایت شرایط و تبصره های زیر تصویب شد.

منابع ارقام به هزار ریال

درصد تغییرات

میزان تغییرات

بودجه مصوب 97

پیشنهادی سال 97

شرح

-6/7

-2,133,000,000

29,200,000,000

31,333,000,000

درآمدهای عمومی و کمک دولت

0

0

700,000,000

700,000,000

واگذاری داراییهای سرمایه ای

 

0

0

 

واگذاری داراییهای مالی

-6/7

-2,133,000,000

29,900,000,000

32,033,000,000

منابع بودجه شهرداری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

مصارف ارقام به هزار ریال

درصد تغییرات

میزان تغییرات

بودجه مصوب 97

پیشنهادی سال 97

شرح

6/5-

-710,000,000

12,000,000,000

12,710,000,000

اعتبارات هزینه ای

-10

-1,173,000,000

10,652,337,000

11,825,337,000

تملک داراییهای سرمایه ای

-3

-250,000,000

7,247,663,000

7,497,663,000

تملک داراییهای مالی

-6/7

-2,133,000,000

29,900,000,000

32,033,000,000

مصارف بودجه شهرداری

الف ) منابع و درآمدهای بودجه شهرداری در سال 1397:

منابع عمومی بودجه سال 1397 شهرداری مشهد مقدس، با 6.7 درصد کاهش، از مبلغ 32/033/000/000/000 (سی و دو هزار و سی و سه میلیارد) ریال به مبلغ 29/900/000/000/000 (بیست و نه هزار و نهصد میلیارد) ریال اصلاح و تصویب شد.

ب) مصارف بودجه شهرداری در سال 1397:

مصارف بودجه سال 1397 شهرداری مشهد مقدس، با 6.7 درصد کاهش، از مبلغ 32/033/000/000/000 (سی و دو هزار و سی و سه میلیارد) ریال به مبلغ 29/900/000/000/000 (بیست و نه هزار و نهصد میلیارد) ریال اصلاح و به شرح بندهای زیر تصویب شد.

1- اعتبار هزینه ای با 5.6 درصد کاهش، از مبلغ 12/710/000/000/000 ریال به مبلغ 12/000/000/000/000 ریال اصلاح شد.

2- اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، با 10 درصد کاهش، از مبلغ 11/825/337/000/000ریال به مبلغ 10/652/337/000/000 ریال اصلاح شد و می بایست این کاهش از طریق انتقال پروژه‌هایی که قابلیت اجرا به شکل درآمد- هزینه دارند، به آلبوم بودجه حوزه اقتصادی و سرمایه‌گذاری شهرداری مشهد مقدس لحاظ شود.

3- در حوزه ماموریتی فرهنگی و اجتماعی، عناوین خدمت‌ها در هر برنامه اصلاح و تغییر یافت.

ج) بودجه حوزه اقتصادی و سرمایه‌گذاری:

بودجه پیشنهادی حوزه اقتصادی و سرمایه‌گذاری (به شرح آلبوم پیوست دوم) که از حیث درآمدها به مبلغ 45.385.472.687.000 (چهل و پنج هزار و سیصد و هشتاد و پنج میلیارد و چهارصد و هفتاد دو میلیون و شش صد و هشتاد و هفت هزار) ریال و از حیث مصارف به مبلغ 45.385.472.687.000 (چهل و پنج هزار و سیصد و هشتاد و پنج میلیارد و چهارصد و هفتاد دو میلیون و شش صد و هشتاد و هفت هزار) ریال می‌باشد، به شرح جدول و بندهای زیر تصویب شد.

