شماره مقرره : 5/98/24502/ش

عنوان مصوبه/قانون : تعیین تکلیف قرارداد شماره 21/219444 مورخ 93/12/19 فی مابین شهرداری مشهد و بانک تجارت

تاریخ تصویب : 1398/12/25

تاریخ اجرا :تاریخ تصویب : 1398/12/25

تاریخ اجرا :

عنوان : تعیین تکلیف قرارداد شماره 21/219444 مورخ 93/12/19 فی مابین شهرداری مشهد و بانک تجارت

شماره مقرره : 5/98/24502/ش


جناب آقای کلائی

شهردار محترم مشهد مقدس

موضوع : تعیین تکلیف قرارداد شماره 21/219444 مورخ 93/12/19 فی مابین شهرداری مشهد و بانک تجارت

سلام عليكم     

با احترام،‌لایحه شماره 21/251414 مورخ 98/12/22 با موضوع تعیین تکلیف قرارداد شماره 21/219444 مورخ 93/12/19 فی مابین شهرداری مشهد و بانک تجارت با قید دو فوریت، در جلسه علنی مورخ 98/12/24 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح شد و ضمن موافقت با دو فوریت آن به شرح زیر به تصویب رسید.

 

ماده واحده: به شهرداري مشهد مقدس اجازه داده مي‌شود، به منظور تعيين تكليف و تسويه بدهي ناشي از اصل، سود و وجه التزام قراردادهاي عامليت به شماره هاي 20/920000/55658 مورخ 89/12/12 و 20/920000/56553 مورخ 90/20/12 و 20/920000/54125 مورخ 92/12/24 و همچنين خاتمه قرارداد پروژه‌هاي ره باغ رضوان موضوع اوراق مشاركت منتشره توسط شهرداري، از طريق عقد صلح و استرداد املاك مزبور در مقابل حداكثر مبلغ (13.000.000.000.000) سيزده هزار ميليارد ريال با بانك تجارت اقدام نمايد و كل بدهي شهرداري، از محل انتقال طلب شهرداري از دولت به بانك تجارت و با صدور اسناد تسويه خزانه نوع دوم به نام بانك (موضوع مجوز بند "و" تبصره 5 قانون بودجه 1398) با رعایت شرایط زیر تسويه گردد.

 الف- در صورتي‌كه سقف ريالي طلب شهرداري از دولت با صدور اسناد تسويه خزانه نوع دوم به نام بانك، كفايت تسويه مبلغ بدهي شهرداري را ننمايد، مشروط به اينكه اين كسري بيشتر از 20 درصد كل بدهي نباشد؛ شهرداري مشهد مجاز است با اخذ تسهيلات از بانك تجارت تا سقف20% كل مبلغ بدهي مطابق نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار نسبت به بازپرداخت مانده بدهي اقدام نمايد.

ب- در صورتي‌كه در فاصله زماني قرارداد اوليه تا زمان صلح نامه، املاكي در محدوده پروژه‌هاي موضوع قرارداد و مسير ره‌ باغ از شهرداري به نام بانك منتقل شده باشد، مي‌بايست تمهيدات لازم توسط بانک جهت برگشت و انتقال آن به نام شهرداري صورت پذيرد.

ج- شهرداری مشهد مقدس مکلف است، قرارداد صلح مزبور را پس از تنظيم به تایید به شورای اسلامی شهر برساند.

بديهي است اين مصوبه با رعايت قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران لازم الاجراست.


محمد رضا حیدری

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس

کلمات کلیدی (موضوع عمومی)

کلمات کلیدی : بانک قرارداد مشارکت

حوزه های مرتبط

حوزه های مرتبط : معاونت اداری و مالی مدیریت منطقه

برگشت به لیست قوانین