شماره مقرره : 5/98/18435/ش

عنوان مصوبه/قانون : خیرین شهر یار

تاریخ تصویب : 1398/09/26

تاریخ اجرا :تاریخ تصویب : 1398/09/26

تاریخ اجرا :

عنوان : خیرین شهر یار

شماره مقرره : 5/98/18435/ش


جناب آقای کلائی

شهردار محترم مشهد مقدس

موضوع: خیرین شهر یار

سلام عليكم                                                                               

     با احترام،‌طرح شماره 5/98/14701/ش مورخ 98/08/09 با موضوع طرح خیرین شهر یار، در جلسه علنی مورخ 98/09/25 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح شد و به شرح زیر به تصویب رسید.

ماده واحده: شهرداری مشهد مقدس موظف است، در راستای دستیابی به شهر ترمیمی و جلب و تسهیل مشارکت خیرین شهر (اشخاص حقیقی یا حقوقی بخش خصوصی، یاریگر از محل منابع غیردولتی) در امور همگانی و عام المنفعه، اقدامات و پیگیری‌های لازم را رأساً در امور مرتبط با وظایف ذاتی شهرداری معمول و در امور خارج از وظایف ذاتی خود؛ با جلب و جذب همکاری سازمان‌ها و دستگاه‌های ذیربط، با رعایت تبصره‌ها و بندهای زیر انجام دهد:

تبصره1- امور همگانی و عام المنفعه اعم از حوزه‌های فرهنگی اجتماعی، عمرانی، خدمات شهری، حقوقی، حمل و نقل، مالی و اقتصادی و غیره بوده و شامل مواردی همچون؛ ساخت، تعمیر، تجهیز، اهدا، نگهداری، حفاظت، مدیریت، ارائه خدمات و... ، راجع به اموال منقول و غیر منقول (اعم از: معابر، پل‌ها، زیرگذرها، وسایل و تجهیزات، ماشین آلات، تجهیزات، زائر‌سراها، بوستان‌ها، فرهنگ‌سراها، کتابخانه‌ها، مجموعه‌های ورزشی، آرامستان‌ها، تصفیه‌خانه‌ها، سرویس‌های بهداشتی و...) و همچنین رفع نیازهای اولیه اقشار آسیب پذیر از قبیل خوراک، پوشاک و...، ایجاد اشتغال برای اقشار کم درآمد یا زنان سرپرست خانوار، حمایت از زنان یا کودکان در معرض خشونت یا در معرض آسیب، جمع‌آوری، آموزش و ساماندهی کودکان کار، جمع‌آوری، ساماندهی، درمان و توانمندسازی معتادان متجاهر و متکدیان، جمع‌آوری و نگهداری حیوانات غیر موزی بلاصاحب و... خواهد بود.

تبصره2- در خصوص جلب مشارکت خیرین از طریق وقف، می‌بایست مطابق مصوبه شماره 4/95/19288/ش مورخ 1395/10/29 و سایر مصوبات مربوطه عمل شود.

1- به منظور انجام وظایف زیر، ستاد خیرین شهریار (که در این مصوبه، ستاد نامیده می‌شود) به ریاست شهردار مشهد (یا معاونت مالی و پشتیبانی در غیاب شهردار) و متشکل از: معاون خدمات شهرداری و معاون اجتماعی فرهنگی، چهار نفر از خیرین تأثیرگذار شهری (با انتخاب شهردار و شورای اسلامی شهر هر کدام دو نفر) و یک نفر از اعضای شورای اسلامی شهر (عضو ناظر)، هر ماه یکبار تشکیل می‌شود:

1-1- نیازسنجی و اولویت‌بندی نیازهای شهری بر اساس نظر نخبگان و یافته‌های مطالعاتی و آگاه‌سازی خیرین در زمینه‌های مزبور به منظور جذب مشارکت آنان

1-2- سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی به منظور ارتقاء مشارکت‌های خیرین

1-3- بررسی و ارائه راهکارهای بهره‌گیری از ظرفیت متخصصین خیر

1-4- پیگیری روش‌های تشویقی- تسهیلاتی در جهت کاهش موانع پیش روی مشارکت خیرین

1-5- بررسی نحوه تعامل با دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی به منظور بهره‌گیری از ظرفیت آنان برای مشارکت گرفتن خیرین

1-6- استفاده از ظرفیت رسانه‌ها در جهت جلب مشارکت‌های خیرین

1-7- برنامه‌ریزی و اتخاذ تصمیم در جهت بهره‌مندی از فناوری‌ها و روش های نوین در جذب خیرین

1-8- اتخاذ هرگونه تصمیم یا اقدام مرتبط با بهبود وضعیت زندگی و معیشتی مجاورین و زائرین در شهر مشهد مقدس

1-9- تدوین دستورالعمل اجرایی به منظور تعیین چگونگی روند اجرایی، چگونگی ترویج، جلب و جذب مشارکت خیرین و چگونگی مشوق ها

2- شهرداری مشهد مقدس موظف است به منظور اجرایی کردن سیاست‌ها و تصمیمات متخذه درستاد خیرین شهر  یار و تکریم خیرین و پیشگیری از تحمیل دیوان سالاری معمول اداری و همچنین به منظور انسجام کامل در پاسخگویی و پیگیری کلیه امور مربوطه، ظرف دو ماه یکی از ادارات موجود (ترجیحاً در ذیل معاونت مالی و پشتیبانی) را بدین منظور تعیین و ساختار و روند اداری و سامانه ای مربوطه را پیش‌بینی و اجرا نماید.