منابع ارقام به هزار ریال

درصد تغییرات

میزان تغییرات

بودجه مصوب سال 97

پیشنهادی سال 97

شرح

0

0

3,747,149,800

3,747,149,800

درآمدهای عمومی و کمک دولت

15

3,892,200,000

29,507,190,491

25,614,990,491

واگذاری داراییهای سرمایه ای

0

0

12,131,132,396

12,131,132,396

واگذاری داراییهای مالی

9

3,892,200,000

45,385,472,687

41,493,272,687

جمع منابع بودجه شهرداری

مصارف ارقام به هزار ریال

درصد تغییرات

میزان تغییرات

بودجه مصوب سال 97

پیشنهادی سال 97

شرح

0

0

0

0

اعتبارات هزینه ای

19

4,292,200,000

26,587,387,260

22,295,187,260

تملک داراییهای سرمایه ای

13

1,800,000,000

15,789,316,291

13,989,316,291

تملک داراییهای مالی

17

6,092,200,000

42,376,703,551

36,284,503,551

جمع مصارف بودجه شهرداری

-42

-2,200,000,000

3,008,769,136

5,208,769,136

منابع انتقالی به سال آتی

9

3,892,200,000

45,385,472,687

41,493,272,687

جمع کل

1- با توجه به سیاست توسعه پروژه های تملک دارایی‌های سرمایه ای از محل الگوی درآمد، می بایست مبلغ 1.389.000.000.000 ریال به سرجمع پروژه های تملک دارایی سرمایه ای حوزه اقتصادی اضافه شود.

2- از محل واگذاری دارایی های سرمایه ای، مبلغ 1.800.000.000.000 ریال به ردیف تملک دارایی مالی، بابت باز پرداخت وام صندوق توسعه ملی اضافه شد.

3- از محل واگذاری دارایی های سرمایه ای، مبلغ 703.200.000.000 ریال به ردیف تملک دارایی سرمایه‌ای، بابت اجرای پروژه‌های سرمایه گذاری سازمان ها اضافه شد.

4- از محل منابع انتقالی به سال آتی، مبلغ 2.200.000.000.000 ریال کسر و به تملک دارایی سرمایه‌ای، بابت اجرای پروژه‌های احداث قطارشهری اضافه شد.

د) تبصره‌های بودجه 1397

تبصره1- شهرداری مشهد مقدس مکلف است، طرح توجیهی توسعه منابع پایدار از جمله اخذ بهای خدمات شهروندی را (شامل فهرست تمامی خدمات ارایه شده به شهروندان و زایران به همراه پیوست‌های حقوقی، فنی،‌ اقتصادی، مالی و فرهنگی) با هماهنگی کارگروه ستاد درآمدهای پایدار، حداکثر ظرف مدت 4 ماه تهیه و پس از اخذ تأییدیه کمیسیون برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و منابع انسانی شورای اسلامی شهر، نسبت به ارسال لایحه جامع دریافت بهای خدمات شهروندی اقدام نماید.

تبصره2- شهرداری مشهد مقدس موظف است، درآمدها و سایر منابع بودجه سال 1397 را با رعایت قوانین و مقررات مربوط، دریافت و نسبت به مبادله موافقت‌نامه (جاری و عمرانی) بر مبنای اولویت‌بندی فعالیت‌ها و پروژه‌های عمرانی در مرحله اول تا سقف مبلغ 20.000.000.000.000 (بیست هزار میلیارد) ریال و الباقی در مرحله دوم و متناسب با تحقق منابع اقدام نماید.

تبصره3- به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، در خصوص مبلغ 700.000.000.000 (هفتصد میلیارد) ریال اعتبار خرید اتوبوس، نسبت به آزادسازی اعتبارات این پروژه به میزان منابع حاصل از فروش آن اقدام نماید.

تبصره4- به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، در راستای اجرای پروژه‌های زیرساختی شهر، نسبت به استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی اقدام و در صورت تحقق آن، مبالغ مزبور را در لایحه اصلاح و متمم بودجه 97 پیش‌بینی نماید.

تبصره5- به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، به منظور اجرای پروژه های توسعه و عمران شهری، نسبت به اخذ مزایای ورود به محدوده به میزان حداکثر 2.000.000.000.000 (دو هزار میلیارد) ریال وفق طرح جامع مصوب، اقدام نماید.

