در حال تکمیل

شماره مقرره : 5/98/19594/ش

عنوان مصوبه/قانون : تعیین تکلیف مطالبات شهرداری مشهد از شرکت پاریز شرق در خصوص پروژه آرمیتاژ گلشن و قرارداد فروش شماره 21/259060 مورخ 95/12/26

تاریخ تصویب : 1398/10/10

تاریخ اجرا :تاریخ تصویب : 1398/10/10

تاریخ اجرا :

عنوان : تعیین تکلیف مطالبات شهرداری مشهد از شرکت پاریز شرق در خصوص پروژه آرمیتاژ گلشن و قرارداد فروش شماره 21/259060 مورخ 95/12/26

شماره مقرره : 5/98/19594/ش


جناب آقای کلائی

شهردار محترم مشهد مقدس

موضوع: تعیین تکلیف مطالبات شهرداری مشهد از شرکت پاریز شرق در خصوص پروژه آرمیتاژ گلشن و قرارداد فروش شماره 21/259060 مورخ 95/12/26

سلام عليكم                                                                               

     با احترام،لایحه شماره 21/139468 مورخ 1398/07/22 با موضوع تعیین تکلیف مطالبات شهرداری مشهد از شرکت پاریز شرق در خصوص پروژه آرمیتاژ گلشن و قرارداد فروش شماره 21/259060 مورخ 95/12/26، در جلسه علنی مورخ 98/10/09 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح شد و به شرح زیر به تصویب رسید.

ماده واحده: به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، در راستای تعیین تکلیف مطالبات خود از شرکت پاریز شرق پروژه آرمیتاژ گلشن با توجه به اینکه اختلافات گذشته شهرداری و سرمایه‌گذار پروژه آرمیتاژ گلشن درخصوص قرارداد فروش شماره 21/259060 مورخ 95/12/26 نسبت به یکدیگر، در مصوبه شماره 5/96/21888/ش مورخ 96/12/16 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس و صلح‌نامه شماره 34/97/51267 مورخ 97/3/24 تعیین تکلیف و عمده مطالبات وصول گردیده، لذا براساس بندهای زیر اقدام نماید:

1- قراردادهای شماره 21/98/81928 مورخ 98/5/8 في مابين شهرداري مشهد و موسسه نور قرارگاه سازندگي خاتم‌الانبياء و قرارداد شماره 22/98/59909 مورخ98/4/10 شركت پاريز شرق با اداره كل حفظ آثار و نشر ارزش‌هاي دفاع مقدس استان خراسان رضوي تایید و تنفیذ می‌گردد.

2- به استناد بند 6 مصوبه شماره 5/96/21888/ش مورخ 96/12/16 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس و براساس صلح‌نامه شماره 34/97/51267 مورخ 97/3/24 میان شهرداری مشهد و شرکت پاریز شرق در خصوص اسقاط دعاوی احتمالی توسط شرکت پاریز شرق از قبیل ادعای هزینه‌های اضافی، مطالبه خسارات و سایر موارد در رابطه با پروژه آرمیتاژ گلشن و در راستای جاری شدن شرایط مندرج در این مصوبه، موارد زیر مصوب گردید:

الف) با در نظر گرفتن طلب شهرداری به استناد ماده 3 قرارداد فروش شماره 21/259060 مورخ 95/12/26 به مبلغ 731.047.357.000 ریال و بند الف ماده 5 مصوبه شماره 5/96/21888/ش مورخ 96/12/16 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس، شهرداری مشهد خسارت تاخیر در پرداخت مطالبات خود را از مورخ 97/4/31 تا تاريخ هر یک از قراردادهاي تصفيه به شماره های 22/98/59909 مورخ 98/4/10 و  21/98/81928 مورخ 98/5/8 ، به استناد تبصره یک ماده 4 قرارداد فروش و با در نظر گرفتن جریمه تاخیر در پرداخت بر مبنای نرخ 24% سالیانه اخذ نماید. مانده بدهی پس از کسر مبالغ دو قرارداد فوق الذکر تا زمان تصفیه با نرخ 24% محاسبه و اخذ گردد.

ب) با تمدید شرايط مندرج در بندهاي 1 تا 4 مصوبه شماره 5/96/21888/ش مورخ 96/12/16 تا مهلت 6 ماه پس از تاريخ لازم الاجرا شدن این مصوبه، با تباصر زیر موافقت گردید:

تبصره1- شهرداري مشهد مقدس مکلف می‌گردد، بابت پرداخت مطالبات نقدی شهرداری به صورت غیرنقدی (تهاتر با املاک) ضریب کاهش تبدیل نقد به غیر نقد را معادل 16% (شانزده درصد) در محاسبات، اعمال نمايد. بنابراین مبلغ 700 (هفتصد) میلیارد ریال ذکر شده در قرارداد شماره 21/98/81928 مورخ 98/05/08 در مطالبات شهرداری از شرکت پاریز شرق معادل 588 (پانصد و هشتاد و هشت) میلیارد ریال لحاظ می‌گردد.

