در حال تکمیل

شماره مقرره : 5/98/19597/ش

عنوان مصوبه/قانون : تفریغ بودجه سال 1397 سازمان اجتماعی فرهنگی

تاریخ تصویب : 1398/10/10

تاریخ اجرا :تاریخ تصویب : 1398/10/10

تاریخ اجرا :

عنوان : تفریغ بودجه سال 1397 سازمان اجتماعی فرهنگی

شماره مقرره : 5/98/19597/ش


جناب آقای کلائی

شهردار محترم مشهد مقدس

موضوع: تفریغ بودجه سال 1397 سازمان فرهنگی و اجتماعی

سلام عليكم                                                                               

     با احترام،لایحه شماره 21/75970 مورخ 98/04/31 با موضوع تفریغ بودجه سال 1397 سازمان فرهنگی و اجتماعی، در جلسه علنی مورخ 98/10/09 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح شد و به شرح زیر به تصویب رسید.

ماده واحده: تفریغ بودجه سال 1397 سازمان فرهنگی و اجتماعی که از حیث منابع به مبلغ  417,524,487,000  (چهارصد و هفده میلیارد و پانصد و بیست و چهار میلیون و چهارصد و هشتاد و هفت هزار) ریال و از حیث مصارف به مبلغ  417,524,487,000  (چهارصد و هفده میلیارد و پانصد و بیست و چهار میلیون و چهارصد و هشتاد و هفت هزار) ریال (که منابع و مصارف نسبت به اصلاح بودجه سال 1397 به میزان 1 درصد افزایش داشته است)، با رعایت تبصره‌های زیر و به شرح آلبوم پیوست (مهر شده توسط شورای اسلامی شهر) تصویب شد:

 تبصره1- با عنایت به بند 7 گزارش حسابرس و بند 6-3 نامه مدیریت در خصوص علی الحساب‌های پرداختی به مبلغ 67.192.000.000  ریال بدون تامین اعتبار از محل اعتبارات مصوب و انتقال تعهدات فوق به سال بعد و پرداخت هزینه‌ها از محل منابع بودجه سال 1398 و ثبت نهایی سند مالی، ضمن تذکر نسبت به رعایت بودجه مصوب و عدم ایجاد دیون بلامحل به مدیران و مسئولین سازمان مزبور، شهرداری مشهد مقدس مکلف است گزارش اقدامات انجام شده را در زمان ارسال لایحه تفریغ بودجه سال 1398 به شورای اسلامی شهر ارائه نماید.

تبصره2- شهرداری مشهد مقدس (سازمان فرهنگی و اجتماعی) مکلف است، با توجه به عدم تحقق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و در راستای تحقق برنامه میان مدت، در خصوص تکمیل و بهره‌برداری از سالن کمال الملک با همکاری سازمان اقتصادی و سرمایه‌گذاری شهرداری مشهد، نسبت به تعریف بسته سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌گذار از طریق فراخوان (مطابق آیین نامه معاملاتی شهرداری تهران تسری یافته به سایر کلانشهرها) اقدام و گزارش آن را در زمان ارسال لایحه اصلاح بودجه سال 1398 به شورای اسلامی شهر ارائه نماید.

تبصره3- شهرداری مشهد مقدس (سازمان فرهنگی و اجتماعی) مکلف است، با عنایت به بند 2-3 نامه مدیریت سال97 در خصوص بدهی سپاه امام رضا(ع) به مبلغ 3،854 میلیون ریال بابت وجه برداشت شده طی بازداشت نامه سازمان تامین اجتماعی، از آنجاکه قرارداد با طرفیت شهرداری بوده و برداشت از حساب بانکی شهرداری صورت گرفته است، نسبت به تعیین تکلیف آن اقدام و گزارش مربوط را حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ لازم الاجرا شدن این مصوبه، به شورای اسلامی شهر ارائه نماید.

 

تبصره4 - شهرداری مشهد مقدس (سازمان فرهنگی و اجتماعی) مکلف است نسبت به تعیین تکلیف مطالبات و علی الحساب‌های سنواتی اقدام و گزارش آن را در زمان ارسال لایحه بودجه سال 1399 به  شورای اسلامی شهر ارائه نماید.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

تبصره5 - شهرداری مشهد مقدس مکلف است، با توجه به عدم رعایت مفاد آئین نامه معاملات در خصوص تقدم و تاخر انعقاد قراردادها و واگذاری کار به پیمانکاران، بر اساس بند 3-9 نامه مدیریت سال 1397، ضمن رعایت قوانین و مقررات آمره، مطابق ضوابط و مقررات با عاملین مربوطه برخورد و گزارش اقدامات آن را در زمان ارسال لایحه تفریغ بودجه سال 1398 به شورای اسلامی شهر ارائه نماید.

تبصره6 - شهرداری مشهد مقدس مکلف است، تهیه و تدوین شاخص‌های مربوط به برنامه عملیاتی سازمان فرهنگی و اجتماعی را در دستورکار خود قرار داده و گزارش آن را در زمان ارسال لایحه اصلاح بودجه سال 1398 به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس ارایه و گزارش مستند و مکتوب تحقق عملکرد شاخص های برنامه عملیاتی را در پیوست آلبوم تفریغ بودجه سالانه (سنواتی) به شورای اسلامی شهر ارسال نماید.

تبصره7 - مطابق مفاد آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران تسری یافته به سایر کلانشهرها، صدور مجوز ترک تشریفات در سطح معاملات متوسط صرفاً برای حراج و در سطح معاملات عمده صرفاً برای مناقصه و مزایده و با رعایت ساز وکارهای قانونی مقرر امکان‌پذیر بوده و خارج از این موارد از جمله استعلام، هرگونه انعقاد قرارداد به صورت ترک تشریفات مورد تأیید نمی‌باشد. بر این اساس شهرداری مشهد مقدس (ستاد، مناطق، سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات وابسته) مکلف است، ضمن رعایت ضوابط و مقررات قانونی مربوط، نسبت به درج صحیح مجوزهای صادره برای معاملات در مقدمه قرارداد و سامانه‌های مربوط اقدام نماید.

تبصره 8 - شهرداری مشهد مقدس (سازمان فرهنگی و اجتماعی) مکلف است، با عنایت به بند 3-8 نامه مدیریت، گزارش اقدامات و پیگیری‌های انجام شده در خصوص اخذ مجوز افزایش سرمایه از وزارت کشور را در زمان ارسال لایحه اصلاح بودجه سال 98 به شورای اسلامی شهر ارائه نماید.

 

    بديهي است اين مصوبه با رعايت قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران لازم الاجراست.81 (4)

محمد رضا حیدری

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس 

کلمات کلیدی (موضوع عمومی)

کلمات کلیدی : بودجه تفریغ فرهنگی و اجتماعی قرارداد مزایده معاملات مناقصه

حوزه های مرتبط

حوزه های مرتبط : معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان فرهنگی تفریحی معاونت اداری و مالی مدیریت برنامه و بودجه

برگشت به لیست قوانین