تبصره6- به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده، در راستای تحقق سرانه‌های انتفاعی مقیاس شهری در طرح جامع و تبدیل دارایی‌های بزرگ مقیاس شهرداری به دارایی‌های خرد، با رعایت صرفه و صلاح شهرداری، نسبت به عقد قراردادهای مشارکتی و سرمایه‌گذاری در قالب بیع متقابل، صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان تا سقف مبلغ 10.000.000.000.000 (ده هزار میلیارد) ریال (آورده شهرداری شامل /زمین/ /پروانه/ ارزش افزوده) اقدام نماید. بدیهی است مصادیق عملیاتی می‌بایست به صورت مجزا به تصویب شورای اسلامی شهر برسند.

تبصره7- به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، پس از اخذ تأیید کمیسیون مشترک اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌ها و برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و منابع انسانی، نسبت به انتشار اوراق مشارکت و صکوک، که مجوز آن در سنوات قبل اخذ شده است، در سال 1397 اقدام نماید.

تبصره8- به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود به‌منظور تأمین نیازهای اقشار آسیب‌پذیر، حداکثر تا سقف مبلغ 61.000.000.000 (شصت و یک میلیارد) ریال را به‌عنوان کمک بلاعوض از محل ردیف اعتباری ماده 27 بودجه (کمک‌های بلاعوض به سایر سطوح غیردولتی) پرداخت نمایند. این پرداخت منوط به ارایه اصلاحیه دستورالعمل مصوب به شماره 4/95/10007/ش مورخ 1395/06/06 به شورای اسلامی شهر و اخذ تأیید کمیسیون مشترک برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و منابع انسانی و مناطق پیرامونی و کم برخوردار شورا می‌باشد.

تبصره9- به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، به منظور هوشمندسازی و بهینهسازی روش‌های اجرایی و ساخت سامانه‌ها، دستگاه‌ها و قطعات مورد نیاز خود، پس از ارایه دستورالعمل مربوطه به شورای اسلامی شهر و اخذ تأییدیه کمیسیون برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و منابع انسانی، نسبت به هزینه تا سقف یک درصد وصولی درآمدهای عمومی بودجه شهرداری و سازمان‌های وابسته با مراکز علمی و پژوهشی و تولیدی با اولویت مراکز رشد و دانش‌بنیان و از طریق مرکز نوآوری‌های شهری، اقدام و گزارش آن را هر سه ماه یک بار به شورای اسلامی شهر ارایه نماید.

تبصره10- به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، در راستای اجرای ماده شش قانون تاسیس کتابخانه‌های عمومی کشور، از محل نیم درصد (0.5%) از درآمدهای مستمر نقدی محقق شده شهرداری (بدون احتساب کمک دولت، منابع غیرنقدی، منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و دارایی‌های مالی) و با احتساب هزینه‌های انجام‌شده در کتابخانه‌های سطح شهر، با رعایت تشریفات و ضوابط قانونی مربوط، نسبت به واریز مبالغ مزبور به حساب انجمن کتابخانه‌های عمومی شهر مشهد مقدس اقدام نماید.

تبصره11- شهرداری مشهد مقدس مکلف است، به منظور مدیریت هزینه (با تأکید بر چابک‌سازی و متناسب‌سازی حوزه منابع انسانی)، فعالیت‌های موازی، مشترک و فاقد ارزش افزوده را بررسی و نسبت به حذف، ادغام و یا اصلاح آن اقدام نماید. همچنین مطالعات ارزش پروژه‌ها و خدمات اساسی با هزینه اجرایی بیش از 100.000.000.000 (یکصد میلیارد) ریال، می‌بایست با اخذ تاییدیه عناوین مربوط از کمیسیون‌های تخصصی شورای اسلامی شهر، انجام و گزارش پیشرفت و کاربست نتایج آن به صورت سه ماهه به شورای اسلامی شهر ارایه شود.

تبصره12- به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، الزام‌های مالی بازخرید سنوات خدمت 220 نفر از رانندگان اتوبوس (ناشی از انتقال خطوط سازمانی به بخش خصوصی) و آثار مالی ناشی از مشمول‌شدن 90 نفر از پرسنل سازمان آتش‌نشانی با نوع استخدام کارمندی و مزایای ناشی از مشاغل سخت و زیان آور را، به میزان عملکرد، در بودجه لحاظ و بار مالی آن را در اصلاح بودجه سال 1397 منعکس نماید.

