در حال تکمیل

شماره مقرره : 5/97/10981/ش

عنوان مصوبه/قانون : واگذاری زمین برای گسترش مجتمع آموزشی مهر علوی

تاریخ تصویب : 1397/07/03

تاریخ اجرا :تاریخ تصویب : 1397/07/03

تاریخ اجرا :

عنوان : واگذاری زمین برای گسترش مجتمع آموزشی مهر علوی

شماره مقرره : 5/97/10981/ش


جناب آقای مهندس تقی زاده خامسی
شهردار محترم مشهد مقدس
موضوع: واگذاري زمين براي گسترش مجتمع آموزشي مهر علوي
سلام عليكم        
     با احترام،‌لایحه شماره 21/90600 مورخ 97/05/15 با موضوع واگذاري زمين براي گسترش مجتمع آموزشي مهر علوي، در جلسه علنی مورخ 97/07/02 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح شد و به شرح زیر به تصویب رسید.

ماده واحده: به شهرداري مشهد مقدس اجازه داده مي‌شود، مستند به بند 6 ماده 55 قانون شهرداری و به منظور توسعه فضاي آموزشي شهر، يك قطعه زمين با کد نوسازی 17-250-20-3، به مساحت تقریبی 1700 مترمربع با كاربري آموزشي از اراضـي چاهش و ملـكان واقع در محدوده بوسـتان بهار و در مجـاورت سـاختمان آموزشي 12 كلاسـه را مطابق نقشه پیوست ممهور به مهر شورای اسلامی شهر، با حفظ مالکیت و به همراه پروانه رایگان (در حد ضابطه مجاز طرح تفصیلی) به مجتمع آموزشي مهر علوي به شماره ثبت 2218 با رعایت بندهای زیر واگذار نمايد.
1- مجتمع آموزشي مهر علوي موظف است، حداكثر ظرف مدت 3 ماه از زمان تحويل زمين، نسبت به ارائه نقشه‌هاي اجرايي طرح و حداکثر ظرف مدت 2 سال، نسبت به دریافت پروانه، ساخت بنا و بهره‌برداری از مجتمع مزبور اقدام نماید.
2- استفاده از زمين و ساختمان احداثي، صرفا به عنوان مجتمع آموزشي بوده و مجتمع آموزشی مهر علوی مجاز به تغییر نوع استفاده یا واگذاری زمین و ساختمان مذکور به غیر نمی‌باشد.
3- شهرداری مشهد مقدس مکلف است، حداکثر ظرف مدت 1 ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این مصوبه، نسبت به تنظیم قرارداد عاریه و اخذ تأییدیه آن از کمیسیون مشترک حقوقی و فرهنگی، اجتماعی، زیارت، گردشگری و رسانه شورای اسلامی شهر اقدام نماید.
4- شهرداري مشهد مقدس موظف است، در متن قرارداد عاریه زمين مزبور شرط نمايد: در صورتي كه مديريت مجتمع آموزشي مهر علوي، بدون اجازه شهرداری و برخلاف مفاد اين مصوبه و تبصره‌هاي آن اقدام نمايد، ملك واگذار شده راساً و بدون نياز به انجام هرگونه تشريفات قانوني، به شهرداري مسترد شده و هيچ ادعا و مطالبه‌اي در اين خصوص از مجتمع آموزشي مهر علوي پذيرفته نخواهد شد. در صورت وجود اعیانی، متناسب با اعيان اين ملك، با تأیید شوراي اسلامي شهر نسبت به آن تصميم‌گيري می‌شود.
بديهي است اين مصوبه با رعايت قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران لازم الاجراست. 36(6)

محمد رضا حیدری
رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس
         

کلمات کلیدی (موضوع عمومی)

کلمات کلیدی : انعقاد قرارداد زمین زمین و مسکن ضوابط و مقررات واگذاری کاربری

حوزه های مرتبط

حوزه های مرتبط : سازمان زمین و مسکن

برگشت به لیست قوانین