ارسال پیشنهاد و امتیاز دهی به سامانه

قوانین پرکاربرد

عنوان تاریخ تصویب شماره مصوبه تاریخ ابلاغ
اصلاح آیین نامه داخلی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس-5/96/9092/ش 1396/6/1 5/96/9092/ش 1396/6/1
قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1396/1/16 1014070 1396/1/16
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1397 کل کشور 1397/1/29 1051193 1397/1/29
قانون حمایت از احیاء ، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری 1389/10/12 790100 1389/11/10
قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات بعدی 1396/4/20 1030043 1396/5/14
قانون مالیات بر ارزش افزوده 1387/2/17 134203 1387/3/2
قانون نوسازی و عمران شهری 1347/9/7 96267 1347/10/15
قانون هوای پاک 1396/4/28 1030618 1396/5/18
قانون شهرداری( مصوب 1334/4/11) و اصلاحیه های بعدی 1392/03/11 111111 1392/03/11
قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375.3.1 با آخرین اصلاحات 1396/04/20 222222 1396/04/20
آیین نامه معاملات شهرداری پایتخت 1355/01/25 97403 1355/03/01
قانون اساسی ایران جمهوری اسلامی ایران ( کل قانون اساسی) 1358/01/10 132239 1358/01/10