تبصره2- با توجه به تغییر مشخصات فنی ساختمان در اجرا نسبت به مفاد قرارداد و هزینه‌های مازاد سرمایه‌گذار، ارزش متراژ سهم شهرداری از محل فضای افراز نشده براساس بند (ز) مصوبه شماره 5/96/21888/ش مورخ 96/12/16 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس، براساس کارشناسی اسفندماه 95(زمان انعقاد قرارداد فروش) محاسبه و با افزایش نرخ 18% سالیانه از خریدار اخذ گردد. در این بند خریدار می‌تواند نسبت به تهاتر بدهی با املاک خود (با ضریب کاهش تبدیل نقد به غیرنقد معادل 16%) اقدام نماید.

تبصره3- با عنایت به بند 2 مصوبه شماره 5/96/21888/ش مورخ 96/12/16، سرجمع بدهی سرمایه‌گذار بابت تعیین تکلیف کلیه تخلفات قسمت الحاقی و مشارکت، معادل مبلغ 28.829.617.056 ریال به ماخذ سال1391 می‌باشد. شهرداری مشهد مقدس می‌تواند با توجه به این که سهم شهرداری در سال 1391به صورت بخشی از واحد اداری، افراز و در سال 1395 واگذار شده است، به نرخ زمان افراز (شهریور91) نسبت به محاسبه اقدام و سپس نسبت به بهای کارشناسی کل طبقات اداری لحاظ کند و به همان نسبت و براساس قیمت کارشناسی اسفندماه 95(زمان انعقاد قرارداد واگذاری) و به شرح پیوست شماره 3 مصوبه مذکور محاسبه و با افزایش نرخ 18% سالیانه از خریدار اخذ نماید. در این بند خریدار می‌تواند نسبت به تهاتر بدهی با املاک خود (با ضریب کاهش تبدیل نقد به غیرنقد معادل 16%) اقدام نماید.

تبصره4- سایر شرایط مندرج در بند 1 تا4 مصوبه شماره 5/96/21888/ش مورخ 96/12/16 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس به قوت خود باقی است.

3- شهرداري مشهد مقدس موظف است گزارش نحوه محاسبات و نحوه تصفيه باقيمانده مطالبات شهرداري مشهد از شركت پاريز شرق را بر اساس مفاد بند 2 اين مصوبه و به ويژه با رعايت تبصره 1 ماده 1 قرارداد شماره 21/98/81928 مورخ 98/5/8 حداكثر ظرف مدت یک ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن این مصوبه، جهت تایيد به كميسيون مشترك اقتصادي، سرمايه‌گذاري و مشاركت‌ها و برنامه، بودجه، فناوري اطلاعات و منابع انساني ارایه و ظرف مدت حداکثر 6 ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این مصوبه، کلیه مفاد آن را اجرایی نمايد.

4- انتقال طلب شهرداری به اشخاص ثالث و تصفیه‌ی بدهی شهرداری به آنها به میزان مقرر در هر یک از  قراردادهای مزبور قطعی بوده و روابط قراردادی انجام و یا عدم انجام تعهدات فی ما بین شرکت پاریز شرق و اشخاص ثالث، ارتباطی به شهرداری ندارد.

5- انتقال سند عرصه موضوع بند یک ماده 6 قرارداد فروش شماره 21/259060 مورخ 26/12/ 95 به نام خریدار منوط به تصفیه حساب کامل مطالبات شهرداری در خصوص پروژه‌ی آرمیتاژ گلشن و یا ارائه وثیقه ملکی یا بانکی معتبر و مورد تایید شهرداری به میزان مانده بدهی وی به شهرداری است.

6- درصورت عدم تصفیه مطالبات شهرداری از شرکت پاریز شرق موضوع تبصره‌های 2 و 3 بند 2 فوق الذکر، ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این مصوبه کلیه محاسبات مذکور مجدداً به نرخ روز محاسبه و اعمال خواهد شد.

  بديهي است اين مصوبه با رعايت قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران لازم الاجراست. 81 (1)

محمد رضا حیدری

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس

 

 

کلمات کلیدی (موضوع عمومی)

کلمات کلیدی : اصلاح سرمایه گذاری قرارداد پروژه مشارکتی کمیسیون

حوزه های مرتبط

حوزه های مرتبط : معاون شهردار و رییس سازمان اقتصادی و سرمایه گذاری مدیریت سرمایه گذاری و مشارکت ها

برگشت به لیست قوانین