3- مشارکت خیّر در امور همگانی و عام المنفعه و تکمیل پروژه های پیشنهادی شهرداری به میزان بیش از 30 درصد ارزش کل پروژه (اعم از منقول و غیر منقول)، موجب نام گذاری پروژه تکمیل شده (با نظر موافق خیر مربوطه) خواهد بود و در صورت مشارکت گروهی از خیرین به میزان بیش از 30 درصد ارزش کل پروژه؛ نام خیرین مشارکت کننده، در کتیبه مربوطه درج می‌شود.

4- به شهرداری مشهد مقدس اجازه داه می‌شود، به منظور تسهیل در روند ایجاد و احداث پروژه‌های همگانی و عام المنفعه، زمین مورد نیاز را با حفظ مالکیت در اختیار خیرین متقاضی قرار دهد. پس از تکمیل پروژه، کلیه مستحدثات و منافع پروژه موردنظر، زیر نظر ستاد مورد برای بهره برداری قرار خواهد گرفت.

5- مشارکت خیرین در امور همگانی و عام المنفعه از طریق واریز مبالغ نقدی به حساب تعیین شده از سوی شهرداری ممکن خواهد بود. شهرداری موظف است حساب یا حساب های مشخصی را نزد یکی از بانک‍‌های شهر مشهد با رعایت شفافیت و به تفکیک موضوعات مختلف، جهت تشریک مساعی خیرین، زیر نظر ستاد افتتاح کرده و اعلام عمومی نماید. وجوه واریزی با نظارت ستاد در امور همگانی و عام المنفعه هزینه می‌شود. در صورت واریز وجوه نقدی برای موضوعی خاص و مشخص شده از سوی خیر؛ مبلغ واریزی براساس تفاهم‌نامه تنظیم شده صرف امور مربوطه خواهد شد.

6- در صورت درخواست خیرین، مبنی بر تعمیر، تجهیز، نگهداری، حفاظت یا ارائه خدمات راجع به امور همگانی و عام المنفعه با تقبل هزینه‌های جاری (در فرض مالکیت شهرداری بر موضوع مورد درخواست)، شهرداری بر مبنای دستورالعمل تعیین شده از سوی ستاد، می‌تواند با حفظ مالکیت و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه، با درخواست موافقت نماید. هرگونه تخلف از قرارداد فی مابین، از موجبات ایجاد حق فسخ خواهد بود.

7- عوارض و سایر حقوقات و امتیازات شهرداری، به عنوان آورده شهرداری قابل محاسبه می باشد.

8- شهرداری مشهد مقدس مکلف است به منظور تشویق و تکریم خیرین شهر  یار و ترویج مشارکت در امور همگانی و عام المنفعه، اقدامات لازم و متناسب را به عمل آورده و در این راستا شرح موضوعات، مبالغ درآمدی ناشی از مشارکت، نام و مشخصات خیرین (در صورت موافقت آنها) و سایر موارد مرتبط را در سایت رسمی شهرداری درج و همچنین نسبت به برگزاری جشنواره سالانه خیرین شهر  یار  و اعطاء دیپلم افتخار یا نشان مشهد (با رعایت آیین نامه مربوطه)  اقدام نماید.

9- تمامی اشخاص حقیقی یا حقوقی که عهده دار وظایف شناسایی و جذب خیرین، پیگیری مطالبه تعهدات بر عهده گرفته از سوی خیرین می باشند، به عنوان تسهیلگر در امور خیر، محسوب و از مشوق‌های متناسب (وفق شیوه نامه مصوب ستاد)، بهره‌مند خواهند شد.

10- شهرداری مشهد مقدس مکلف است هر ساله، با توجه به برآوردهای مبتنی بر نیازها، شرایط و یا پیشنهادهای واصله از سوی خیرین، کیفیت و کمیت پروژه‌های موضوع این مصوبه را (به تفکیک مناطق شهرداری با اولویت مناطق کم برخوردار) پیش‌بینی کرده و اعتبار مورد نیاز را در قالب لوایح بودجه سالانه به تصویب شورای اسلامی شهر برساند.

تبصره - حداکثر تا پنج درصد از اعتبارات سهم شهرداری، جهت هزینه‌های تسهیلگری (مربوط به جلب و جذب خیرین)، امور فرهنگی- تبلیغی خیرین، اعم از برگزاری جشنواره‌ها، همایش‌ها، چاپ کتاب و مجله و تهیه فیلم و غیره، قابل تخصیص است.

           

 بديهي است اين مصوبه با رعايت قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران لازم الاجراست.

محمد رضا حیدری

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس

 

کلمات کلیدی (موضوع عمومی)

کلمات کلیدی : آرامستان اهدا خدمات شهری خیریه فرهنگی و اجتماعی مالی وقف

حوزه های مرتبط

حوزه های مرتبط : معاونت اداری و مالی معاون شهردار و رییس سازمان اقتصادی و سرمایه گذاری معاونت برنامه ریزی و توسعه معاونت شهرسازی و معماری معاونت فنی وعمران معاونت فرهنگی و اجتماعی معاونت حمل ونقل و ترافیک معاونت خدمات و محیط زیست شهری مدیریت منطقه

برگشت به لیست قوانین