در حال تکمیل

شماره مقرره : 5/97/10651/ش

عنوان مصوبه/قانون : اساسنامه سازمان بازآفرینی فضاهای شهری

تاریخ تصویب : 1397/06/27

تاریخ اجرا :تاریخ تصویب : 1397/06/27

تاریخ اجرا :

عنوان : اساسنامه سازمان بازآفرینی فضاهای شهری

شماره مقرره : 5/97/10651/شجناب آقای مهندس تقی زاده خامسی
شهردار محترم مشهد مقدس
موضوع: اساسنامه سازمان بازآفريني فضاهاي شهري
سلام عليكم        
     با احترام،‌لایحه شماره 21/63204 مورخ 97/04/11 با موضوع اساسنامه سازمان بازآفريني فضاهاي شهري، در جلسه علنی مورخ 97/06/26 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح شد و به شرح زیر به تصویب رسید.
ماده واحده: به استناد ماده 54 قانون شهرداري و در راستاي اجراي ضوابط تشكيلاتي ابلاغی وزارت كشور به شماره 19274 مورخ 1394/02/20، بند 3 ابلاغیه شماره 44000 مورخ 1396/10/09 وزارت کشور در خصوص نمودار سازماني شهرداری مشهد و بخشنامه شماره 27325 مورخ 1395/03/09 وزارت کشور در خصوص الگوی اساسنامه سازمان‌های وابسته به شهرداری‌های مراکز استان، اساسنامه سازمان بازآفرینی فضاهای شهری شهرداري مشهد مقدس به شرح پيوست ممهور به مهر شورای اسلامی شهر، با رعایت تبصره‌های زیر تصویب شد.
تبصره1- شهرداری مشهد مقدس مکلف است، وفق ابلاغیه شماره 44000 مورخ  1396/10/09 وزارت کشور و اهمیت موضوع بازآفرینی فضاهای شهری، از طریق تلفیق طرح‌هاي میدان شهدا، نوسازي بافت فرسوده آبكوه، خيابان عامل، انتقال پادگان‌ها، بافت‌های فرسوده، ارتفاعات جنوب، وکیل‌آباد، بزرگراه آزادی و سایر طرح‌های مرتبط، نسبت به تشکیل سازمان بازآفرینی فضاهای شهری، حداکثر ظرف مدت 15 روز پس از لازم‌الاجرا شدن این مصوبه اقدام نماید. به‌موجب این تبصره، بند 2 مصوبه شماره 5/97/600/ش مورخ 1397/01/21 شورای اسلامی شهر لغو می‌شود.
تبصره2- شهرداری مشهد مقدس مکلف است، حداکثر ظرف مدت 2 ماه پس از تشکیل سازمان مزبور، نسبت به تهیه و تدوین بودجه مربوط و ارسال آن برای تصویب شورای اسلامی شهر اقدام نماید. در این مدت، منابع مورد نیاز هزینه‌های جاری از محل سرجمع منابع بودجه مصوب شرکت‌ها و مدیریت‌های ذکر شده در تبصره یک تأمین می شود.
        بديهي است اين مصوبه با رعايت قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران لازم الاجراست.  35(2)
حمید رضا  موحدی زاده
نایب   رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس

کلمات کلیدی (موضوع عمومی)

کلمات کلیدی : اساسنامه

حوزه های مرتبط

حوزه های مرتبط : معاونت شهرسازی و معماری معاون شهردار و رییس سازمان اقتصادی و سرمایه گذاری

برگشت به لیست قوانین