تبصره13- به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، آثار مالی ناشی از الزام‌های قانونی افزایش مبلغ حقوق و دستمزد را نسبت به مبلغ پیش‌بینی شده شهرداری، محاسبه و اعمال و تغییرات آن را در اصلاح بودجه سال 1397 منعکس نماید.

تبصره14- به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، در راستای اجرای آییننامه اصلاح الگوی مصرف و استفاده بهینه از منابع و به‌منظور تشویق واحدهای اجرایی که نسبت به صرفه‌جویی و کاهش هزینه‌ها اقدام نموده‌اند، در سال 1397 تا یک درصد از مبلغ صرفه‌جویی ایجاد شده در هزینه‌های عمومی را در قالب پرداخت‌های تشویقی ویژه و بر مبنای بررسی و تایید معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی، پرداخت نماید. (این پرداختی علاوه بر سقف پرداختی مندرج در ضوابط کارانه و حقوق و دستمزد می‌باشد.)

تبصره15- به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، در راستای اجرای مصوبه شماره 4/95/12987/ش مورخ 1395/07/19 شورای اسلامی شهر تا سقف مبلغ 3.000.000.000.000 (سه هزار میلیارد) ریال، از طریق افزایش سرجمع درآمدها و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اقدام و به میزان تحقق آن، در اصلاح بودجه سال 1397 اعمال نماید.

تبصره16- شهرداری مشهد مقدس موظف است، به‌منظور بهبود وضعیت مناطق پیرامونی و کم‌برخوردار، حداقل مبلغ 500.000.000.000 (پانصد میلیارد) ریال را متناسب با تحقق سقف منابع برای اجرای تملک، تعریض و بازگشایی معابر در این مناطق اختصاص دهد.

تبصره17- به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، به‌منظور تشویق مردم به بازگشایی معابر و بازسازی ساختمان‌های واقع در مسیر در مناطق پیرامونی و کم‌برخوردار و تشویق آنان به رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان، تا سقف مبلغ 500.000.000.000 (پانصد میلیارد) ریال تسهیلات قرض‌الحسنه (از طریق بانک عامل) برابر دستورالعمل اجرایی مصوب به شماره 4/94/10981/ش مورخ 1394/08/13، در اختیار متقاضیان صدور پروانه تجدید بنا قرار دهد.

تبصره18- به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، به‌منظور تسریع در امور ساماندهی و انتقال صنوف مزاحم و آلاینده به مکان‌های مجاز، نسبت به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه از طریق بانک عامل تا سقف مبلغ 150.000.000.000 (یکصد و پنجاه میلیارد) ریال وفق آیین‌نامه پیوست مصوبه شماره 94/4/10374/ش مورخ 1394/7/30 و مصوبه شماره 5/96/16893/ش مورخ 1396/10/5، به متقاضیان انتقال، اقدام و بار مالی آن را در اصلاح بودجه سال 1397 منعکس نماید.

تبصره19- به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، با توجه به اختصاص مبلغ 100.000.000.000 (یکصد میلیارد) ریال به شرکت آب و فاضلاب مشهد برای احداث سپتاژ کشف‌رود، نسبت به تهاتر مبلغ مزبور با این شرکت، از طریق اخذ پساب، آب غیرشرب مناسب فضای سبز یا چاه آب رایگان اقدام نماید. اختصاص این مبلغ منوط به سرمایه‌گذاری شرکت آب و فاضلاب مشهد به همین‌میزان و از محل اعتبارات تبصره 3 قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری می باشد.

تبصره20- شهردای مشهد مقدس مکلف است، اعتبارات پیشبینی شده مناسب‌سازی معابر و فضاهای شهری برای جانبازان و معلولین جسمی و حرکتی را در اولویت تخصیص قرار داده و پروژه‌های مربوط به این اعتبار را تا پایان فروردین ماه سال 1397 به تایید کمیسیون مشترک عمران و شهرسازی و حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر برساند.

