تاریخ تصویب : 1397/02/26

تاریخ اجرا : 1397/02/26

عنوان : تعیین نمایندگان ناظر شورا در کمیسیون مناقصه ، مزایده ، حراج و کمیسیون عالی معاملات

شماره مصوبه : 5/97/2892/ش


شماره مصوبه/قانون : 5/97/2892/ش

عنوان مصوبه/قانون : تعیین نمایندگان ناظر شورا در کمیسیون مناقصه ، مزایده ، حراج و کمیسیون عالی معاملات

تاریخ تصویب : 1397/02/26

تاریخ اجرا : 1397/02/26


اعضای محترم شورای اسلامی شهر مشهد مقدس

موضوع: تعیین نمایندگان ناظر شورا در کمیسیون مناقصه، مزایده، حراج و کمیسیون عالی معاملات

سلام علیکم                                                                               

  با احترام،‌موضوع تعیین نمایندگان ناظر شورا در کمیسیون مناقصه، مزایده، حراج و کمیسیون عالی معاملات در جلسه رسمی مورخ 1397/02/24 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح شد و افراد زیر انتخاب شدند.

14.  آقای محمد زاغیان

15.  آآقای محمد زهتابیان شهریاری

16.  آقای محمود سهیلی

17.  آقای مصطفی صادق نیا

18.  آقای حیدر علی غنچه‌ای

19.  آقای مسعود قصابی

20.  آقای حسین محمدی

21.  آقای مهدی مهدیانزاده

22.  آقای وحید نیرویی

23.  آقای فخر الدین وطن‌دوست

 

 

 

1.    آقای مهدی اسلامی

2.    آقای مرتضی اصغری

3.    آقای حسین اکران

4.    آقای وحید اکلملی

5.    آقای مهدی بینا

6.    آقای محمد یوسف پیروی

7.    خانم سمانه تاجی

8.    آقای امین جمالی

9.    آقای رضا جوادی

10.  خانم فاطمه جهانیان

11.  آقای سینا حائری

12.  آقای مسعود رمضان زاده

13.  آقای حسین رمضانی

 

 

بدیهی است این مصوبه با رعایت قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران لازم الاجراست.

 

 

محمدرضا حیدری

رییس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس

 

 

رونوشت

1.     شهردار مشهد مقدس برای استحضار

2.     معاون استاندار و فرماندار محترم شهرستان مشهد  برای استحضار

3.     مدیر کل محترم بازرسی استان خراسان رضوی برای استحضار

4.     مشاور عالی و رئیس محترم حوزه ریاست شورای اسلامی شهر مشهد مقدس برای آگاهی

5.     مدیر محترم تدوین و پیگیری اجرای مصوبات شورای اسلامی شهر مشهد مقدس برای اطلاع و اقدام لازم

6.     مدیر محترم نظارت عالیه وارزیابی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس برای اطلاع و اقدام لازم

7.     جناب آقای مهدی اسلامی برای اطلاع و اقدام لازم

8.     جناب آقای مرتضی اصغری برای اطلاع و اقدام لازم

9.     جناب آقای حسین اکران برای اطلاع و اقدام لازم

10.   جناب آقای وحید اکلملی برای اطلاع و اقدام لازم

11.   جناب آقای مهدی بینا برای اطلاع و اقدام لازم

12.   جناب آقای محمد یوسف پیروی برای اطلاع و اقدام لازم

13.   سرکار خانم سمانه تاجی برای اطلاع و اقدام لازم

14.   جناب آقای امین جمالی برای اطلاع و اقدام لازم

15.   جناب آقای رضا جوادی برای اطلاع و اقدام لازم

16.   سرکار خانم فاطمه جهانیان برای اطلاع و اقدام لازم

17.   جناب آقای سینا حائری برای اطلاع و اقدام لازم

18.   جناب آقای مسعود رمضان زاده برای اطلاع و اقدام لازم

19.   جناب آقای حسین رمضانی برای اطلاع و اقدام لازم

20.   جناب آقای محمد زاغیان برای اطلاع و اقدام لازم

21.   جناب آقای محمد زهتابیان شهریاری برای اطلاع و اقدام لازم

22.   جناب آقای محمود سهیلی برای اطلاع و اقدام لازم

23.   جناب آقای مصطفی صادق نیا برای اطلاع و اقدام لازم

24.   جناب آقای حیدر علی غنچه ای برای اطلاع و اقدام لازم

25.   جناب آقای مسعود قصابی برای اطلاع و اقدام لازم

26.   جناب آقای حسین محمدی برای اطلاع و اقدام لازم

27.   جناب آقای مهدی مهدیان زاده برای اطلاع و اقدام لازم

28.   جناب آقای وحید نیرویی برای اطلاع و اقدام لازم

29.   جناب آقای فخرالدین وطن‌دوست برای اطلاع و ا قدام لازم

 

جزییات قانون

کلمات کلیدی (موضوع عمومی)

کلمات کلیدی :

چارت قوانین مرتبط

(جهت مشاهده جزئیات هر آیتم بر روی آن دابل کلیک نمائید)


گراف قوانین مرتبط

(جهت مشاهده جزئیات هر آیتم بر روی آن دابل کلیک نمائید)برگشت به لیست قوانین