شماره مقرره : 5/98/24500/ش

عنوان مصوبه/قانون : اعمال ماده 9 قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی در منطقه ثامن

تاریخ تصویب : 1398/12/25

تاریخ اجرا :تاریخ تصویب : 1398/12/25

تاریخ اجرا :

عنوان : اعمال ماده 9 قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی در منطقه ثامن

شماره مقرره : 5/98/24500/ش


جناب آقای کلائی

شهردار محترم مشهد مقدس

موضوع : اعمال ماده 9 قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی در منطقه ثامن

سلام عليكم     

با احترام، لایحه شماره 21/98/251402 مورخ 98/12/22 با قید دو فوریت، با موضوع اعمال ماده 9 قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی در منطقه ثامن، در جلسه علنی مورخ 98/12/24 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح شد و ضمن موافقت با دو فوریت آن به شرح زیر به تصویب رسید.

 

ماده واحده: به شهردار مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، با توجه به ضرورت و فوریت تکمیل طرح پروژه ایمان واقع در خیابان شارستان رضوی (قطاع 3) و به منظور جلوگیری از تاخیر و توقف در تجمیع اسناد پروژه، نسبت به تملک ملک با کد نوسازی 11-13-5-80 به نسبت سهم مالکیت آقای محمدرضا سلیمانی صالح آباد، یکدانگ مشاع از ششدانگ از هر یک از پلاک‌های ثبتی 4796 و 4797 اصلی بخش 4 مشهد، از طریق اجرای ماده 9 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مطابق نقشه پیوست (مهر شده توسط شورای اسلامی شهر) اقدام نماید.

بديهي است اين مصوبه با رعايت قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران لازم الاجراست.

 

محمد رضا حیدری

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس

کلمات کلیدی (موضوع عمومی)

کلمات کلیدی : املاک املاک در مسیر خرید معابر

حوزه های مرتبط

حوزه های مرتبط : معاونت اداری و مالی مدیریت منطقه

برگشت به لیست قوانین