تبصره21- شهرداری مشهد مقدس موظف است، 5 درصد از سرجمع اعتبارات پروژه‌های عمرانی سال 1397 را به اجرای پروژه‌های پیشنهادی شهروندان که از طریق شورای اجتماعی محلات ارایه شده است، وفق آیین‌نامه مصوب اختصاص داده و در لایحه اصلاح بودجه سال 1397 ارایه نماید.

تبصره22- شهرداری مشهد مقدس مکلف است، کلیه اعتبارات سرفصل آموزش‌های شهروندی سازمان‌های تابعه خود را با تصویب شورای راهبردی آموزش‌های شهروندی هزینه و هر سه ماه یکبار گزارش آن را به شورای اسلامی شهر ارسال نماید.

تبصره23- شهرداری مشهد مقدس (سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات تابعه) مکلف است، 50% (پنجاه درصد) اعتبارات تربیت بدنی خود و خدمات و امکانات مرتبط با آن را از طریق مدیریت تربیت بدنی معاونت فرهنگی و اجتماعی تامین نمایند.

تبصره24- شهرداری مشهد مقدس مکلف است، نسبت به تهیه آلبوم بودجه حوزه اقتصادی در بخش اعتبارات هزینه‌ای در قالب و فرمت بودجه شهرداری اقدام و آلبوم مزبور را در زمان ارسال لایحه اصلاح بودجه سال 1397، به شورای اسلامی شهر ارایه نماید.

تبصره25- به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، به‌منظور بازپرداخت تسهیلات اخذ شده توسط پیمانکاران و استفاده از خدمات خط اعتباری از بانک‌های مربوط، نسبت به استفاده از خرید دین تا سقف مبلغ 10.000.000.000.000 (ده هزار میلیارد) ریال علاوه بر مصوبات قبلی، از بانک‌های تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با ضمانت شهرداری مشهد اقدام نماید.

تبصره26- شهرداری مشهد مقدس موظف است، وفق تفاهم‌نامه با بانک سپه برای تصفیه بدهی اوراق مشارکت شهرداری مشهد از محل پروانه به مبلغ 6.650.000.000.000 (شش هزار و ششصد و پنجاه میلیارد) ریال، نسبت به ثبت میزان مصرف پروانه واگذار شده به بانک سپه در همان سال مالی و انعکاس آن در لایحه تفریغ بودجه سالانه اقدام نماید.

تبصره27- به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، در صورتی که در اساسنامه و ساختار سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه تغییراتی ایجاد گردد، پس از انجام روال قانونی مربوط، نسبت به اعمال آثار بودجه‌ای آن در سال 1397 اقدام و در اصلاح بودجه به شورای اسلامی شهر ارایه نماید.

تبصره28- شهرداری مشهد مقدس موظف است، برنامه راهبردی شهر و برنامه عملیاتی شهرداری (1397 - 1400) و احکام عملیاتی مربوط را حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه 1397 برای تصویب به شورای اسلامی شهر ارسال و آثار آن را در اصلاح بودجه سال مزبور پیش‌بینی نماید.

تبصره29- شهرداری مشهد مقدس موظف است، به‌منظور ارزیابی میزان تحقق شاخص‌های مصوب برنامه‌عملیاتی شهرداری، نسبت به لحاظ‌نمودن شاخص‌های مرتبط در جداول بودجه سال 1397 اقدام و گزارش آثار آن را در اصلاح بودجه سال مزبور، به شورای اسلامی شهر ارایه نماید.

تبصره30- شهرداری مشهد مقدس مکلف است، نظام اولویت‌بندی در تمامی سطوح برنامه، طرح، فعالیت، خدمت و پروژه را حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه 1397 به تأیید کمیسیون تلفیق شورای اسلامی شهر برساند.

تبصره31- شهرداری مشهد مقدس مکلف است، بهای تمام شده خدماتی که بیشترین حجم قرارداد را به خود اختصاص داده‌اند (مانند خدمات شهری، فنی عمران، اداری مالی، فرهنگی و موارد مشابه)، براساس تغییر الگو، اصلاح فرآیندها و مدل‌های نوین بهایابی خدمات و کالاها را محاسبه و در اصلاح بودجه سال 1397 لحاظ نماید.

