شماره مقرره : 5/98/24506/ش

عنوان مصوبه/قانون : اصلاح برخی مفاد مصوبه شماره 5/97/15251/ش مورخ 1397/09/13 و الحاق سه تبصره به ماده 2 اصلاحی آن

تاریخ تصویب : 1398/12/25

تاریخ اجرا :



تاریخ تصویب : 1398/12/25

تاریخ اجرا :

عنوان : اصلاح برخی مفاد مصوبه شماره 5/97/15251/ش مورخ 1397/09/13 و الحاق سه تبصره به ماده 2 اصلاحی آن

شماره مقرره : 5/98/24506/ش


جناب آقای کلائی

شهردار محترم مشهد مقدس

موضوع : اصلاح برخی مفاد مصوبه شماره 5/97/15251/ش مورخ 1397/09/13 و الحاق سه تبصره به ماده 2 اصلاحی آن

سلام عليكم     

با احترام، ‌لایحه شماره 21/220289 مورخ 98/11/13 با موضوع اصلاح برخی مفاد مصوبه شماره 5/97/15251/ش مورخ 1397/09/13 و الحاق دو تبصره به ماده 2 اصلاحی آن، در جلسه علنی مورخ 98/12/24 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح شد و به شرح زیر به تصویب رسید

 

ماده واحده: برخی ردیف‌های جدول و تبصره ماده 2 اصلاحی مصوبه شماره 5/97/15251/ش مورخ 1397/09/13 (موضوع بازنگری در نحوه محاسبه حق‌الزحمه کارگزاران وصول مطالبات شهرداری) به شرح بندهای زیر اصلاح و سه تبصره دیگر به ماده مزبور الحاق شد:

1- ردیف‌های 1 و 2 اصلاحی جدول ماده 2 اصلاحی:

ردیف

عنوان مطالبات یا درآمدها

نحوه محاسبه حق الزحمه

توضیحات

1

پیگیری و وصول بدهی‌های معوق ساختمانی


میزان حق‌الزحمه=A

 

لگاریتم طبیعی = Ln(…)


مبلغ وصولی یا تسویه حساب برای هر پرونده = B

2

پیگیری و وصول وجه اسناد برگشتی و نکول شده اعم از چک‌ها، بروات، سفته و یا معادل آن از اسناد ترهینی

 

 

 

2- تبصره ماده 2 اصلاحی  به شرح زیر اصلاح و سه  تبصره دیگر به آن الحاق شد:

تبصره1 (اصلاحی‌)- اعمال مفاد تبصره 2 مصوبه شماره 4/95/21876/ش مورخ 1395/12/04 شورای اسلامی شهر، صرفاً برای ردیف‌های 1 و 2 جدول فوق می‌باشد.

تبصره2 (الحاقی)- حق الزحمه ردیف 3 جدول ماده 2 اصلاحی مصوبه شماره 5/97/15251/ش مورخ 1397/09/13 برای پرونده‌های بیش از 90 میلیارد ریال بدهی، با ضریب ثابت 0/5 درصد محاسبه می‌شود.

تبصره3 (الحاقی)- ردیف 6 جدول ماده 2 اصلاحی مصوبه 5/97/15251/ش مورخ 1397/09/13 حذف شد.

تبصره4 (الحاقی)- به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، به‌منظور پیگیری و تسویه مطالبات قطعی شده از شرکت ها، ادارات و نهادهای دولتی و عمومی، نسبت به عقد قرارداد با بخش خصوصی (حقیقی یا حقوقی)، پس از تائید کمیسیون مشترک برنامه، بودجه فناوری اطلاعات و منابع انسانی و حقوقی، املاک و قراردادهای شورای اسلامی شهر اقدام نماید.

بديهي است اين مصوبه با رعايت قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران لازم الاجراست.

 

محمد رضا حیدری

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس

کلمات کلیدی (موضوع عمومی)

کلمات کلیدی : بدهی مطالبات

حوزه های مرتبط

حوزه های مرتبط : معاونت اداری و مالی مدیریت درآمدهای عمومی

برگشت به لیست قوانین