در حال تکمیل

شماره مقرره : 5/98/10256/ش

عنوان مصوبه/قانون : درخواست مجوز استرداد دعوی مطروحه در دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه مورخ 96/04/19 شورای عالی شهرسازی و معماری

تاریخ تصویب : 1398/06/05

تاریخ اجرا :تاریخ تصویب : 1398/06/05

تاریخ اجرا :

عنوان : درخواست مجوز استرداد دعوی مطروحه در دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه مورخ 96/04/19 شورای عالی شهرسازی و معماری

شماره مقرره : 5/98/10256/ش


جناب آقای کلائی
شهردار محترم مشهد مقدس
موضوع: درخواست مجوز استرداد دعوی مطروحه در دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه مورخ 96/04/19 شورای عالی شهرسازی و معماری
سلام عليكم        
     با احترام،‌لایحه شماره 21/98232 مورخ 1398/05/28 با موضوع درخواست مجوز استرداد دعوی مطروحه در دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه مورخ 96/04/19 شورای عالی شهرسازی و معماری، در جلسه علنی مورخ 98/06/04 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح شد و به شرح زیر به تصویب رسید.
ماده واحده: نظر به اینکه هرگونه اتخاذ تصمیم یا انجام توافق راجع به تغییرات احتمالی در طرح نوسازی و بهسازی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی، موکول به تعیین و تصدیق حقوق مکتسبه ایجاد شده برای اشخاص ثالث و متعاقب آن تعیین تکلیف میزان تعهدات و مسئولیت مدیریت شهری با ذکر دستگاه های مسئول و درنهایت تعیین محل و منبع مشخص قانونی برای جبران خسارات وارده ناشی از تعارض تغییرات طرح جدید با حقوق مکتسبه اشخاص ثالث بر مبنای طرح جاری است و از طرفی با عنایت به اینکه وظیفه ذاتی شورای اسلامی شهر  و مدیریت شهری صیانت از حقوق عامه و پیشگیری از سلب اعتماد عمومی و حفظ حقوق مکتسبه شهروندان است، لذا شهرداری مشهد مقدس مکلف است اقدامات لازم در خصوص تعیین تکلیف موارد یاد شده را از طریق مراجع صالحه قانونی به عمل آورده و گزارش تفصیلی مربوطه را به شورای اسلامی شهر ارائه نماید.
تبصره 1- در خصوص استرداد دعوای مطروحه در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع  پرونده کلاسه 9709980905800112)، پس از ارائه گزارش مذکور به شورای اسلامی شهر، اتخاذ تصمیم خواهد شد.
تبصره 2- تا قبل از ارائه گزارش مذکور، با عنایت به دستور موقت صادره از سوی شعبه هفتم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9709970903200637،  پاسخگویی به مراجعین و متقاضیان سابق بر مبنای طرح تفصیلی جاری انجام می شود.

          بديهي است اين مصوبه با رعايت قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران لازم الاجراست. 70 (3)
محمد رضا حیدری
رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس

کلمات کلیدی (موضوع عمومی)

کلمات کلیدی : شکایت طرح های شهری

حوزه های مرتبط

حوزه های مرتبط : امور داخلی شورا و شهرداری سایر

برگشت به لیست قوانین