تبصره32- شهرداری مشهد مقدس موظف است، به منظور اجرای نظام مدیریت یکپارچه مطالعات و پژوهش، پیش‌بینی‌های لازم را از طریق مدیریت پژوهش، انجام و گزارش آن را هر سه ماه یکبار به شورای اسلامی شهر ارایه نماید.

تبصره33- شهرداری مشهد مقدس (کلیه سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات تابعه) موظف است، در راستای هوشمندسازی سامانه‌های مالی و برنامه‌ای و ارتباط آن‌ها با سایر سامانه‌ها، نسبت به استقرار و استفاده از سامانه‌های ملاک عمل در شهرداری، حداکثر ظرف مدت 4 ماه اقدام نماید.

تبصره34- شهرداری مشهد مقدس موظف است، در راستای انجام وظایف قانونی، گزارش مالی (به‌صورت مجزا و تلفیقی) تمامی سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات وابسته خود را هر شش ماه یکبار به شورای اسلامی شهر ارایه نماید.

تبصره35- شهرداری مشهد مقدس موظف است، جدول سنی پنج ساله حساب‌های دریافتنی، پرداختنی، درآمدهای در جریان وصول و اسناد واخواستی خود را در یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی سال 1397 منعکس نماید.

تبصره36- شهرداری مشهد مقدس مکلف است، به‌منظور ساماندهی امور نقلیه مرتبط با کلیه سطوح کارکنان شهرداری، الگوی بهینه لازم را، حداکثر ظرف مدت یک ماه تهیه و برای اخذ تاییدیه کمیسیون برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و منابع انسانی، به شورای اسلامی شهر ارسال نماید.

تبصره37- شهرداری مشهد مقدس موظف است، در راستای اجرای قانون نوسازی و عمران شهری، نسبت به ارسال لایحه ممیزی املاک و ساختمان‌ها در محدوده و حریم شهر با استفاده از مکانیزم‌های جدید، مشارکت ذی‌نفعان، ظرفیت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری موجود، پتانسیل‌های کارکنان و غیره، حداکثر ظرف مدت 3 ماه اقدام نماید.

تبصره38- به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، در راستای تحقق برنامه میان مدت، نسبت به اجرای پروژه‌ها از طریق درآمد هزینه با بخش خصوصی یا دریافت طلب شهرداری از نهادهای دولتی، عمومی، نظامی و انتظامی، اقدام نماید. در این راستا، مدیران عامل سازمان‌ها و مدیران مناطق می‌توانند پروژه‌های تا سقف مبلغ 100.000.000.000 (یکصد میلیارد) ریال را در چارچوب فرآیندهای ابلاغی حوزه اقتصادی، مذاکره و توافق نمایند.

تبصره39- شهرداری مشهد مقدس موظف است، نسبت به شناسایی و وصول مطالبات معوقه از دستگاه‌های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و نیروهای انتظامی و نظامی، به نحو مقتضی و از طریق دستگاه‌های ذیربط، وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به عنوان اولویت اول جذب منابع درآمدی اقدام و در صورت خودداری از پرداخت، موضوع را از طریق کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری و سایر مقررات مرتبط پیگیری و گزارش موارد مزبور را هر شش ماه یکبار به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس ارایه نماید. شهرداری مشهد مقدس می‌بایست نسبت به اجرایی‌کردن مفاد ماده 2 مصوبه شماره 4/94/13930/ش مورخ 1394/10/14، با لحاظ مدت زمان مندرج در این ماده تا پایان سال 1396 اقدام نماید.

تبصره40- شهرداری مشهد مقدس موظف است اقدام‌ها و فعالیت‌های سال 1397 حوزه فرهنگی و اجتماعی را با رویکردهای شورای اسلامی شهر منطبق نموده و حداکثر ظرف مدت یک ماه، به تایید کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، زیارت، گردشگری و رسانه شورای اسلامی شهر برساند.

تبصره41- شهرداری مشهد مقدس مکلف است، سهم فعالیت‌های پشتیبانی سال 1397 را در خدمات فرهنگی و اجتماعی، بر اساس آلبوم بودجه عملیاتی، نسبت به سال 1396، ده درصد (10%) از کل کاهش دهد.

تبصره42- شهرداری مشهد مقدس موظف است، به منظور مردمی‌شدن فعالیت‌های حوزه فرهنگی و اجتماعی، برنامه‌های این حوزه را با اولویت مشارکتی (به ویژه شورای اجتماعی محلات) اجرایی نماید.

تبصره43- شهرداری مشهد مقدس مکلف است، به‌منظور ایجاد زیرساخت‌های لازم برای تقویت محتوایی و اجرایی برنامه‌های فرهنگی توس و رویدادهای مرتبط با بزرگداشت فردوسی و با هدف بسترسازی و افزایش تمایل به مشارکت سازمان‌های مردم نهاد و سایر سرمایه‌گذاران فعال در حوزه فرهنگ و هنر، تا سقف مبلغ 30.000.000.000 (سی میلیارد) ریال از ردیف خدمت ارتقای فعالیت‌های هویت‌بخش اسلامی ایرانی هزینه نماید.

تبصره44- شهرداری مشهد مقدس موظف است، حداکثر ظرف مدت 6 ماه پس از ابلاغ بودجه نسبت به مکان‌یابی و تامین زمین برای سالن بزرگ تئاتر شهر و همچنین انجام مطالعات و تهیه طرح، حداکثر تا پایان سال 1397 اقدام نماید.

تبصره45- شهرداری مشهد مقدس مکلف است، با توجه به ضرورت کنترل و جلوگیری از ساخت و سازهای غیر قانونی در حریم و محدوده افزایش‌یافته شهر مشهد، مکانیزم‌های لازم را برای بهره‌مندی از روش‌های جدید و نوین نظارتی تهیه و حداکثر ظرف مدت 3 ماه برای تصویب به شورای اسلامی شهر ارایه نماید.

تبصره46- شهرداری مشهد مقدس مکلف است، نظر به اهمیت بازآفرینی محلات هدف واقع در بافت فرسوده و ناکارآمد شهر و به منظور فعال‌نمودن حداقل 20 گروه تسهیل‌گر در این بافت‌ها، نسبت به پیش‌بینی مبلغ 20.000.000.000 (بیست میلیارد) ریال در سر جمع بودجه آلبوم اقتصادی سال 1397 اقدام نماید.

تبصره47- شهرداری مشهد مقدس مکلف است، با توجه به توان مالی و تهیه و تامین عمده آسفالت و خدمات شهری و در راستای تعامل با آموزش و پرورش شهر مشهد مقدس، نسبت به تامین آسفالت و خدمات شهری مدارس، تا سقف مبلغ 12.000.000.000 (دوازده میلیارد) ریال و با منظور نمودن آن در حساب‌های فی‌مابین، اقدام نماید.

تبصره48- شهرداری مشهد مقدس مکلف است، نظام‌نامه بودجه‌بندی سرمایه‌ای برای پروژه‌های حوزه اقتصادی را حداکثر ظرف مدت 3 ماه برای تصویب به شورای اسلامی شهر ارسال و پس از تصویب، نسبت به بهره‌برداری از آن در سال 1397 اقدام نماید.

تبصره49- شهرداری مشهد مقدس مکلف است، تمامی برنامه‌هایی که مرتبط با حوزه ماموریتی حمل و نقل و ترافیک است (از جمله برنامه‌های حمل و نقل عمومی، برنامه شبکه معابر شهری، ترافیک شهری و توقفگاه‌های شهری) واحد بهره‌بردار آن را در آلبوم بودجه معاونت حمل و نقل ترافیک لحاظ نماید. زیباسازی معابر، اجرای جوی و جدول و پیاده‌روسازی از شمول این تبصره مستثنی می‌باشد.

تبصره50- شهرداری مشهد مقدس مکلف است، به‌منظور بهره‌مندی بیشتر از ظرفیت‌های فرهنگی و اقتصادی زائران حضرت علی بن موسی الرضا(ع)، سیاست‌ها و اقدامات قابل انجام خود را با همکاری و هماهنگی با سایر سازمان‌ها و نهادهای فرهنگی و اقتصادی شهر و استان، حداکثر ظرف مدت 3 ماه تهیه و برای تصویب به شورای اسلامی شهر ارایه نماید.

تبصره51- شهرداری مشهد مقدس مکلف است، به‌منظور افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و مشارکت حداکثری شهروندان، نسبت به واگذاری پروژه‌های نیمهتمام (قابل واگذاری به مردم)، وفق ضوابط و مقررات با اولویت قرارداد اجرا، نگهداری و بهره‌برداری، اقدام نماید.

تبصره52- شهرداری مشهد مقدس موظف است نسبت به ارایه مدل مداخله اجرایی جهت تکمیل تملک‌پروژه‌های طرح میدان شهدا (اندیشه، بهشت، عمران، ایثار، برج شمال و ...) و بررسی توجیهات اقتصادی آن اقدام نماید.

تبصره53- شهرداری مشهد مقدس مکلف است، صورت‌سود و زیان تمامی پروژه‌های سرمایه‌گذاری و مشارکتی که تا پایان سال 1396 خاتمه می‌یابد را به صورت جداگانه، تهیه و برای رسیدگی و ارزیابی به کمیسیون اقتصادی،‌ سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شورای اسلامی شهر ارایه نماید.

تبصره54- به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود تمامی تبصره‌های فوق را به میزان تحقق آلبوم عمومی و اقتصادی اعمال و در اصلاح بودجه، در جداول مربوطه ارایه نماید.

بدیهی است این مصوبه با رعایت قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور لازم الاجراست. 17 و 18(1)

محمد رضا حیدری

رییس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس

رونوشت

1. نمایندگان محترم مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی برای استحضار

2. رئیس محترم شورای اسلامی استان خراسان رضوی برای استحضار

3. رئیس محترم شورای اسلامی شهرستان مشهد برای استحضار

4. معاون استاندار و فرماندار محترم شهرستان مشهد برای استحضار

5. مدیر کل محترم بازرسی استان خراسان رضوی برای استحضار

6. اعضای محترم شورای اسلامی شهر مشهد برای استحضار

7. رئیس محترم کمیسیون تلفیق برای استحضار

8. رؤسای محترم کمیسیون های تخصصی و ویژه برای استحضار

9. مشاور عالی و رئیس محترم حوزه ریاست شورای اسلامی شهر مشهد مقدس برای آگاهی

10. رئیس محترم مرکز پژوهشهای شورای اسلامی شهر مشهد مقدس برای آگاهی

11. مدیر محترم تدوین و پیگیری اجرای مصوبات شورای اسلامی شهر مشهد مقدس برای آگاهی

12. مدیران محترم شورای اسلامی شهر مشهد مقدس برای آگاهی

جزییات قانون

کلمات کلیدی (موضوع عمومی)

کلمات کلیدی : آب و فاضلاب آموزش و پرورش احداث اساسنامه استخدام اصلاح الگوی مصرف اوراق مشارکت بازسازی بازگشایی بافت فرسوده بانک بدهی بهای خدمات تربیت بدنی تعریض تهاتر حریم شهر خدمات شهری خرید دستورالعمل ساماندهی سرمایه گذاری صدور پروانه ضوابط و مقررات فاضلاب فرهنگی و اجتماعی فضای سبز قرارداد قرض الحسنه مالی مزایای ورود به محدوده مشارکت مطالبات معابر معلولین منابع انسانی نظارت واگذاری پارک و فضای سبز کارانه

حوزه های مرتبط

حوزه های مرتبط : شورا گروه بودجه

قوانین مرتبط

چارت قوانین مرتبط

(جهت مشاهده جزئیات هر آیتم بر روی آن دابل کلیک نمائید)


گراف قوانین مرتبط

(جهت مشاهده جزئیات هر آیتم بر روی آن دابل کلیک نمائید)برگشت به لیست قوانین